Запрошуємо Вас, а також Ваших учнів: аспірантів, магістрантів та студентів (курсантів) взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства», яка відбудеться на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 18 квітня 2017 року.

Робота конференції планується за такими напрямками:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

 2. Конституційне право; муніципальне право;

 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;

 5. Трудове право; право соціального забезпечення;

 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право;

 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська, білоруська, словацька.

Форма проведення: заочна.

Голова оргкомітету:

Михида С. П. – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна).

Заступники голови оргкомітету:

Гриценко В.Г.доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри галузевого права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, заслужений юрист України (м. Кропивницький, Україна);

Соболь Є. Ю. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, (м. Кропивницький, Україна).

Відповідальний секретар оргкомітету:

Чернік С. Д. – доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук (м. Кропивницький, Україна).

Члени оргкомітету:

Абдрахманов Б. А.  – доктор юридичних наук, Генеральний директор ТОВ «КУРГАН Казатомпром» (м. Алмати, Казахстан);

Бєлоусов О. Л. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м. Гродно, Білорусь);

Бізкупскі Роман – доктор гуманітарних наук, ад’юнкт факультету адміністрації Гуманітарної академії імені Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща);

ВосканянАрутюн науковий співробітник Центру європейських досліджень Єреванського державного університету (м. Єреван, Вірменія);

ЄскененовЧинґиз – доктор філософії з юриспруденції, Центрально-Азіатський університет (м. Алмати, Казахстан);

Затько Йозеф – генерал-полковник, президент Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина);

Массену МануельДавід доктор філософії, професор права Політехнічного інституту міста Бежа (м. Бежа, Португалія);

НовіцкаІзабелла – доктор юридичних наук, доцент, професор Гуманітарної академії імені Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща);

Рева К.Є. – асистент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна);

РугМаріуш – доктор юридичних наук, професор, декан факультету адміністрації Гуманітарної академії імені Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща);

Чебуранова С. Є. – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м.Гродно, Білорусь).

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 17 квітня 2017р. (включно) на електронну скриньку chernik_svitlana@ukr.net такі документи:

а) тези доповіді, зміст яких має відображати ті чи інші аспекти одного з вищезазначених напрямків. Тези мають бути належним чином відредаговані, оскільки публікуватимуться в авторській редакції. Матеріали молодих вчених: аспірантів, магістрантів та студентів (курсантів), що подаються обов’язково з дозволу наукового керівника, проходитимуть «внутрішню експертизу» відповідальних фахівців оргкомітету, закріплених за окремим тематичним напрямком конференції;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Петренко О.М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Петренко О.М._заявка).

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж місяця після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає у розмірі 50 грн. (за збірник матеріалів конференції у форматі *pdf) або у розмірі 100 грн. (за збірник матеріалів конференції у друкованому вигляді).

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАО КБ «Приватбанк»

Призначення платежу: Поповнення СКР № 5168 7572 7926 8751 Рева Катерина Євгенівна від ПІБ учасника.

Для докторів наук публікація матеріалів безкоштовна (одноосібно).

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

 • Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання – праворуч)

 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

 • Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по центру).

 • Четвертий – науковий ступінь, вчене звання, посада, курс, місце навчання (роботи).

 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

 • Посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках – [2, с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

 • Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням вищезазначених вимог.

Зразок оформлення тез доповідей:

Напрям 2. Конституційне право; муніципальне право

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Петренко О. М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правознавства
Кіровоградського національного технічного університету
м. Кропивницький, Україна

Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] /П.М.Рабінович. – 9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)

 2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності), його місце роботи

 3. Місце роботи (навчання)

 4. Контактний телефон

 5. E-mail

 6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції

Контакти організаційного комітету:

Кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права

Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

вул. Шевченка, 1, корпус 1, ауд.18, м. Кропивницький, Україна, 25006.

Контактні телефони:

+38099 775-45-90 Рева Катерина Євгенівна: асистент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

+38095 131-16-32 – Чернік Світлана Дмитрівна: доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, к.і.н.