Кафедра педагогіки спеціальної та соціальної освіти є наймолодшим підрозділом факультету педагогіки, психології та мистецтв. Її було створено на базі тих кафедр, які своєю діяльністю створили позитивні передумови для її появи.

Серед них – кафедра цивільної оборони та медичної підготовки Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна. До 1984 року завідуючими кафедрою цивільної оборони та медичної підготовки були старший викладач В.А. Лакомкіна та старший викладач М.Ф. Юрченко.

З 1984 року на кафедрі працювали: канд. мед. наук Є.В. Бреусова, ст. викладач Т.Г. Чернецька, ст. викладач Людмила Василівна Нєворова, ст. викладач А.Й. Піонткевич, канд. біол. наук, доцент Г.Ф. Лук’яненко, а також 34 викладача з погодинною оплатою (лікарі – завідуючі відділеннями 1, 3, 4 і обласної лікарень).

На кафедрі цивільної оборони та медичної підготовки діяло наукове студентське товариство «Медична сестра» (керівник – кандидат медичних наук Є.В. Бреусова), у якому брали участь близько 200 першо-, друго- і третьокурсниць. Діяли проблемні групи «Токсикологія», «Травматологія», «Цивільна оборона», «Шкідливі звички і боротьба з ними». Основною формою студентської роботи було складання науково-реферативних повідомлень з актуальних медико-соціальних тем із використанням основної і додаткової літератури.

З 1984 по 2013 роки кафедрою завідував кандидат медичних наук, доцент Володимир Михайлович Скороход.

У цей період на кафедрі працювали канд. мед. наук, ст. викладач М.І. Батирєв, канд. мед. наук Володимир Мойсейович Тарасов, ст. викладач Катаєв В.В., викладач А.М. Катаєва, канд. мед. наук, доцент В.Г. Топало, ст. викладач Юзеф Серафімович Желізняк, викладач І.Г. Столярова, док. мед. наук, професор Віктор Миколайович Самоходський, канд. мед. наук, доцент Петро Іванович Сидоренко, викладач Т.В. Поповкіна, кандидати мед. наук, доценти Генрієтта Федорівна та Георгій Тимофійович Куряти, канд. пед. наук, професор Анатолій Йосипович Григорьєв, канд. біол. наук, ст. викладач О.Л. Мазур, ст. викладач Олена Валеріївна Нєворова, викладач І.І. Баєва. За 8 років (1984-1991 рр.) кафедрою було випущено понад 3 000 медичних сестер цивільної оборони, 9 з яких воювали в Анголі, Лаосі, Афганістані на посаді санітарних інструкторів, 5 з них нагороджені орденами і медалями.

2 вересня 2013 року у результаті реорганізації кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації було створено кафедру корекційної освіти та здоров’я людини. Вона стала однією зі складових факультету педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор Анатолій Борисович Рацул. Під його керівництвом професорсько-викладацький склад кафедри корекційної освіти та здоров’я людини проводив наукову роботу, яка була спрямована на підготовку майбутніх фахівців з напряму 6.010105 «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за кваліфікацією: вчитель-дефектолог; вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку.

З 2017 року кафедру корекційної освіти та здоров’я людини було перейменовано на кафедру спеціальної освіти та здоров’я людини. Її очолила кандидат педагогічних наук, доцент В.А. Козлова.

З вересня 2020 по серпень 2021 року кафедру спеціальної освіти та здоров’я людини очолював кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Віталійович Лабенко.

З 1 вересня 2021 року відбулось об’єднання кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини з кафедрою соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології, створеною, у свою чергу, на базі кафедри психології.

Кафедру психології як окремий підрозділ до 1973 року очолювала В.Д. Антоненко, а з цього ж року – доцент Ніна Олексіївна Головань (раніше вона була у складі кафедри педагогіки та психології).

З 1975 року кафедру очолював Б.Й. Снопик, а з 1979 року – доцент Н. О. Головань.

Роботу кафедри у 80-ті роки було спрямовано на вдосконалення кадрового потенціалу та підвищення науково-методичної роботи.

У 1984 році кафедру очолив доцент Геннадій Віталійович Дьяконов. У цей час інтенсивно розроблялися форми та методи проблемного навчання, завдання програмованого контролю, методи колективної та групової навчальної діяльності.

1988 року кафедру очолив доцент Павло Володимирович ЛушинУ 1989 році завдяки зусиллям кафедри було відкрито одну з перших у педагогічних інститутах України психологічну службу. Кафедра спрямовувала свою діяльність на засвоєння викладачами навичок практичної психологічної допомоги, активних форм соціально-психологічного навчання майбутніх учителів.

У 1994 році завідувачем кафедри було обрано доцента Миколу Миколайовича Дроботуна.

У 90-і роки кафедра працювала над вдосконаленням навчальних планів та програм забезпечення якісного рівня викладання психології, впровадженням принципів гуманізації та гуманітаризації, державницької та національної спрямованості психологічної підготовки.

У 2000-і роки викладачі кафедри вели активну роботу з переосмислення методологічних засад психологічної підготовки студентів у відповідності до нових вимог, засвоєння її нових форм та методів, опанування практичних та прикладних аспектів сучасної психології.

У 2001 році на психолого-педагогічному факультеті було відкрито спеціальність «Соціальна педагогіка».

У 2003 році кафедру очолив доктор психологічних наук, професор Павло Володимирович Лушин. У цей час було налагоджено зв’язки з провідними науковими центрами країни, такими, як Інститут психології імені Г.С. Костюка, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, в докторантурах та аспірантурах яких навчалися та підвищували кваліфікацію викладачі кафедри.

З 2004 року  випусковою кафедрою зі спеціальності «Соціальна педагогіка» була кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, яку очолював доктор педагогічних наук, професор Сергій Гаврилович Мельничук.

З 2005 року кафедру очолив доцент Микола Миколайович Дроботун.

З 2006 року підготовка фахівців з соціальної педагогіки здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

У 2007 році було акредитовано спеціальність 8.010105 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». За час існування спеціальностей даного напряму підготовки відстежується позитивна динаміка збільшення як контингенту студентів, так і збільшення кількості освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки майбутніх соціальних педагогів/працівників.

У жовтні 2009 року завідувачем кафедри було обрано доцента Лілію Валентинівну Клочек.

У вересні 2012 року в результаті реорганізації кафедр факультету педагогіки та психології було створено кафедру соціальної педагогіки та психології, яку очолив кандидат педагогічних наук, доцент Віталій Олександрович Кравцов.

У вересні 2016 року в.о. завідувача кафедри соціальної педагогіки та психології було призначено кандидата педагогічних наук,  професора Світлану Віталіївну Омельяненко.

З 1 грудня 2016 року у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців вищих навчальних закладів, кафедра мала назву «Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології .

27 березня 2017 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, професорОлександр Анатолійович Рацул. Під його керівництвом кафедра здійснювала науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» та з психології на всіх факультетах університету, а викладачі кафедри виконували науково-дослідну роботу з проблем соціальної роботи, соціальної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, психології. Процес навчання було побудовано на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення його у професійно-орієнтовані практики. Студентам було надано можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.).

Насьогодні кафедра має назву «Кафедра педагогіки спеціальної та соціальної освіти». З вересня 2021 року в.о. завідувача кафедри призначено кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Борисовича Рацула.