Для ХХI століття притаманна тенденція до глобалізації суспільного розвитку всіх сфер життєдіяльності людини й суспільства. Найбільш пріоритетними сферами в ХХI столітті стають наука та освіта. Поступово формується єдиний європейський освітянський простір, де центральну роль мають відіграти університети. Вони повинні підготувати творчого працівника й громадянина, якийimg_3931.jpg розуміє себе й суспільство, в якому живе, може подати імпульс прогресу своєю інноваційною діяльністю. На тлі цих пріоритетів головна мета університету і кафедри, зокрема, полягає в тому, щоб вони стали осередками комунікації, інформації й продукування знань.
У своїй діяльності кафедра керується законом про освіту, положеннями нової типової програми з англійської та німецької мов для університетів та нормативними документами університету. У той же час викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації принципів і завдань Болонського процессу з метою інтеграції в Європейський і світовий освітній простір.

Пріоритетними для викладацького складу кафедри є:
- розробка концепції інноваційної моделі навчання з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання, які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі яких знаходиться студент);
- розробка науково-методичних рекомендацій до використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
img_3918.jpg- розробка науково-методичних рекомендацій щодо створення сучасних підручників, інтерактивних курсів, електронних дидактичних комплексів;
- розробка концептуальних засад підготовки і перепідготовки науково-педагогічних працівників освіти, для цього створити Центр підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (вчителі, викладачі) та запровадити сучасні стандарти вимог до професії викладача, вчителя.
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
- розвиток  наукових досліджень;

Кафедра готує фахівців з англійської та німецької мов за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста та магістра. До складу кафедри входять секції англійської та німецької філології. Завідувач кафедри – к.ф.н., проф. Кучинський Б.В.

 

 

Перелік дисциплін по кафедрі германської філології

(Секція англійської філології/Секція німецької філології):

БАКАЛАВР:

img_3921.jpg

-Історія англійської/німецької мови
-Теоретична фонетика
-Теоретична граматика
-Стилістика
-Лексикологія
-Практика усного та писемного мовлення
-Практична граматика
-Практична фонетика
-Методика викладання англійської/німецької мови
-Країнознавство Великобританії і США/Німеччини
-Академічне писемне мовлення
-Історія науки і техніки
-Спецсемінар з аналізу тексту
- Основи наукових досліджень
- Спецсемінар з методики викладання англійської/німецької мови

img_3922.jpg

СПЕЦІАЛІСТ:

-Порівняльна типологія

- Практичний курс англійської/німецької мови
- Інтерпретація тексту
- Основи міжкультурної комунікації

МАГІСТР:

-Інформаційно-комунікативні технології в освіті та науці
-Теорія мовної комунікації
-Методика викладання англійської/німецької мови у вищій школі
-Англійська/німецька мова
-Літературознавча компаративістика
-Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень
-Порівняльна типологія