Кафедру корекційної освіти і здоров’я людини Кіровоградського державного педагогічного університету створено 2 вересня 2013 року в результаті реорганізації кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації. Вона є однією із складових кафедр факультету педагогіки та психології КДПУ.

Професорсько-викладацький склад кафедри корекційної освіти та здоров’я людини проводить наукову роботу, яка спрямована на підготовку майбутніх фахівців з напряму 6.010105 «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за кваліфікацією: вчитель-дефектолог; вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку. (Ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 527692 від 15.12.2014 р.).

Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміє і приймає проблеми дітей із порушеннями психофізичного розвитку та сприяє їх вирішенню.

На сучасному етапі кафедра здійснює науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» та забезпечує викладання навчальньних дисциплін медико-біологічного циклу на всіх факультетах університету.