Наукове звання: Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000.

Навчання в аспірантурі: 2003–2007 р.р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Слова категорії стану в структурі речень німецької і української мов», 2009 р. Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Посади, досвід роботи: асистент кафедри німецької філології (2000–2005 р.), викладач кафедри практики германських мов (2006–2010), старший викладач кафедри практики германських мов (2010–2013), доцент кафедри практики германських мов (2013–2017), доцент кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.), завідувач кафедри практики германських мов (2011–2017), завідувач кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).

 

ORCID: 0000-0002-0818-644X

Коло наукових інтересів: комунікативна граматика, типологія німецької мови, зіставне вивчення німецької й української мов, сучасні підходи у викладання іноземних мов

Дисципліни, які викладає: теоретична граматика, порівняльна типологія німецької й української мов, загально-теоретичний курс німецької мови, методологія наукових досліджень, практична граматика, практичний курс німецької мови.

Нагороди та досягнення:
Подяка Міністерства освіти і науки Ураїни, 2015 р.
Подяка Кіровоградської обласної ради, 2013 р.
Грамоти та подяки ЦДПУ.

Наукові та навчальні публікації

Навчальні посібники та матеріали:
1. Національні варіанти німецької мови (у лінгвогеографічному, соціолінгвістичному, лінгвістичному та лінгвокультурному аспектах). Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 314 с. (у співавторстві з О.М. Білоусом)
2. Порівняльна типологія німецької й української мов : Навчально-методичний посібник. Кропивницький, 2019. 80 с.
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Загально-теоретичний курс німецької мови». ЦДПУ ім. В.Винниченка, кафедра німецької мови та методики її викладання, 2019. 86 с.
4. Теоретична граматика німецької мови : Навчально-методичний посібник. Кропивницький, 2019. 96 с.
5. Граматика німецької мови для початківців: Навчальні матеріали Кропивницький, 2019. 130 с.
6. Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови : Для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов. Кропивницький, 2018 р. 152 с.
7. Німецька мова : Навчальні матеріали для студентів V курсу (ІІ фах) // Укладач : І.В.Пянковська. Кіровоград, 2008 р. 90 с.
8. Практичний курс німецької мови : Навчальний посібник для студентів І курсу // Укладачі : І.В. Пянковська, Т.О. Бідна. Кіровоград, 2008 р. 152 с.
9. Філологічне читання німецької мови : Навчальний посібник для студентів І курсу // Укладачі : І.В. Пянковська, О.С. Бірюкова. Кіровоград, 2008 р. 89 с.

Наукові статті:

1. Deutsch in Luxemburg // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. 2019. 164 с., с.121–123.
2. Deutsche und ukrainische Jugendsprache // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 р.). Львів: ПАІС, 2018. – С. 134–136.
3. Textkompetenz als Bestandteil der Sprachkompetenz // Наукові записки.– Випуск 165. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – с. 542–548.
4. Die Mehrdeutigkeit der deutschen Konnektoren// Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29.09-30.09.2017). – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 98–100.
5. Німецька мова в східній Бельгії // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Випуск 145 – С. 41–45.
6. Репрезентація категорії необхідності засобами деонтичної модальності (на матеріалі німецької мови) // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015 р. – С. 301–305.
7. Категорія епістемічної модальності (на матеріалі німецької мови) // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 453–458.
8. Kreatives Schreiben im DaF-Unterricht // «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур»: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Львів: ПАІС, 2013. – С. 202–204.
9. Засоби вираження евіденційності в німецькій мові // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 р. – С. 381–385.
10. Поняття модальності та засоби її репрезентації в сучасній німецькій мові // Наукові записки. – Випуск 96 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 71–75.
11. Безособово-інфінітивні конструкції зі словами категорії стану німецької й української мов // Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.175–179.
12. Репрезентація суб’єкта в конструкціях із предикатами стану в німецькій й українській мовах // Наукові записки. – Випуск 75 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 104–107.
13. Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах // Гуманітарний вісник. Серія : Ін. філологія : Всеукр. зб. наук. праць. – Вип 11. – Т. 2. – Черкаси : Черкаськ. держ. технолог. ун-т, 2007. – С. 449–453.
14. Структурні моделі конструкцій з іменними предикатами стану в українській і німецькій мовах // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : Зб. наук. праць. Ч.ІІ : Вип. 3 / Ред. кол. : В.В. Левицький, Л.І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 149–152.
15. Кореляція семантичної й формально-граматичної структури речення з предикатами стану // Нова філологія. Зб. наук. праць. – № –Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 133–137.
16. Валентністний потенціал категорії стану в українській і німецькій мовах // Наукові записки. – Випуск 67. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 116–120.
17. Формально-синтаксична структура речення з категорією стану в німецькій і українській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2006. – С. 64–69.
18. Граматичні особливості категорії стану в українській і німецькій мовах // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип.13. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 124–128.
19. Лексико-семантичні особливості категорії стану в українській і німецькій мовах // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 341–349.
20. До проблеми категорії стану в українській і німецькій мовах // Лінгвістика : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С.112–116.

Конференції (за останні 3 роки):

1. Конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», 15–16.11.2019, Гете-Інститут, м. Київ.
2. Проектна конференція «Історія, сучасність і майбутній потенціал німецької мови в Україні», 31.10–2.11.2019, Львівський національний університет імені Івана Франка.
3. XXVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität», 27-28.09.2019 р., м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
4. Дні Австрії (VI Міжнародний форум), 12-19.05.2019 р., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
5. XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 21-22.03.2019 р., м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка.
6. ХХV Міжнародна конференція спілки українських германістів DEUTSCH IN DER UKRAINE: TRADITIONEN, ERFOLGE, AUFGABEN, 28–29 вересня 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.
7. XII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22-23 березня 2018 р., Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка.
8. ХІ Міжнародна конференція «Мови і світ: дослідження і викладання», 23-24 березня 2017, ЦДПУ
9. V Міжнародний форум «Дні Австрії у Дрогобичі», 23-30 квітня 2017, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка
10. XXIV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Зірковий час німецької мови в Україні», 29.09-30.09.2017, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
11. Всеукраїнський семінар «Aktuelle Perspektiven und Entwicklungen in der deutschsprachigen Landeskunde», 03-04.11.2017, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
12. Семінар координаторів Асоціації українських германістів, 01.12.2017, Львівський національний університет ім. І.Франка.

Підвищення кваліфікації: стажування за стипендією Фонду Ганнса Зайделя, Німеччина, університет м. Ульм, 22.05.2017–19.08.2017. Результати перебування: написання підручника «Національні варіанти німецької мови».

Електронна адреса: i.piankovska@ukr.net