Кафедра методик дошкільної та початкової освіти

foto1 1

Історія кафедри методик дошкільної та початкової освіти розпочинається зі створення в 1982 р. кафедри філологічних дисциплін факультету початкового навчання. Її необхідність назріла у зв’язку з потребою вивчення студентами навчальних дисциплін, з-поміж яких важливе фахове навантаження мали предмети філологічного циклу, без чого неможливо уявити ґрунтовну підготовку вчителя молодших класів. Старт завжди має бути яскравим і потужним, тому новостворену кафедру очолив один із провідних мовознавців України доктор філологічних наук, професор Володимир Олександрович Горпинич, відомий своїми працями зі словотвору східнослов’янських мов та ономастики, на яких виросло кілька поколінь мовознавців, а також численними підручниками для вищої школи (морфологія, синтаксис) та лінгвістичними словниками, без яких нині неможливо уявити якісну підготовку вчителя-словесника. В. О. Горпинич за порівняно короткий час (1982–1992) зміг зібрати колектив справжніх науковців, для чого на роботу до Інституту були запрошені перспективні молоді кадри (його аспіранти) з інших міст Василь Васильович Лучик і Василь Михайлович Ожоган, які у 90-х рр., ставши докторами наук, почергово керуватимуть кафедрою української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вони посіли гідне місце поряд із викладачами, завдяки яким формувався «філологічний фундамент» майбутньої кафедри. Це справжні класики місцевої філології, кандидати філологічних наук, доценти Ю. З. Круть, Л. І. Круть, Л. І. Потєха, Л. В. Живицька, В. Г. Скляренко. У цей час завдяки солідному науковому доробку кафедра здобуває авторитет серед аналогічних наукових підрозділів України.

Кафедра швидко розвивається, адже в другій половині 80-х – початку 90‑х років її склад поповнюється молодими кадрами – випускниками Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна (О. О. Горська, С. М. Єлдінова, С. М. Федотова), які згодом зробили свій внесок у розбудову філологічної освіти майбутніх учителів початкових класів і вихователів. Зокрема, важливі праці цих викладачів присвячені не лише практиці наукових досліджень мови, лінгводидактиці, а й методиці викладання мови, дитячої літератури, літературного читання.

Традиційною для мовознавців кафедри стала наукова проблематика українського синтаксису й морфології – дисциплін, які сформували науковий «імідж» української лінгвістики 90-х – початку 2000-х років. Новий сплеск наукової активності в цій царині припадає на середину 90-х років із приходом на кафедру випускників філологічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету (тоді ще інституту) імені Володимира Винниченка, майбутніх кандидатів філологічних наук, доцентів І. В. Жигора, Л. Г. Кіндей – учнів професора В. М. Ожогана. У цей період на чолі колективу стала Людмила Іванівна Потєха, чия професійна доля була тісно пов’язана з педагогічним факультетом, де вона, також будучи випускницею Інституту, пропрацювала все життя. Чималий і її науковий доробок, у якому кілька десятків статей і кілька ґрунтовних навчальних посібників.

Новий етап історії кафедри розпочався із призначенням на посаду її завідувача (2002–2004 рр.) учениці В. О. Горпинича – доктора філологічних наук, професора А. А. Лучик. Алла Анатоліївна Лучик прийшла на кафедру після закінчення докторантури при Українському мовно-інформаційному фонді НАН України (м. Київ), збагативши кафедральний колектив новими традиціями. Традиції не переривалися й після її від’їзду до м. Краків, куди вона була запрошена на роботу до Ягеллонського університету. Після її від’їзду кафедру знову очолила Л. І. Потєха (2004 до 2010 рр.). За час її другої каденції кафедра збагатилася ще одним філологом-мовознавцем – Ларисою Іванівною Афанасьєвою, що прийшла доцентом із посади завідувача бібліотеки університету, а до цього працювала викладачем кафедри російської мови та загального мовознавства на філологічному факультеті. У 2004 р. через структурні зміни в складі факультету було прийнято рішення про реорганізацію кафедри філологічних дисциплін і кафедри природничо-математичних початкового навчання та їх об’єднання в новий підрозділ – кафедру методик початкового навчання. Кафедра природничо-математичних дисциплін органічно «інтегрувалася» в новий колектив.

Традиційно на посаду завідувача кафедри призначалися мовознавці. Не ламаючи заведений порядок, у 2010 р. на посаду було призначено кандидата філологічних наук, доцента Жигору Ірину Валеріївну. Маючи значний досвід виконання обов’язків відповідального секретаря приймальної комісії протягом 5 років, знаючи особливості роботи на керівних посадах, І. В.  Жигора налагодила роботу кафедри так, що за період її каденції кафедра акредитувала спеціальність «Початкова освіта» денної та заочної форм навчання й ліцензувала спеціальність «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання. Адміністративні клопоти не стали на заваді прагненню І. В. Жигори займатися дослідницькою діяльністю, що має відношення до царини фундаментальної науки. Власне, відомі її праці з теорії лексичної номінації й вивчення архаїчних елементів українського ритуального тексту в діалектах. У листопаді 2011 р. підрозділ було перейменовано з кафедри методик початкового навчання на кафедру методик дошкільної та початкової освіти.

Однак, говорячи про філологічну когорту в керівництві кафедри, не можна оминути увагою кандидата філологічних наук, доцента Кіндей Лесю Григорівну, яка, обіймаючи відповідальну посаду заступника декана, зробила багато для ефективної роботи кафедри. Поєднуючи адміністративні обов’язки з викладанням фахових предметів, вона не забувала про науку, написавши серію статей з архаїчного діалектного словотворення, що були покладені в основу тексту її докторської дисертації.

Чергові кадрові перестановки в університеті спричинили зміни в керівництві кафедри, тому із серпня 2016 р. на посаду завідувача стає ще один випускник філологічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка (1998 р.) – доктор філологічних наук, лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки (2003 р.) Олександр Іванович Іліаді, який раніше очолював кафедру мовної підготовки у Кіровоградському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, а в 2011 р. перейшов на роботу до КДПУ імені Володимира Винниченка. Досвід роботи О. І. Іліаді в Інституті української мови НАН України (а саме в цій столичній науково-дослідній установі стартувала його наукова кар’єра) не завадив йому керувати викладацьким товариством. Навпаки, знадобився для організації наукової роботи кафедри, рівень і кількість наукової продукції якої при належному підході до використання творчого потенціалу викладачів суттєво зросли. На кафедрі почала впроваджуватися серйозна практика публікації англійською мовою досліджень із методики дошкільної та початкової освіти для ознайомлення широкої наукової аудиторії зі здобутками вітчизняної методики навчання у початковій школі та дошкільних навчальних закладах. Для цього було створено спеціальний науковий журнал «Study issues of primary and pre-school education» (на сьогодні надруковано вже 3 номери (2018, 2019), який не лише показує досягнення викладачів, а й дає можливість здібним студентам зробити перші кроки в науці. Надруковано колективну наукову працю «Stages of Education: Structure and Content» (2019), у якій висвітлено наукові здобутки з методик та технологій навчальної діяльності.

 

foto2 1

 

Сучасний колектив кафедри підтримує наукові традиції попередників. Маючи значний науковий потенціал, досвід роботи в початковій, загальноосвітній і вищій школі, викладачі кафедри методик дошкільної та початкової освіти ведуть плідну науково-дослідну роботу, працюють над науковими проблемами «Активізація розумової діяльності студентів у навчальному процесі при вивченні дисциплін філологічного циклу» (секція філологічних дисциплін), «Удосконалення природничо-математичної освіти молодших школярів» (секція природничо-математичних дисциплін). Спільною для кафедри є проблема «Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій в умовах трансформації освітнього середовища».

Швидкими темпами розвиваються природничий та математичний напрямки дослідження на кафедрі. Досягнення в цій царині мають фахівці – кандидати педагогічних наук:

Юлія Миколаївна Демченко (викладач дисциплін математичного циклу) – випускниця фізико-математичного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка (2003 р.). Коло наукових інтересів: формування професійної та самоосвітньої компетентності в майбутніх учителів початкової школи й вихователів закладу дошкільної освіти; розвиток творчих здібностей та логічного мислення у молодших школярів на уроках математики; формування предметних компетентностей засобами інноваційних технологій; застосування інтерактивних технологій для формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Викладач тривалий час працювала заступником відповідального секретаря приймальної комісії університету та відповідальним секретарем приймальної комісії; має досвід роботи профорга кафедри методик дошкільної та початкової освіти та профорга факультету педагогіки та психології.

Аліна Миколаївна Мартін (викладач дисциплін природничого циклу) – випускниця природничо-географічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка (2003 р.). Викладач має досвід роботи профорга та секретаря кафедри методик дошкільної та початкової освіти, відповідає за співпрацю із кафедрою КОІППО імені В. Сухомлинського. Коло наукових інтересів: історія та розвиток природничої освіти, наступність дошкільної та початкової освіти, природничі компетентності та їх реалізація в освітньому процесі.

Олена Олександрівна Нікітіна (викладач дисциплін математичного циклу) – випускниця факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка (2009 р.). Коло наукових інтересів: діяльнісний та компетентнісний підхід до формування навчальної діяльності молодших школярів. О. О. Нікітіна також працює над проблемою формування математичної компетентності дошкільників. Викладач має досвід роботи заступника декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки та психології, є гарантом освітньо-професійної програми Дошкільна освіта та Початкова освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Юлія Сергіївна Котелянець (викладач дисциплін з методик дошкільної освіти) – випускниця факультету іноземних мов КДПУ імені Володимира Винниченка (2011 р.), факультету педагогіки та психології за спеціальностями «Педагогіка вищої школи» та «Вчитель початкових класів». Коло наукових інтересів: проблеми виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів, вивчення педагогічних умов розвитку мистецьких здібностей дітей дошкільного віку, професійна підготовка майбутніх вихователів до формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності.

У своїй діяльності кафедра спирається на міцний фундамент педагогічної практики: викладачі, к. філол. н., доценти Жигора І. В., Кіндей Л. Г. (мають звання вчителя-методиста), Єлдінова С. М., к.пед.н. Демченко Ю. М., Вдовенко В. В. (учитель вищої категорії) паралельно працюють у Науковому ліцеї. Не відривається кафедра й від практики в початковій і середній школі, зокрема, доценти к. пед. н. Нікітіна О. О., Котелянець Ю. С. (мають звання «старший учитель») за сумісництвом працюють у Комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання № 32 спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІ ступенів. Позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Для розширення професійного діапазону троє викладачів за власні кошти здобули ще одну педагогічну освіту, знову сівши за студентську парту (А. М. Мартін «Початкова освіта», Ю. С. Котелянець здобула додатковий фах «Дошкільна освіта», а Н. В. Котелянець. О. О. Нікітіна зараз навчаються в магістратурі за спеціальністю «Дошкільна освіта»). Здобуває ще одну освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» на факультеті іноземних мов завідувач кафедри Іліаді О. І.

Кафедра – потужний центр методики викладання праці та розвитку математичних уявлень у молодших школярів. В Україні добре відомі підручники й робочі зошити з трудового навчання для початкової школи, автор яких – д. пед. н., проф. Котелянець Н. В. Проф. Котелянець Наталка Валеріївна (закінчила педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна у 1989 р.) часто запрошується в комісії МОН з експертизи підручників для початкової школи. Маючи у своєму науковому доробку близько 120 друкованих праць (зокрема, за кордоном), вона гідно представляє професійні інтереси кафедри в науковому просторі, є гарантом освітньо-професійної програми Дошкільна освіта та Початкова освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. У 2018 р. Проф. Котелянець Н. В. та доц. Вдовенко В. В. є авторами підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для початкової школи та методичного комплекту до нього. Котелянець Н.В. спільно із вчителем–методистом НВО «Вікторія – П» Агєєвою О.В. займається розробкою та апробацією навчальної програми концентру Хендмейд із курсу «Арттехнології» освітньої системи А. Д. Цимбалару «Світ чекає крилатих».

Вікторія Віталіївна Вдовенко (викладач дисциплін математичного циклу) – випускниця фізико-математичного факультету КДПІ імені Володимира Винниченка (у 1996 р.), факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка (спеціальність «Спеціальна освіта» (2021 р.). Коло наукових інтересів: проблеми історії освіти, інноваційні технології викладання математики та інформатики в початковій школі та інклюзивний підхід при викладанні математики та інформатики. Має досвід роботи заступника декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки та психології, відповідального секретаря приймальної комісії.

Марія Олександрівна Тищенко – старший лаборант кафедри (у 2000 р. закінчила психолого-педагогічний факультет КДПУ імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Початкова освіта»). Після закінчення університету працювала вчителем-вихователем у КЗ НВО школі-дитячому садку «Віктрія‑П» м. Кіровограда, а з 2006 р. працює на кафедрі, поєднуючи роботу з виконанням обов’язків профорга кафедри. Узявши на себе всю технічну роботу щодо забезпечення освітнього процесу, вона стала важливим незамінним членом колективу.

Нині кафедра розставила пріоритети в науковій, навчально-виховній та фаховій діяльності, а саме:

 • надання високоякісної освіти, в основу якої покладено принципи гуманізації, демократизації, неперервності та оптимальності;

 • забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для органів освіти, науки і культури;

 • формування соціально активної особистості з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;

 • розвиток фундаментальних наукових досліджень;

 • поступова інтеграція у світовий освітянський простір.

Перспективними напрямками для забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів початкової ланки освіти вважаються:

(у фаховій галузі)

 • орієнтація підготовки вчителів на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;

 • використання у навчальному процесі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;

 • упровадження фахових спеціальних курсів/семінарів, новітніх методик викладання та навчання;

 • закріплення здобутих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних практик;

 • підвищення ролі самостійної роботи студента, сприяння тому, щоб навчання ставало більш індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, більш актуальним, максимально наближеним до реальних потреб суспільства.

(у науково-дослідній роботі)

 • організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних мовознавчих та методичних проблем;

 • упровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес;

 • підготовка власних науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі та докторантурі, залучення провідних викладачів до керівництва дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук;

 • подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів, ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків і проблемних груп;

 • узагальнення передового досвіду науково-педагогічної роботи;

 • забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітянських послуг і зростанню конкурентоспроможності фахівців.

Колектив кафедри методик дошкільної та початкової освіти в досить складних умовах зміг підготувати до роботи кабінет Нової української школи (НУШ), що передбачено концепцією підготовки нового покоління педагогічних працівників для початкової школи і необхідне для налагодження повноцінного освітнього процесу за відповідною спеціальністю. Кабінет обладнаний згідно з вимогами Нової української школи та містить необхідні для здійснення навчання школярів осередок навчально-пізнавальної діяльності, змінні тематичні осередки, гри, художньо-творчої діяльності, куточок живої природи для проведення дослідів, відпочинку, дитяча класна бібліотечка, осередок вчителя. Кожен осередок забезпечено методичними матеріалами та наочністю.

Для інформаційної підтримки освітньої діяльності кафедри та зворотного зв’язку із студентами, випускниками факультету, для взаємодії з усіма зацікавленими в контактах із кафедрою особами створено спеціальну сторінку в популярній соціальній мережі «Facebook». Тут регулярно висвітлюються новини щодо проведених викладачами кафедри заходів, результати обговорення проблем освітнього процесу, викладаються наукові й навчально-методичні праці викладачів.

 

foto3 1

 

Завідувачі кафедри різного часу

(Кафедра філологічних дисциплін)

1. (1982–1992): Володимир Олександрович Горпинич.
2. (1992–2002): Потєха Людмила Іванівна.
3. (2002–2004): Лучик Алла Анатоліївна.

(Кафедра методик початкового навчання)

(2004–2010): Потєха Людмила Іванівна.

(Кафедра природничо-математичних дисциплін до об’єднання з кафедрою філологічних дисциплін)

1. (1982–1987): Мельничук Тамара Йосипівна.
2. (1987–1988): Кривульченко Анатолій Іванович.
3. (1988–1990): Гришина Тетяна Василівна.
4. (1990–1995): Бурдіян Борис Гаврилович.
5. (1995–1997): Дерев’янко Василь Авксентійович.
6. (1997–1998): Фадєєва Тетяна Олексіївна.
7. (1998–2004): Жабо Тетяна Василівна.

(Кафедра методик дошкільної та початкової освіти)

1. (2010–2016): Жигора Ірина Валеріївна.
2. (2016– до сьогодні): Іліаді Олександр Іванович.