Випускники з напряму «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» можуть займати первинні посади: вчитель-дефектолог; вихователь дошкільних, шкільних та соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Вказана спеціальність призначена для підготовки фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері корекційної педагогіки - освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті і різних закладах:

 • спеціальних загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для дітей різних категорій;
 • спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей різних категорій;
 • дошкільних навчальних закладах загального призначення;
 • загальноосвітніх школах загального призначення;
 • соціально-реабілітаційних (абілітаційних) закладах;
 • психолого-медико-педагогічних консультаціях;
 • дитячих будинках.

Майбутні корекційні педагоги можуть виконувати наступні види робіт:

 • здійснювати процес навчання, виховання та реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку;
 • розробляти програми індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інтеграції та інклюзії;
 • проводити консультування з питань корекційно-відновлювальної допомоги аномальним дітям;
 • вирішувати широкий спектр задач, пов’язаних з обліком даних про дітей з фізичними і психічними вадами;
 • реалізовувати діяльність в галузі ранньої корекційної та реабілітаційної роботи;
 • надавати дефектологічну допомогу дорослим людям з особливими потребами тощо.

Пріоритетними напрямами наукової, навчально-виховної та фахової діяльності кафедри є:

 • надання високоякісної освіти, яка ґрунтується на принципах гуманізації, демократизації, толерантності, неперервності та оптимальності;
 • забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі корекційної педагогіки для освітніх, реабілітаційних та соціальних закладів;
 • формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
 • розвиток фундаментальних наукових досліджень.

Перспективними шляхами забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальної педагогіки є:

 • У фаховій галузі:
  • орієнтація підготовки вчителів-дефектологів до вимог спеціальних закладів освіти з питань працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;
  • використання у навчальному процесі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі спеціальної педагогіки та психології;
  • упровадження фахових спеціальних курсів/семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
  • закріплення отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних практик;
  • підвищення ролі самостійної роботи студентів, сприяння тому, щоб навчання ставало індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, максимально наближеним до реальних потреб суспільства.
 • У науково-дослідній роботі:
  • організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних корекційних, реабілітаційних, навчально-методичних проблем у галузі спеціальної педагогіки;
  • упровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес спеціальної школи;
  • подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів, ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків і проблемних груп;
  • узагальнення передового досвіду науково-педагогічної роботи в галузі      корекційної педагогіки;
  • забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітянських послуг, зростанню конкурентоспроможності фахівців.