АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 Менеджмент
ОПП УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ


І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1.Нормативні дисципліни


НК 01. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ECТS – 3)
Лектор: Харченко Юлія Володимирівна – доктор філософських наук, доцент

Анотація навчальної дисципліни
Навчальна програма з курсу «Філософія науки» розрахована на магістрів, майбутніх аспірантів та пошукувачів учених ступенів для всіх видів спеціальностей. Вона представлена як вступ до загальної проблематики філософії науки. Наука розглядається в широкому соціокультурному контексті та в її історичному розвитку. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям поступової заміни наукової картини світу, типів наукової раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені. Програма націлена на аналіз основних світоглядних та методологічних проблем, що виникають у науці на сучасному етапі її розвитку, й на отримання уявлень щодо тенденцій історичного розвитку науки.
Курс «Філософія науки» репрезентує філософські уявлення про науку, її методологічні аспекти.
Актуальність курсу обумовлена тією роллю, яку відіграє наука на сучасному етапі розвитку суспільства, вивченням підвалин науки, основних філософських і методологічних концепцій, а також виконанням вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за спеціальністю філософія.
Метою курсу є: забезпечення підготовки студентів у сфері філософії науки як обов’язкової дисципліни, надання знань, відповідних сучасному рівню розвитку даної дисциплін й державному освітньому стандарту вищої професійної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за спеціальністю філософія.
Задачі курсу: визначити місце науки в культурі й показати основні моменти філософського осмислення науки – соціокультурний аспект; надати студентам можливість сформувати уявлення щодо еволюції науки, розкрити основні періоди в розвитку науки; охарактеризувати науку як соціальний інститут, з’ясувати питання щодо норм та цінностей наукового співтовариства; поставити й розкрити питання щодо природи наукового знання та критеріїв науковості знання; репрезентувати структуру наукового знання й описати його основні елементи; сформувати уявлення про наукову раціональність; ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями у сфері філософії науки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.
Форма контролю – залік.

НК 02. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Мелничук Сергій Костянтинович – кандидат психологічнихх наук

Зміст навчальної дисципліни: Оволодіння курсом передбачає засвоєння теоретичних понять і положень психології управління: Мотиви та цілі діяльності. Діяльність та її структура. Орієнтована основа дій. Коригування цілей діяльності та її структури. Психологічні аспекти в управлінні навчальним закладом. Людський чинник та психологія управління. Психологія управління. Темперамент та акцентуація характеру. Міжособистісні стосунки. Конфлікти в міжособистісних стосунках. Інструменти психологічної взаємодії. Психологічні аспекти управління трудовим колективом. Педагогічна психологія.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: про сучасні тенденції в управлінні, про роль і місце людини в управлінській діяльності, про теоретико-методологічні основи психології управління, основні поняття психології управління, міждисциплінарні зв’язки, історію становлення та розвитку психології управління, про особливості використання методів психології управління в практичній діяльності керівників, про основні соціально-психологічні теорії управління та відмінності управлінських культур, про проблеми лідерства і керівництва, диференціально-психологічні аспекти діяльності керівників, про умови формування стилю управління керівника, про наукові підходи до трактування природи конфліктів та технології регулювання конфліктів керівником, про психологічну характеристику організації в цілому та групи як структурного елементу організації та умови її успішної діяльності, про труднощі в управлінні трудовим колективом і шляхи їх подолання.
уміти: аналізувати основні поняття та теоретичні положення психології управління, застосовувати принципи сучасного управлінського мислення до аналізу конкретних ситуацій в управлінні, суперечностей і проблем, що мають місце; виокремлювати психологічні особливості управлінської діяльності; орієнтуватися в науковій літературі з проблем психології управління; застосовувати методи психології управління в практичній діяльності, розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника; проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження проблем розвитку особистості керівника.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, дидактика, управління педагогічними системами.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (20 %), екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська

НК 03.ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин –90(кредитів ЄКТС – 3)
Лектор: Пуляк Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу
Завдання передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.
Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.
Загальнокультурні компетенції охоплюють:
вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ; знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.
Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:
проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;
обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;
розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;
інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.
забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;
оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;
Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох розділів - «Загальна підготовка» і «Профільна підготовка»
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (20 %), екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська

ІІ ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1.ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

НК 04.ТЕОРІЯ І МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЕКТС – 4)
Лектор: Панченко Володимир Анатолійович – доктор економічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Загальний менеджмент навчального закладу. Особливості навчального закладу як соціально-педагогічної системи. Раціональність у сфері управлінської діяльності. Критерії оцінювання раціональності в діяльності персоналу навчального закладу. Прийняття управлінських рішень у менеджменті організації. Організаційна діяльність у навчальному закладі. Організаційні форми діяльності керівництва. Перспективні плани роботи навчального закладу. Оцінювання та моніторинг стану виконання закладом освіти завдань діяльності. Аспекти проектного аналізу. Стратегічний менеджмент навчального закладу. Сутність стратегічного менеджменту навчального закладу. Стратегія розвитку навчального закладу. Механізм реалізації стратегії. Програми діяльності навчального закладу. Оцінювання та моніторинг реалізації визначеної стратегії. Система оцінки та контролю виконання стратегічного плану навчального закладу.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: теоретико-методологічні засади менеджменту організації як механізму ефективного управління організацією; співвідношення організації як системи та організації як процесу; види організацій та їх основні характеристики; особливості реалізації важелів спеціального економічного інструментарію менеджменту організації; характер менеджменту організації на різних стадіях її життєвого циклу; принципи сучасного управління матеріально-технологічною, соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемами організації; механізм формування проекту організації.
уміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів розчленовувати організацію на окремі підсистеми з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування; розробляти набір конкретних інструментів управління організаціями з рахуванням їх особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації; складати проект організації з використанням методики стратегічного управління та знаходити оптимальні важелі його реалізації на основі практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм менеджменту організації; будувати логічно-структурні схеми інформаційного та інвестиційного забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та розробляти пропозиції з удосконалення менеджменту організації; проводити обґрунтування вибору певних засобів ризик-менеджменту та антикризового управління в організації з використанням методики фінансового та проектного аналізів; адаптувати прогресивний зарубіжний досвід менеджменту організації в практику управління організаціями в Україні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком;
ФК8. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогічний менеджмент.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (60 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (40 %), екзамен: теоретичні питання
Мова навчання: українська

НК05. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Філоненко Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцен

Зміст курсу «Техніка управлінської діяльності», передбачає надання студентам знань про закономірності побудови, функціонування й розвитку трудових та суспільних організацій, а також про поведінку членів організацій. ознайомлення студентів з різноманітними формами і методами управлінської діяльності, формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі управлінської діяльності, розвиток здібностей, які дають змогу займатись адміністративною та управлінською діяльністю.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: психологію організації, феномени відповідальності та влади в організації, психологічні особливості командоутворення, особливості управління організацією у ситуації нововведення, про організаційну культуру закладу освіти, про основні управлінські функції та вимоги до їх виконання, про фактори, що детермінують стиль управління, про соціально-психологічну специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності, про духовно-культурні, моральні та етичні підвалини управлінської діяльності, про комунікативний потенціал особистості керівника та методи комунікацій у діяльності педагогічного колективу, про психолого-педогогічні механізми переговорного процесу, про основні процеси та методи зв’язків з громадськістю, про організаційні форми управлінської діяльності, про нормативно-правові основи діяльності навчального закладу.
уміти: демонструвати практичні навички ділового спілкування, адекватного сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу на членів групи, подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання конфліктів, розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника, встановлювати ділові контакти, підбирати і використовувати активні методи навчання для активізації діяльності персоналу, проводити переговори, ділові бесіди, телефонні розмови, вести ділове листування, проводити просвітницьку, психодіагностичну, експертну, психокорекційну, психоконсультативну та психотерапевтичну роботи із проблем управлінської діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком;
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, дидактика, управління педагогічними системами.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (20 %), екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська

НК 06. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 105 (кредитів ЄКТС – 3,5)
Лектор: Панченко Володимир Анатолійович –доктор економічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Населення як джерело трудового потенціалу суспільства. Демоекономічна характеристика населення України. Трудові ресурси. Працездатне населення. Економічна активність. Загальна та професійна працездатність. Освітній рівень. Професійно-галузева структура трудових ресурсів. Соціальна структура. Природний рух населення. Міграційні процеси. Демографічна політика держави. Система управління трудовими ресурсами. Економічні, правові, адміністративно-організаційні методи управління трудовими ресурсами. Зайнятість в умовах ринкової економіки та її регулювання. Якість трудового потенціалу. Якісні зміни праці в ринкових умовах. Концепція людського капіталу. Інвестиції в людський капітал. Стратегія розвитку загальної і професійної освіти. Індекс людського розвитку. Рівень життя, нерівність. Крива Лоренца, коефіцієнт Джині. Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Роль кваліфікованих кадрів у сучасному виробництві. Розподіл і перерозподіл трудових ресурсів. Види розподілу робочої сили. Система органів та служб працевлаштування. Використання трудових ресурсів. Показники використання трудових ресурсів на різних управлінських рівнях. Управління кадрами на рівні навчального закладу. Механізм управління кадрами. Управління підготовкою та формуванням персоналу в системі вищої освіти. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в управлінні трудовим потенціалом суспільства.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: джерела інформації про населення; моделі ефективного використання трудових ресурсів; види зайнятості, заходи щодо зниження рівня безробіття в ринкових умовах;• методи управління трудовими ресурсами та кадрами в умовах сучасного виробництва; форми та методи організації професійної орієнтації різних груп населення; підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення; розподілу та перерозподілу трудових ресурсів, їх ефективного використання; систему підготовки, підбору, перепідготовки, просування кадрів на рівні навчального закладу. умови проведення атестації персоналу та використання її результатів; методику оцінки ефективності та результативності управління персоналом.
уміти: характеризувати населення країни за різноманітними демоекономічними показниками; аналізувати статистичну інформацію щодо трудових ресурсів країни; обґрунтовувати методичні принципи управління персоналом; аналізувати кадрову політику на різних рівнях; застосовувати сучасні методи планування потреби у персоналі; організовувати набір і відбір персоналу у конкретних умовах; проводити атестацію персоналу та використовувати її результати; оцінювати ефективність та результативність управління персоналом.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) діяльністю закладу освіти.
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (60 %): усне опитування, самостійні та контрольні роботи; індивідуальні дослідні завдання.
Підсумковий контроль (40 % екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська.

НК 07. ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЕКТС – 3); аудиторні – 20 (лекцій – 10, практичних, семінарських занять – 10)
Лектор: Cоболь Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор

Метою викладання дисципліни є грунтовне ознайомлення майбутнього менеджера освіти із нормативно-правовою базою України з питань управління освітою. Керівник навчального закладу повинен не тільки знати, а й неухильно дотримуватися нормативно-правових актів усіх рівнів.
Завдання даного курсу: ознайомлення магістрів з комплексом найважливіших нормативно-правових актів, на базі яких здійснюється управління освітою; характеристика вказаних нормативно-правових актів; характеристика системи управління освітою в Україні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: правові засади управління освітою; основні нормативно-правові акти по управлінню освітою; структуру органів управління освітою та їх компетенції; компетенції різних суб'єктів правовідносин у освітніх закладах.
уміти: орієнтуватися у найважливіших нормативно-правових актах з питань освіти; комплексно використовувати нормативно-правові акти для прийняття управлінських рішень; організовувати і контролювати роботу навчального закладу у відповідності з нормативно-правовою базою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК3. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

НК 08. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Перцов Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук

Зміст навчальної дисципліни:
Становлення науки управління навчальним закладом. Її предмет, завдання, методи. Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами. Школа як педагогічна система. Державне управління системою загальної середньої освіти. Навчальний заклад як об’єкт управління. Організація функціонуванням навчального закладу. Система управління навчальним закладом. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація. Принципи управління навчальним закладом. Організаційно-педагогічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Сутність і зміст управлінської технології. Інтегративний характер управлінських технологій. Організаційне моделювання в системі оперативного управління. Теоретико-організаційні основи і технології адаптивного управління. Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління. Управління розвитком навчального закладу. Системне управління розвитком навчального закладу. Характеристика менеджерів за стилем управління. Принципи управління. Менеджмент в освіті. Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: систему управління навчально-виховним процесом; функції управління навчальним та виховним процесом; сутність навчального та виховного процесу у навчальному закладі; механізми впливу на поведінку учнів у процесі управлінської діяльності; критерії оцінки якості та ефективності навчального та виховного процесу; методику прийняття конкретних рішень; принципи планування та організації навчального та виховного процесу (підготовка робочих навчальних планів, тарифікаційних списків, річного плану діяльності закладу), різних видів навчальної та виховної діяльності учнів; загальну схему побудови моделі управлінської діяльності, її структурні елементи.
уміти: орієнтуватися в загальній проблематиці технологізації управлінської діяльності; застосовувати базові педагогічні знання для виконання функцій управління навчальним та виховним процесом; аналізувати різні підходи у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу та самостійно їх вирішувати, передбачати можливі утруднення під час організації навчально-виховного процесу; планувати навчальний та виховний процес й різні види виховної діяльності учнів; застосувати різноманітні методи, прийоми виховного впливу на особистість; організовувати різноманітні форми навчальної та виховної діяльності; застосовувати моделі та моделювання у навчальному процесі навчального закладу; здійснювати моніторингові дослідження якості навчальної та виховної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) діяльністю закладу освіти.
ФК8. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, дидактика, управління педагогічними системами, менеджмент організації.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (20 %): екзамен (теоретичні питання)
Мова навчання: українська

НК 09.УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)
Лектор: Довгенко Яна Олексіївна –кандидат економічних наук, доцент

«Управління фінансово-економічною діяльністю» – дисципліна, яка дає базові знання, необхідні для ефективної діяльності фахівців у сфері управління освітою, як теоретиків, так і практиків. Це зумовлено з’ясуванням цілого комплексу питань, пов’язаних з оволодінням теоретичними засадами вироблення та практичними механізмами реалізації державної освітньої політики як передумови комплексного становлення освіти.
Мета навчальної дисципліни – поглиблене вивчення особливостей управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу, вироблення його основних критеріїв, реалізація цієї сфери управління у загальному контексті управлінської діяльності як складової державної освітньої політики на загальнонаціональному та регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації.
При виробленні, здійсненні, забезпеченні системності заходів фінансово-економічного характеру у навчальному закладі передбачено вивчення нормативно-правових актів, що їх регламентують, основних економіко-управлінських підходів, що існують на сучасному етапі. Ефективність управління фінансово-економічною діяльністю пов’язана з необхідністю модернізації системи освітнього менеджменту як необхідної передумови комплексної політики у гуманітарній сфері.
Наріжними проблемами при цьому є складання ефективного кошторису навчального закладу, встановлення відповідних критеріїв оцінки прийняття управлінських рішень з питань фінансово-економічної діяльності навчального закладу, оволодіння механізмами та технологіями прийняття управлінських рішень з питань фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального закладу, розпорядження майном, що належить навчальному закладу на правах власності, коштами у межах асигнувань та прибутків навчального закладу. Нагальні проблеми національного розвитку зумовлюють нерозв’язаність низки суперечностей, зокрема між нормативно-правовою базою, яка суттєво обмежує фінансово-економічну та господарчу самостійність керівника навчального закладу, зокрема через надмірну централізацію та концентрацію управління у системі державної освіти, системі навчальних закладів державної форми власності. Розглядається нормативно-правова база фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального закладу. Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку системи управління фінансово-економічною та господарчою діяльністю в Україні та світі, стратегія, державні і відомчі програми щодо її оптимізації, створення системи її експертно-аналітичного супроводу.
Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам знати: теоретичні і правові засади фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального закладу, вітчизняний і зарубіжний досвід у цій сфері; основні напрями фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального закладу в Україні; теорію і практику залучення світового досвіду фінансово- економічної та господарчої діяльності навчального закладу;
уміти використовувати: технології визначення кошторису навчального закладу та організовувати виконання кошторису навчального закладу з урахуванням джерел формування; засади, форми і методи управління фінансово-економічною та господарчою діяльністю навчального закладу, зокрема проектування, планування, аналіз та прогнозування для вирішення фінансово-економічних та господарських проблем; технологію, форми і методи визначення стратегічних пріоритетів фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального закладу;
визначати: оптимальні шляхи управління фінансово-економічною та господарчою діяльністю навчального закладу; ефективність діючих засад, механізмів, форм і методів управління фінансово-економічною та господарчою діяльністю навчального закладу; показники ефективності кошторису навчального закладу, його поточних фінансово-економічних та господарчих планів, порядків, програм, проектів на найближчу й віддалену перспективу за умови наявних концептуальних, інформаційних, кадрових, фінансових ресурсів у межах чинного правового поля шляхом зіставлення ресурсів і потреб; основні напрями вдосконалення механізмів управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу, зокрема організаційно-правові засади управління.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

НК 10. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Семенюк Олег Анатолійович – доктор філологічних наук, професор.

Зміст навчальної дисципліни: Інформаційні зв’язки як складова адміністративної і соціально-виробничої систем та елемент процесу управління Інформаційні зв’язки в менеджменті та закони їх розвитку. Аналіз потреб у зовнішніх і внутрішніх інформаційних зв’язках. Особливості роботи з інформацією. Аналіз потреб заінтересованих осіб у зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв’язках. Вимоги до документації. Технології передачі інформації. Доступ до інформації (документів та їх використання). Організаційно-технічні та режимні заходи безпеки інформаційних зв’язків. Дотримання службової і державної таємниці у процесі реалізації інформаційних зв’язків. Комунікативний процес. Комуніканти. Категорія контакту у вербальній комунікації. Вербальний код у комунікації. Комунікативна поведінка та комунікативні ресурси. Інституційний дискурс як складна комунікативна система. Комунікативні ситуації та мовна поведінка у процесі комунікативного (інформаційного) контактування.
У результаті вивчення студент повинен:
знати: закони і принципи, за якими створюються і розвиваються інформаційні зв’язки, технології їх реалізації; систему понять теорії мовної комунікації; основні складники комунікативного процесу, їхню структуру та роль у вербальній комунікації; вимоги до документації; технології передачі інформації парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу; основи застосування інформаційно-аналітичних технологій під час здійснення інформаційних зв’язків, основні інструменти їх реалізації; особливості мовного спілкування, правила оптимальної поведінки в комунікативних ситуаціях спілкування рідною та іноземною мовою; систему комунікативних ресурсів, якими користуються мовці для створення, передачі та сприйняття повідомлень; роль невербальних засобів у міжмовному спілкуванні; основні види комунікативних дискурсів та їхні провідні характеристики; прийоми спілкування з аудиторією; типові методики, методи та системи збору, відновлення, поширення, зберігання передачі та захисту інформації; вимоги до комунікацій та інструменти їх реалізації;; типову структуру і зміст документів, що регламентують організацію та здійснення інформаційних зв’язків (план управління комунікаціями, інформаційний план організації (підприємства, установи), положення про інформаційну політику організації (підприємства, установи); нормативно-правову базу, що стосується управління інформаційними зв’язками, роботи з документами, дотримання в організації (підприємстві, установі) службової і державної таємниці.
уміти: аналізувати інформаційні потреби зацікавлених осіб у зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв’язках; описувати поширювану інформацію; визначати штат (персонал), що необхідний для технічного забезпечення інформаційних зв’язків; розробляти за типовими методиками план управління комунікаціями, інформаційний план організації, положення про інформаційну політику організації; організовувати колективну роботу з документами з використанням сучасних комп’ютерних засобів; забезпечувати дотримання в організації (підприємстві, установі) службової і державної таємниці; аналітико-синтетично переробляти документальну інформацію; забезпечувати довготривалі і стійкі зв’язки, що створюють швидкий, вичерпний і багатоаспектний пошук необхідних знань; переробляти інформацію в інформаційно-логічних системах для прийняття управлінських рішень; розробляти стратегію діяльності; бути здатним до аналітичного осмислення дійсності, реалізовувати творчий підхід до визначення дій у нестандартних ситуаціях; зіставляти різні підходи в процесі полеміки, виявляти здатність аргументувати та відстоювати свою позицію, власну думку про те чи інше явище чи процес; прогнозувати наслідки спілкування; аналізувати найбільш поширені види комунікативних дискурсів; ідентифікувати етноспецифічні явища мовної комунікації, які здатні породжувати непорозуміння/конфлікт у процесі комунікації, та усувати проблемні ситуації міжкультурного, міжвікового, професійного спілкування; препарувати усний та писемний іншомовний дискурс, виокремлюючи в ньому труднощі розуміння у процесі комунікації; обґрунтовано створювати певні організаційні форми інформаційних зв’язків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК3. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, теорія виховання: «Соціальна педагогіка», «Менеджмент», «Інформаційний менеджмент».
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання:поточний контроль (80%): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи.
Мова навчання: українська

НК 11. АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук
Зміст навчальної дисципліни:

Аудит і оцінювання управлінської діяльності: сучасний стан та перспективи. Об’єкти аудиторської діяльності. Порівняльна характеристика аудиту управлінської діяльності та фінансового аудиту. Нормативно-правова база аудиту управлінської діяльності. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської діяльності. Програма оцінювання ефективності для управлінь та агентств. Практика вимірювання ефективності за Д.Дж. Бернштейном. Оцінювання методів і результатів управлінської діяльності в системі аудиторських перевірок. Концепції економічності, ефективності і результативності управління. Визначення “оцінювання” за Р. Тайлером, Д. Нево, Ж.-М. де Кетелєм. Практичне використання ефективності, економічності та результативності. Аудиторська фірма та аудиторські послуги. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Внутрішній аудит і його організація. Зовнішній аудит. Організація аудиту управлінської діяльності. Попереднє ознайомлення та вибір проблеми аудиту. Планування аудиторського проекту. Процес здійснення аудиту. Графік роботи. Бюджет проекту. Нагляд за просуванням аудиту. Аудиторський звіт. Оцінювання якості аудиторського звіту за критеріями: відповідність, надійність та достовірність, об’єктивність, матеріальність, можливість порівняння, доступність, зрозумілість. Анонімність аудиторського звіту. Факти, висновки та рекомендації, їх структурування. Завершення аудиторського проекту. Економічний аспект впливу на процес проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: суть і призначення аудиту і оцінювання управлінської діяльності; поняття економічності, ефективності та результативності, які становлять основу аудиту управлінської діяльності; основи планування аудиторського дослідження; етапи проведення аудиту управлінської діяльності; стандарти проведення аудиторської оцінки;
уміти: вирізняти специфіку аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту; визначати мету, завдання, інструментарій аудиту управлінської діяльності; збирати, опрацьовувати й аналізувати дані аудиторського дослідження; оформлювати основні види аудиторських документів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
ФК7. Здатність проводити всебічний аналіз діяльності навчального закладу та інтерпретувати його результати.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (60 %): усне опитування, самостійні та контрольні роботи; індивідуальні дослідні завдання.
Підсумковий контроль (40 % екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ

1-й перелік

ВК01. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Обсяг: загальна кількість годин –120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Культурологічний підхід до професійного становлення керівника закладу освіти. Професійна культура керівника закладу освіти. Педагогічна культура як складова професійної культури керівника закладу освіти. Управлінська культура як складова професійної культури керівника навчального закладу. Компетентнісний підхід до професійного становлення керівника закладу освіти. Зміст професійної компетентності керівника закладу освіти. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. Комунікативна культура кенрівника навчального закладу. Імідж керівника закладу освіти. Особистісні якості керівника закладу освіти та їх розвиток.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Програмні результати навчання:
ПРН9. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
ПРН12. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
ПРН18. Оцінка правових, соціальних та економічних наслідків функціонування закладу освіти, демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів).
У результаті вивчення студент повинен:
знати:
- сутність професійного становлення особистості;
- сутність та зміст професійної культури керівника навчального закладу;
- сутність та зміст управлінської культури, як складової професійної культури керівника навчального закладу;
- компетентність керівника навчального закладу;
- критерії, методи оцінювання професійної культури керівника навчального закладу;
- шляхи формування професійної культури, управлінської майстерності керівника навчального закладу;
- норми, правила ділового спілкування;
- сутність та значення іміджу керівника навчального закладу;
- шляхи розвитку особистісних якостей керівника закладу освіти.
вміти:
визначати вимоги до особистості керівника навчального закладу, співвідношення структури особистості керівника навчального закладу з вимогами до його професійної діяльності;
обґрунтовувати та визначати траєкторію власного особистісно-професійного розвитку;
на підставі активного прагнення особистості до соціального самовизначення та потреби у саморозвитку здатності побудови траєкторії особистісного самовдосконалення;
- визначати у процесі власної професійної діяльності умови, фактори ефективного розвитку професійно-педагогічної та управлінської культури, професійної та лідерської компетентності, формувати власну професійну позицію;
- використовувати технології формування власного позитивного іміджу;
- спілкуватися з людьми, аналізувати результати спілкування, прогнозувати наслідки спілкування;
- усвідомлювати свій індивідуальний управлінський стиль, зміцнювати свої позитивні сторони;
- обирати оптимальний стиль управління, враховуючи етичні норми і принципи управлінської діяльності, застосовуючи адекватні засоби комунікації проводити наради, засідання, семінари тощо;
- створювати колектив і управляти ним;
- вивчати міжособистісні стосунки в педагогічному колективі, аналізувати їх;
- створювати сприятливу морально-психологічну обстановку в колективі, мотивувати співробітників, сприяти діловій і творчій співдружності, взаємодії;
- здійснювати управлінську діяльність, застосовуючи адекватні методи, форми й засоби для згуртування колективу.
Спосіб навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні дослідні завдання.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль: усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи; підсумковий контроль – езамен (теоретичні питання).
Мова навчання: українська

ВК01. САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЕКТС – 4)
Лектор: Радул Валерій Вікторович – доктор педагогічних наук, професор

Потреба в мотивації творчого потенціалу кожного працівника і неможливість задовольнити її в рамках традиційного менеджменту зусиллями самих організацій викликали до життя процес соціологізування і психологізації менеджменту, на хвилі якого і виник напрям самоменеджменту, що відкриває перспективи для дослідження і практичної реалізації індивідуальної ділової кар’єри.
Метою вивчення дисципліни “Самоменеджмент керівника навчального закладу” є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера в освітній сфері; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику навчального закладу; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.
Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:
- визначення особистісних цінностей та цілей менеджера в освітній сфері;
- управління саморозвитком особистості;
- розвинення навичок ефективного керівництва;
- організації управлінської діяльності менеджерів освіти різних рівнів;
- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера;
- використання часу як ресурсу.
Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :
- напрями самоменджменту, концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі;
- головні поглиначі часу, способи оптимального організування та резервування часу;
- види стресорів та стратегії успішного долання стресу;
- головні характеристики команди, показники уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальні ролі у команді; види спілкування, принципи асертивного спілкування, характеристики переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегії інґраціації;
- складові та компоненти психологічного ресурсу особистості та способи самоінвестування.
уміти: застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту, а саме: тайм-, стрес-, тіім-, імпрешн-, ресурс-менеджменту
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Курс складається з лекційних, практичних занять (семінарів), самостійної роботи студентів і завершується підсумковим контролем з даної дисципліни.
Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу, які висвітлюються в основному на проблемному рівні. Лекції викладаються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку теорії і практики розробки та прийняття управлінських рішень в зарубіжних і вітчизняних організаціях.
Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.
Самостійна робота призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань з курсу.
Поточний контроль проводиться викладачем у вигляді самостійних завдань, контрольних опитувань, аналізу конкретних варіантів розробки управлінських рішень керівником навчального закладу.
Форма заключного контролю – залік.

ВК01. УПРАВЛІНСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Основні нормативні документи з організації методичної роботи навчального закладу. Мета завдання та основні напрями методичної роботи Організація роботи шкільного методичного кабінету. Форми організації методичної роботи. Планування, організація роботи ШМО. Управління системою методичної роботи педагогічних кадрів. Критерії якісної і ефективної методичної роботи в ЗНЗ.
У результаті вивчення студент повинен:
знати: понятійно-термінологічний науковий апарат системи методичної роботи; мету, завдання, зміст, форми організації методичної роботи; принципи, методи, прийоми методичної роботи; теорію та методику розробки, організації, аналізу якості методичної роботи; теоретичні основи організації методичної роботи.
вміти: керуючись нормативними документами визначати головні завдання та напрями методичної роботи; проектувати оптимальну структуру методичної роботи навчального закладу; організовувати вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; знаходити та добирати оптимальний зміст і форми методичної роботи в навчальному закладі; аналізувати ефективність методичної роботи закладу за визначеними критеріями; визначати якість та ефективність методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК3. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, управління навчально-виховною роботою навчального закладу.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль — усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи.
Мова навчання: українська

2-й перелік

ВК02. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 135 (кредитів ЕКТС – 4,5)
Лектор: Панченко Оксана Петрівна – кандидат економічних наук

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і компетентностей в галузі моніторингу якості освітнього процесу, що дозволяють забезпечити досягнення запланованих результатів навчання і виховання в системі середньої загальної освіти.
Зміст дисципліни"Моніторинг якості освіти" спрямована на створення механізмів сталого розвитку якісно нової моделі моніторингу якості освіти в освітній установі, що забезпечує освіту, що відповідає соціальному та регіонального замовлення; передбачає системну організацію управління якістю освіти та визначає найважливіші психолого-педагогічні умови, що забезпечують його успішність. Під якістю освіти розуміється така сукупність його властивостей, яка обумовлює його пристосованість до реалізації соціальних цілей щодо формування та розвитку особистості в аспектах її навченості, вираженості соціальних, психічних і фізичних властивостей. Управління якістю освіти - системний, скоординований вплив як на освітній процес, так і на комплекс інших пов'язаних з ним основних, управлінських процесів з метою досягнення найбільшої відповідності параметрів функціонування освітньої системи, її соціальних і педагогічних результатів встановленим і пропонованим вимогам, нормам, стандартам і очікуванням. Для успішного засвоєння програми студенти повинні володіти знаннями в галузі основ загальної педагогіки, методологічних основ організації та проведення педагогічного дослідження, програмування і проектування в галузі освіти, використання ІКТ. Засвоєння даної дисципліни передує вивчення дисциплін спеціалізації, а також необхідне для вивчення менеджменту в сфері освітніх послуг.
В результаті засвоєння дисципліни студент повинен :
знати: поняття якості освіти; поняття моніторингу якості освітніх результатів; основні компоненти, критерії та показники якості освітнього процесу; основні компоненти, критерії та показники якості умов і ресурсного забезпечення освітнього процесу; основні компоненти, критерії та показники якості організаційної культури освітнього процесу; основні компоненти, критерії та показники якості дослідницької діяльності; основні компоненти, критерії та показники якості управління розвитком людського потенціалу; основні компоненти, критерії та показники якості результатів освітньої діяльності.
вміти: визначати критерії та показники оцінки якості освіти; аналізувати, використовувати, розробляти і реалізовувати контрольно-вимірювальні матеріали оцінки якості освіти в ОУ; організовувати та проводити дослідження в питаннях якості освіти; аналізувати напрямки і елементи освітнього процесу, які слід удосконалювати; здійснювати системну робот в галузі моніторингу якості освітнього процесу.
3. повинен володіти: методикою оцінки рівня навченості учнів з базових освітніх програм; методикою оцінки рівня вихованості учнів; методикою оцінки рівня участі в конкурсах учнів; принципами ефективної організації і розвитку освітнього процесу; методикою оцінки рівня виконання державних програм; методикою оцінки та самооцінки рівня професійної компетентності педагогів (результати атестації та підвищення кваліфікації педагогів).
Зміст курсу: Моніторинг якості освіти. Структура і зміст моніторингу в школі. Оцінка динаміки ключових складових якості освіти. Створення умов і механізмів для переходу до якісно нової моделі моніторингових досліджень в освітній установі. Моніторинг якості навчання. Моніторинг якості виховання. Створення якісно нових моделей моніторингу якості освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК7. Здатність проводити всебічний аналіз діяльності навчального закладу та інтерпретувати його результати.

ВК02. СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4
Лектор: Семенюк Олег Анатолійович – доктор філологічних наук, професор

Зміст навчальної дисципліни:
Історія виникнення та еволюція поняття технологія. Класифікація управлінських технологій. Принципи, методи і функції управління організацією у тому числі навчальним закладом. Сутність управлінських технологій та їх види. Зміст та особливості сучасних технологій управління. Інтегративний характер управлінських технологій. Фінансово-економічні методи управління. Організаційно-педагогічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: наукові основи технологій управління; зміст і структури управлінських технологій; особливості сучасних технологій управління теорії; досвід реалізації сучасних управлінських технологій в закладах освіти; інтегративний характер управлінських технологій; фінансово-економічні, організаційно-педагогічні, соціально-психологічні методи управління.
уміти: використовувати сучасні управлінські технології, враховуючи специфіку навчального закладу; використовувати фінансово-економічні організаційно-педагогічні, соціально-психологічні методи управління навчальним закладом; добирати та застосовувати ефективні засоби мотивування в колективі; обирати показники та критерії оцінки суб’єктів діяльності; здійснювати процедури ефективного об’єктивного поточного та підсумкового оцінювання виконання завдань суб’єктами діяльності.
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, дидактика, управління педагогічними системами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком;
ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) діяльністю закладу освіти.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (80 %): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль (20 %), екзамен): теоретичні питання
Мова навчання: українська

ВК02. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ.

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1
Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЕКТС – 3)
Лектор: Галета Ярослав Володимирович – доктор педагогічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Соціально-теоретичні основи педагогічних технологій; Сутність інформаційних і комунікаційних технологій навчання; Робота з документами в текстовому редакторі Microsoft Word; Створення документів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel; Використання програм для створення презентацій, призначених для використання у навчально-виховному процесі; Використання програм по створенню баз даних в організації та проведенні наукових досліджень; Використання хмарного програмного забезпечення й інструментів Google в професійній освітній та науковій діяльності; Автоматизоване створення веб-сайту.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: експлуатації комп’ютерної техніки в навчальному процесі; у підборі матеріалу, що потребує використання інформаційних технологій навчання; створення засобів (ППЗ, ППР, електронних посібників); робота з програмними засобами.
уміти: працювати з комп’ютером як користувачем стандартного програмованого забезпечення; використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі; формувати в студентів культуру праці в інформаційних середовищах; критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища; володіти методиками використання ППЗ у вивченні різних дисциплін; орієнтуватись у доборі засобів і методів навчання з використанням комп’ютерної техніки; використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи навчання фахових дисциплін; оформляти та виготовляти фрагменти ППЗ; використовувати ППЗ для вивчення особистості учня й учнівських колективів; використовувати ППЗ для обробки психологічних, педагогічних і методичних досліджень; розробляти карткові завдання для контролю знань з використанням сучасних інформаційних технологій навчання; застосовувати на заняттях сучасні інформаційні та традиційні засоби тестової перевірки знань; проводити підготовку до занять з використанням інформаційних технологій навчання; усувати прості неполадки в апаратних засобах комп’ютерної техніки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, управління педагогічними системами.
Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль : усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи, тестування
Підсумковий контроль : залік.
Мова навчання: українська

3-й перелік

ВК03. ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Панченко Володимир Анатолоійович – доктор економічних наук, доцент

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: теоретичні знання про сутність, структуру й закономірності вибору людьми найвигідніших/ найефективніших із можливих альтернатив; наукова дисципліна, яка на основі математичних методів займається дослідженням процесу вибору людьми однієї із множини альтернативи, а також способів пошуку найбільш вигідних із можливих рішень певної проблеми.
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; опанування методів і систем підтримки прийняття рішень в управлінні.
Завдання: вивчення основних засад теорії прийняття рішень, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій; набуття вмінь створення, використання й адаптації систем підтримки прийняття рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати: основні положення теорії прийняття рішень; етапи процесу прийняття і реалізації управлінських рішень; методи і моделі прийняття рішень, що застосовуються у різних ситуаціях;
Вміти: здійснювати постановку проблеми; ідентифікувати середовище прийняття рішень; застосовувати методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності і ризику; приймати рішення на основі теорії корисності; розробляти та реалізувати моделі прийняття рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Курс безпосередньо пов’язаний практично з усіма дисциплінами циклу професійної підготовки навчального плану і базується на них. Вивчення цього курсу допоможе майбутньому менеджеру, що оволодів технологіями вироблення, прийняття та реалізації рішення, здійснювати ефективне управління організацією у відповідності до сучасних вимог.
Курс складається з лекційних, практичних занять (семінарів), самостійної роботи студентів і завершується підсумковим контролем з даної дисципліни.
Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу, які висвітлюються в основному на проблемному рівні. Лекції викладаються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку теорії і практики розробки та прийняття управлінських рішень в зарубіжних і вітчизняних організаціях.
Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.
Самостійна робота призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань з курсу.
Поточний контроль проводиться викладачем у вигляді самостійних завдань, контрольних опитувань, аналізу конкретних варіантів розробки управлінських рішень керівником навчального закладу.
Форма заключного контролю – залік.

ВК03. ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4);
Лектор: Панченко В.А. – доктор економічних наук, доцент

Зміст дисципліни: Зміст професійної діяльності керівника навчального закладу. Сутність проектного менеджменту. Переваги проектної технології управління. Етапи реалізації проекту. Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності. Критерії ефективності управлінської діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком;
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль: усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи; підсумковий контроль – езамен (теоретичні питання).
Мова навчання: українська
Курс складається з лекційних, практичних занять (семінарів), самостійної роботи студентів і завершується підсумковим контролем з даної дисципліни.

4-й перелік

ВК04.УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)
Лектор: Чередніченко Наталія Юріївна– кандидат педагогічних наук

Зміст навчальної дисципліни: Поняття і сучасні концепції управління розвитком підприємства. Принципові особливості системного управління розвитком. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку навчального закладу. Цільова програма – основний засіб системного управління розвитком. Системне планування розвитку навчального закладу: виявлення і оцінка проблем. Системне планування розвитку навчального закладу: розробка стратегії змін і плану здійснення. Системне управління розвитком навчального закладу. Структура механізму управління розвитком підприємства. Діагностика факторів системної ефективності. Ефективне використання усіх видів ресурсів навчального закладу. Прийняття оптимальних рішень щодо розвитку навчального закладу. Розвиток підприємства на основі оптимізації фінансових ризиків. Загальна характеристика системної ефективності функціонування та розвитку підприємства. Управління стійким розвитком підприємства
У результаті вивчення студент повинен:
знати: сучасні концепції управління розвитком підприємства; особливості системного управління розвитком; внутрішні та зовнішні фактори розвитку навчального закладу; методику діагностика факторів системної ефективності; критерії, методи оцінювання професійної культури керівника навчального закладу; теорію прийняття оптимальних рішень щодо розвитку навчального закладу;
вміти: визначати місце управління розвитком у системи управління навчальним закладом; здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку навчального закладу, ідентифікувати ключові проблеми в навчальному закладі; формувати цілі функціонування та розвитку навчального закладу, визначати альтернативи розвитку навчального закладу; організовувати діагностику розвитку навчального закладу, використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням факторів середовища та існуючих обмежень; забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів; розраховувати потреби в усіх видах ресурсів для досягнення цілей розвитку навчального закладу; приймати оптимальні багатоцільові рішення щодо розвитку підприємства.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком;
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
ФК8. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Спосіб навчання: аудиторні заняття (лекції та семінарські заняття).
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль: усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи; підсумковий контроль – езамен (теоретичні питання).
Мова навчання: українська

ВК04.УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)
Лектор: Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Мета завдання та зміст методичної роботи в навчальному закладі. Структура методичної роботи навчального закладу. Форми організації методичної роботи. Організація вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. Управління системою методичної роботи педагогічних кадрів. Критерії якісної і ефективної методичної роботи в ЗНЗ.
У результаті вивчення студент повинен:
знати: понятійно-термінологічний науковий апарат системи методичної роботи в навчальних закладах; мету, завдання, зміст, форми організації методичної роботи;принципи, методи, прийоми методичної роботи навчального закладу; теорію та методику розробки, організації, аналізу методичної роботи навчального закладу; теоретичні основи управління методичною роботою.
вміти: керуючись нормативними документами визначати головні завдання та напрями методичної роботи навчального закладу; організовувати керівництво і планування методичної роботи; проектувати оптимальну структуру внутрішкільної методичної роботи; знаходити та добирати оптимальний зміст і форми методичної роботи в навчальному закладі вивчати та впроваджувати передовий педагогічний досвід; аналізувати ефективність методичної роботи закладу за визначеними критеріями; визначати якість та ефективність методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) діяльністю закладу освіти.
ФК7. Здатність проводити всебічний аналіз діяльності навчального закладу та інтерпретувати його результати.
Спосіб навчання: аудиторні заняття.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи педагогіки, управління навчально-виховною роботою навчального закладу.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, метод проектів.
Методи і критерії оцінювання:поточний контроль (80%): усне опитування, реферати, контрольні та самостійні роботи.
Мова навчання: українська

ВК04.ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин 150, (кредитів ЄКТС – 5)
Лектор: Бабенко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Курс спрямований ознайомити з теорією управління персоналом акладів освіти, технологіями управлінської діяльності, сприяти відтворенню й ефективному використанню персоналу закладу освіти, який відбувається у просторі й часі. теорією управління персоналом, світовим досвідом управління пероналом навчальними закладами різного типу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК3. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу, які висвітлюються в основному на проблемному рівні.
Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.
Самостійна робота призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань з курсу.
Поточний контроль проводиться викладачем у вигляді самостійних завдань, контрольних опитувань, аналізу конкретних варіантів розробки управлінських рішень керівником навчального закладу.
Форма підсумкового контролю – залік

5-й перелік

ВК05. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 150 ( 5 кредитів ECTS);
Лектор: Панченко Володимир Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент

Зміст навчальної дисциплін: Основи управління персоналом навчального закладу Зміст, завдання та принципи управління навчально-виховним закладом. Теоретичні засади здійснення управління персоналом навчальним закладом. Управління персоналом як соціальна система Соціально-психологічні аспекти управління персоналом колективом навчального закладу
Практичні аспекти управління персоналом навчальних закладів. Планування і прогнозування кадрової роботи. Основні форми та принципи комплектування штату навчального закладу. Оцінювання персоналу в навчальному закладі. Діагностика якості і результативності професійної діяльності співробітників. Основи стимулювання професійної діяльності персоналу навчального закладу. Основи професійної адаптації та професійної орієнтації у закладі освіти. Управління ротацією кадрів та трудовою дисципліною.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: форми та методи навчання працівників та застосовувати їх залежно від потреб НЗ; основні принципи управління персоналом; знати та вміти розробляти необхідні кадрові документи; знати сучасні проблеми управління персоналом навчальними закладами різного типу та форми власності в Україні;
уміти: розуміти місце та значення процесу управління персоналом у системі менеджменту закладів освіти; розуміти сутність системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в організації; забезпечувати процес управління персоналом необхідною інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику організації у т. ч. визначати основні заходи з її формування та реалізації; володіти навичками з кадрового планування з метою визначення оптимальної чисельності та структури працівників; вміти проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійснення кадрового моніторингу; володіти уміннями з формування згуртованого трудового колективу організації та управління ним; розуміти сутність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та пропонувати заходи щодо його покращення; вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі сторони) працівників НЗ; володіти методами ефективного комплектування штатами та адаптації працівників у НЗ; володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх застосовувати в кожній конкретній організації;
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: усне та письмове опитування, контрольна роботи, самостійна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання
Підсумковий контроль: залік
Мова навчання: українська

ВК05.МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Назва навчальної дисципліни: Маркетинг на ринку освітніх послуг
Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)
Лектор: Галета Ярослав Володимирович – доктор економічних наук, професор

Зміст навчальної дисципліни: Концептуальні основи маркетингу освітніх послуг. Позиціонування послуги на ринку та пошук конкурентних переваг запропонованих послуг. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг. Освітня послуга як товар і суспільне благо. Особливості освітньої послуги. Маркетинговий інструментарій послуг. «Мікросередовище» і «макросередовище» в маркетингу освітніх послуг. Інструменти аналізу макросередовища (PEST-аналіз) і SWOT-аналіз. Маркетингові комунікації на сучасному ринку освітніх послуг Реклама освітніх послуг. Зв’язки з громадськістю. Просування освітньої послуги в системі інтернет-маркетингу. Навчальний заклад на ринку освітніх послуг. Конкуренція на ринку освітньої сфери. Вартість освітніх послуг. Маркетингова діяльність вищого навчального закладу. Рейтингова оцінка вищих навчальних закладів: маркетинговий аспект. Маркетингова діяльність як складова управлінської діяльності керівника навчального закладу.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: нормативні документи, що регламентують функціонування системи освіти в ринкових умовах господарювання; сутність маркетингу освіти, концептуальні основи маркетингу; особливості зовнішнього і внутрішнього маркетингового освітнього середовища; інструменти маркетингового аналізу; атрибути маркетингової інформаційної системи; іміджеві концепції, системи заходів паблік рілейшинз для навчального закладу;
уміти: здобувати й аналізувати маркетингову інформацію; за результатами аналізу діяльності навчального закладу і перспектив його функціонування розробляти операційні стратегії, створювати і використовувати операційні підсистеми як основи досягнення мети навчального закладу; проектувати і прогнозувати маркетингову діяльність навчального закладу.
ЗК3. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ФК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
ФК7. Здатність проводити всебічний аналіз діяльності навчального закладу та інтерпретувати його результати.
ФК8. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль : усне опитування, самостійні та контрольні роботи; індивідуальні дослідні завдання.
Мова навчання: українська.

ВК05.РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова
Рік підготовки: 1
Семестр: 2
Обсяг: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)
Лектор: Довгенко Яна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент

Зміст навчальної дисципліни: Ринок послуг, специфіка його формування та функціонування. Суб’єкти і об’єкти освітніх послуг. Позиціонування послуги на ринку та пошук конкурентних переваг запропонованих послуг. Освітня послуга як товар і суспільне благо. Характеристика послуг та їх класифікація. Система освіти, її структура й інфраструктура. Конкуренція на ринку освітньої сфери. Вартість освітніх послуг. Просування освітньої послуги в системі інтернет-маркетингу. Навчальний заклад на ринку освітніх послуг. Рейтинги навчальних закладів. Якість навчання в університетах. Стратифікації вищих навчальних закладів. Виділення групи елітних університетів. Формування ієрархічного ринку освіти. Збалансованості між попитом і пропозицією на ринку праці. Зв’язок між рівнем освіти й рівнем реального доходу. Адаптація трудового законодавства до ступеня «бакалавра». Диверсифікація джерел фінансування на ринку освітніх послуг. Наукова складова в університетах. Аналіз якості освітніх послуг з точки зору потреб регіонів, держави та світової спільноти у сфері професійної підготовки. Вдосконалення діяльності освітніх закладів. безперервність освіти, збереження єдиного освітнього простору. Перспективи освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: нормативні документи, що регламентують функціонування системи освіти в ринкових умовах господарювання; структуру та інфраструктуру освітньої сфери; специфіку освітньої послуги; зміст рейтингів навчальних закладів; кон’юнктуру ринку освітніх послуг і ринку праці; потреби регіонів, держави та світової спільноти у сфері професійної підготовки; перспективи освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг.
уміти: на основі аналізу економічної інформації визначати перспективи і проблеми розвитку ринку освітніх послуг; за результатами аналізу діяльності навчального закладу і перспектив його функціонування розробляти операційні стратегії конкурентоспроможності, створювати і використовувати операційні підсистеми як основи досягнення мети навчального закладу; проектувати і прогнозувати діяльність навчального закладу в ринкових умовах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:
ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері;
ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) діяльністю закладу освіти.
ФК7. Здатність проводити всебічний аналіз діяльності навчального закладу та інтерпретувати його результати.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль : усне опитування, самостійні та контрольні роботи; індивідуальні дослідні завдання.
Мова навчання: українська.

 

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 ОСВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ОПП ОСВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

3-Й ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

ВК1 МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Менеджмент в освіті

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

«Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», «Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі»

Зміст дисципліни

1. Менеджмент організацій: загальні підходи і основні поняття.

2. Основи управлінської діяльності менеджера освіти.

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Менеджмент в освіті» дозволить майбутнім фахівцям здобути належну теоретичну і практичну підготовку, необхідну для забезпечення ефективної викладацької діяльності.

Компетентності

ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в науково-дослідницькій, педагогічній діяльності з урахуванням національного і світового досвіду.

ЗК4 – здатність використовувати в дослідницькій/професійній діяльності провідні засади корпоративної етики, принципи академічної доброчесності, прийняті світовим науковим співтовариством;

ЗК9 – здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли та пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні початку XXI сторіччя;

ФК17 – знати суть закономірностей навчання й виховання особистості, наукові засади управління й забезпечення якості освіти, авторські концепції їх реалізації в практиці загальної середньої та вищої школи;

ФК20 – здатність застосовувати базові знання з педагогіки, менеджменту, методик у процесі викладання комплексу спеціальних (фахових) дисциплін, науково-дослідницькій, методичній, виховній діяльності в освітніх закладах різних типів;

ФК21 – здатність аналізувати, створювати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси для студентів, реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти з урахуванням компетентнісного підходу, проводити моніторинг досягнутих результатів;

Чому можна навчитися (результати навчання)

ПРН18 – уміння володіти діагностичним інструментарієм моніторингу якості знань, умінь, навичок, інших компетентностей здобувачів освіти;

ПРН19 – уміння вибудовувати і реалізовувати власну кар’єрну стратегію для забезпечення продуктивних процесів в освіті і взаємовигідної співпраці;

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

 

 

ВК2 іСТОРІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Історія вищої освіти

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор

Анотація

Попередня підготовка

«Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», «Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі»

Зміст дисципліни

1. Історія вищої освіти за кордоном.

2. Історія вітчизняної вищої освіти.

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Історія вищої освіти» дозволить майбутнім фахівцям ознайомитися з історією вітчизняної і зарубіжної вищої освіти – виникненням та розвитком закладів вищої освіти, формування змісту, методів навчання, форм роботи зі студентами, структурою управління, організацією внутрішнього життя, прав і обов’язків студентів і викладачів.

 

Компетентності

ІК – здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в науково-дослідницькій, педагогічній діяльності з урахуванням національного і світового досвіду.

ЗК6 – здатність сприймати й обробляти новітню фахову інформацію з наукових джерел українською/іноземними мовами, вилучати інформацію з різних писемних джерел, узагальнювати її та робити аргументований виклад у зв’язній формі під час апробації результатів дослідження;

ЗК9 – здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли та пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні початку XXI сторіччя;

ФК12 – концептуальні та методологічні знання в галузі історії педагогіки, дидактики, теорії виховання, освітньої інноватики, порівняльної педагогіки;

ФК16 – уміння проводити різні види історико-педагогічного аналізу під час опрацювання джерельної бази досліджуваної проблеми, переосмислювати знання й досвід, представлені в історико-педагогічному дискурсі, застосовувати їх у власному науково-педагогічному дослідженні;

ФК18 – здатність цілісно розуміти історію і теорію педагогіки, екстраполювати їх досягнення на сучасну освітню й наукову практику й окреслювати перспективи розвитку;

ФК19 – уміння аналізувати прогресивні ідеї та позитивний педагогічний досвід у контекстах компаративної педагогіки, визначати перспективи їх творчого використання в закладах освіти України;

ФК24 – здатність підвищувати рівень педагогічної майстерності, формувати індивідуальний професійний образ, виявляти професійні якості на основі яскравих прикладів життя відомих персоналій;

 

Чому можна навчитися (результати навчання)

ПРН9 – продемонструвати знання концепцій та методологічних підходів у галузі педагогіки, історії педагогіки, освітньої інноватики;

ПРН10 – уміння здійснювати оригінальне історико-педагогічне, експериментальне, компаративістське дослідження, оперувати різними методами й засобами дослідницької діяльності педагога, прийомами збирання, систематизації та обробки інформації, інтерпретації отриманих результатів;

ПРН13 – уміння критично оцінювати існуючі системи освіти і програми виховання, досвід професійних практик, представлених в історико-педагогічному дискурсі;

ПРН14 – уміння застосовувати перевірені часом наукові положення представників світової та української педагогічної думки у наукових дослідженнях і професійній діяльності, сприяти їх популяризації в суспільстві.

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету

 

 

ВК3 ПЕДАГОГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Опис дисципліни

Назва дисципліни

Педагогогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні

Статус

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковой рівень)

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Обсяг кредитів, годин (з них: лекційні/практичні)

3,5, 105 (14/14)

Підсумковий контроль

Залік

Кафедра, яка забезпечує викладання

Педагогіки та менеджмету освіти

Викладач: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Філоненко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент

Анотація

Попередня підготовка

«Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», «Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі»

Зміст дисципліни

1. Зарубіжна історико-педагогічна думка і освіта (кінець ХVІ – початок ХХ ст.).

2. Українська національна педагогічна думка і освіта в історичній ретроспективі (кінець ХVІ – перша половина ХІХ століття).

3. Українська національна педагогічна думка і освіта в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття).

Чому це цікаво/треба вивчати

Опанування курсу «Педагогогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні» дозволить майбутнім фахівцям здобути належну теоретичну і практичну підготовку, через вивчення життя й творчої біографії зарубіжних і вітчизняних педагогів; ознайомлення з логікою вивчення педагогічної персоналії в історико-педагогічному дослідженні; формування вмінь здійснювати дослідження педагогічної персоналії в історико-педагогічному аспекті.

Компетентності

ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в науково-дослідницькій, педагогічній діяльності з урахуванням національного і світового досвіду.

ЗК6 – здатність сприймати й обробляти новітню фахову інформацію з наукових джерел українською/іноземними мовами, вилучати інформацію з різних писемних джерел, узагальнювати її та робити аргументований виклад у зв’язній формі під час апробації результатів дослідження;

ФК12 – концептуальні та методологічні знання в галузі історії педагогіки, дидактики, теорії виховання, освітньої інноватики, порівняльної педагогіки;

ФК16 – уміння проводити різні види історико-педагогічного аналізу під час опрацювання джерельної бази досліджуваної проблеми, переосмислювати знання й досвід, представлені в історико-педагогічному дискурсі, застосовувати їх у власному науково-педагогічному дослідженні;

ФК18 – здатність цілісно розуміти історію і теорію педагогіки, екстраполювати їх досягнення на сучасну освітню й наукову практику й окреслювати перспективи розвитку;

ФК19 – уміння аналізувати прогресивні ідеї та позитивний педагогічний досвід у контекстах компаративної педагогіки, визначати перспективи їх творчого використання в закладах освіти України;

ФК24 – здатність підвищувати рівень педагогічної майстерності, формувати індивідуальний професійний образ, виявляти професійні якості на основі яскравих прикладів життя відомих персоналій;

 

Чому можна навчитися (результати навчання)

ПРН9 – продемонструвати знання концепцій та методологічних підходів у галузі педагогіки, історії педагогіки, освітньої інноватики;

ПРН10 – уміння здійснювати оригінальне історико-педагогічне, експериментальне, компаративістське дослідження, оперувати різними методами й засобами дослідницької діяльності педагога, прийомами збирання, систематизації та обробки інформації, інтерпретації отриманих результатів;

ПРН13 – уміння критично оцінювати існуючі системи освіти і програми виховання, досвід професійних практик, представлених в історико-педагогічному дискурсі;

ПРН14 – уміння застосовувати перевірені часом наукові положення представників світової та української педагогічної думки у наукових дослідженнях і професійній діяльності, сприяти їх популяризації в суспільстві.

Види навчальної діяльності

Групова

Критерії оцінювання

ECTS

Web-посилання на навчальної дисципліни на веб-сайті університету