Кафедра німецької мови та методики її викладання створена 2017 року внаслідок чергової реорганізації факультету іноземних мов та готує фахівців за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)).
Колектив кафедри – це досвідчені висококваліфіковані викладачі, які використовують у підготовці майбутніх вчителів німецької мови традиційні та інноваційні методи навчання, керуючись Законом України про освіту, положеннями типової програми з німецької мови для університетів та нормативними документами університету. У той же час викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації принципів і завдань Болонського процессу з метою інтеграції в європейський і світовий освітній простір.

Пріоритетними для викладацького складу кафедри є такі напрями:
- розробка концепції інноваційної моделі навчання з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання, які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі яких знаходиться студент);
- розробка науково-методичних рекомендацій до використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
- розробка науково-методичних рекомендацій щодо створення сучасних підручників, інтерактивних курсів, електронних дидактичних комплексів;
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
- розвиток наукових досліджень.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою фахову кваліфікацію та науковий рівень шляхом підготовки наукових статей, навчальних та навчально-методичних посібників, участі в наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, закордонних стажуваннях, зокрема за останні роки підвищення кваліфікації за кордоном здобули Н.Р. Воронкова (Німеччина, м. Швебіш-Галь, 2014, 2018 рр.), Т.В. Тарануха (Республіка Австрія, Віденський університет, 2016 р.), І.В. Пянковська (Німеччина, університет м. Ульм, 2017 р.), А.В. Степаненко (програми молодіжного обміну організацій YMCA та EYW, Німеччина, м. Ерінген, 2014, 2016, 2017 рр.).

Випускники освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька і англійська)) отримують кваліфікацію, яка дає їм змогу працювати за напрямами: 2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, 3340 Асистент вчителя, 2359.2 Педагог-організатор.
Склад кафедри забезпечує викладання таких фахових дисциплін на освітньому рівні «Бакалавр»:
- історія німецької мови,
- теоретична фонетика,
- теоретична граматика,
- стилістика,
- лексикологія,
- методика викладання німецької мови,
- країнознавство Німеччини,
- література німецькомовних країн,
- практика усного та писемного мовлення,
- практична граматика,
- практична фонетика,
- академічне писемне мовлення,
- вступний корективний курс з німецької мови,
- загальнотеоретичний курс німецької мови.

Студенти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька і англійська)) поєднують поглиблене вивчення німецької та англійської мов та зарубіжної літератури з вивченням теоретико-лінгвістичних, психолого-педагогічних дисциплін, вчительською практичною підготовкою, участю у дослідницьких проектах фахового спрямування, розробці та експериментальній перевірці інноваційних освітніх технологій, залученням до процесу міжкультурної комунікації та отримують кваліфікацію, яка дає їм змогу працювати за напрямами: 2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу, 2351.2 Методист, 2455.2 Методист культурно-освітнього закладу, 2352 Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, 2359.2 Педагог-організатор, 3340 Асистент вчителя, 1229.6 Керівник гуртка, 2310.2 Викладач вищого навчального закладу, 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу, 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу.
Склад кафедри забезпечує викладання таких фахових дисциплін на освітньому рівні «Магістр»:
- сучасні освітні технології у викладанні іноземних мов,
- технології навчання німецької мови,
- практичний курс німецької мови,
- порівняльна типологія,
- міжкультурна комунікація,
- література німецькомовних країн
- cучасні напрямки лінгвістичних досліджень.

 

Кафедра в соцмережах

Facebook

Instagram