Впродовж навчання студенти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт на кафедрі ТМ ОПС проходять низку практик.

Так студенти проходять навчальну пропедевтичну практику з психології спорту для студентів, під час якої ознайомлюються з особливостями практичної психології спорту в систематизованому вигляді, що готує і передує більш глибокому і детальному вивченню дисциплін спортивної діяльності.

Основна мета цієї практики створення умов для ознайомлення та отримання практичних навичокз професійноїдіяльностітренера, як фахівця з психології спорту. Завдання практики знайомство з основами психологічної роботи тренера, розвиток здібностей визначати психологічні особливості успортивно-педагогічній взаємодії тренера і спортсмена, оволодіння навичкою психологічного супроводу спортивної діяльності, активізацію спортсменів як суб’єктів тренувального процесу.

Під час проходження практики студент вивчає психологічні особливості взаємодії тренера й вихованців в умовах спортивно-тренувального процесу; дії тренера, спрямовані на розвиток фізичної і психічної активності спортсменів, їх психічних функцій, сталих морально-вольових якостей, що забезпечують успішність навчання й тренування, підвищує їхню сприйнятливість до настанов тренера та в цілому досягнення високих результатів.

Також програма практики спрямована на розвиток навичок у спостереженні – важливого методу психології, завдяки якому фіксуються природні психологічні вияви як тренера, так і спортсменів. Це дасть можливість зробити висновок про ефективність спортивно-педагогічної діяльності тренера й оптимальність тренувальних дій спортсменів в умовах різних етапів підготовки й змагань.

Також проводиться виробнича практика стажерська тренерська , яка сприяє формуванню практичних навичок тренерської діяльності студентів.

Основна мета полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій тренера через ознайомлення та стажування у провідних майстрів з обраного виду спорту. Під час проходження практики студенти вивчають досвід в організації навчально-тренувальної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей спортсменів, поглиблюють і закріплюють теоретичні знання й навчаються застосовувати їх на з використанням сучасних технологій і передових практик.

І на останньому курсі студенти мають можливість повністю зануритись в тренерську діяльність. Для цього організована виробнича практика тренерська. Метою тренерської практики є розвиток у студентів уміння здійснювати тренерську діяльність з різних видів спорту у навчально-виховних закладах на базі сформованих знань, основ теорії і методики обраного виду спорту, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх тренерів з методики тренування з виду спорту; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, уміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання й творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

У процесі тренерської практики відбувається: виховання у студентів стійкого інтересу до професії тренера, потреби у фаховій самоосвіті; закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних, методичних і фахових знань у процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань; свідоме застосування студентами теорії навчання у практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування і розвиток професійних навичок та вмінь; розвиток вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення із сучасним етапом навчально-виховної роботи у школі, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної професії.