Курс: Інфомедійна грамотність у німецькомовному просторі

(дисципліна за вибором)

Розробники: Степаненко Алла Вячеславівна, старший викладач, кандидат педагогічних наук;
                      Тарануха Тетяна Вікторівна, старший викладач, кандидат філологічних наук

ОПР   Магістр

Мета викладання дисципліни:

- формування і розвиток медійної грамотності через формування знань та вмінь ефективно шукати інформацію, джерела та першоджерела, відрізняти факти від суджень у німецькомовному інфомедійному просторі, за допомогою мовних компетенцій за темами і проблемами, які передбачені програмою І- ІІІ (IV) курсів;

- розвиток критичного мислення, інформаційної, візуальної грамотності, стійкості до впливів, розвиток навичок фактчекінгу;

- формування соціальної толерантності та розуміння проявів хейтерства, мови ворожнечі, кібербулінгу, грумінгу;

- поглиблення комплексного системного підходу до вивчення німецької мови студентами курсу через аналіз різних медійних жанрів, типів контенту та їхніх впливів (журналістських повідомлень, реклами);

- розвиток соціокультурної компетенції студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;

- закладання основ професійно орієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.

Завдання вивчення дисципліни:

Наприкінці курсу студенти повинні:

- знати  і розуміти європейські журналістські стандарти на основі німецькомовних медіаджерел;

- знати правила цифрової безпеки та вміти запобігати ризикам у комунікації;

- уміти користуватися онлайн інструментами, що забезпечують перевірку інформації (текстової, графічної, комбінованої), пошук джерел та першоджерел;

- уміти критично аналізувати інформацію та формулювати відповідні питання для аналізу причинно-наслідкового зв’язку;

- орієнтуватись у класифікації категорій фактажу та оціночних суджень і вміти їх відрізняти;

- визначати особливості емоційного впливу медійної інформації на аудиторію;

- вміти створювати різні типи медійних повідомлень;

- орієнтуватись у вміннях створювати діалогову комунікацію і взаємодіяти в умовах групової та командної роботи; 

- використовувати набуті знання і вміння на заняттях з практичних дисциплін з німецької мови.

Додаткова інформація:

Список компетентностей з інфомедійної грамотності