доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Тема кандидатської дисертації: «Формування соціальної зрілості майбутнього вчителя в громадській та науково-дослідній діяльності» (1993 р.).

Тема докторської дисертації: «Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика)» (1998 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження соціально-професійних якостей особистості.

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки».

Коло наукових інтересів: соціально-професійне становлення майбутнього фахівця.

Здійснює підготовку наукових кадрів.

Має понад 40 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії – «Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine» (у співавторстві);
навчальні посібники – «Основи інформаційної культури майбутніх учителів історії», «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Управління методичною роботою навчального закладу», «Основи професійного становлення керівника навчального закладу» (у співавторстві).

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Розвиток соціальної зрілості майбутнього вчителя в умовах оновлення інформаційної культури суспільства».

Коло наукових інтересів: феномен «соціальна зрілість»; проблема становлення особистості в умовах інформатизації суспільства.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 70 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Соціальна зрілість особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства», «Пізнавальна самостійність студентів економічного коледжу», «Педагогічна діагностика як засіб управління якістю підготовки майбутніх пілотів» (у співавторстві); «Соціолого-педагогічний словник» (у співавторстві);
навчальні посібники – «Соціалізації особистості: навчальний посібник» (у співавторстві), «Інформаційні технології в освіті».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського».

Коло наукових інтересів: професійне самовизначення особистості майбутнього фахівця; педагогіка вищої школи; дослідження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 80 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Role of science and education for sustainable development» (у співавторстві); «Соціолого-педагогічний словник» (у співавторстві);
навчальні посібники – «Педагогічні умови формування майстерності майбутнього вчителя», «Методика виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах», «Організація виховної діяльності в дитячому оздоровчому таборі» (у співавторстві), «Науково-дослідна робота студентів (виконання курсової роботи з педагогіки)» (у співавторстві).

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Проблема вивчення дитини у реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття».

Коло наукових інтересів: впровадження коучингових та тьюторських технологій в освіту, дослідження проблеми вивчення та формування особистості в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки.

Має понад 50 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.)»;
навчальні посібники – «Порівняльна педагогіка»; «Теорія та історія соціального виховання» (хрестоматія у співавторстві),
наукові статті – «Коучинг як технологія розвитку професіоналізму майбутнього викладача закладів вищої освіти», «Тьюторська компетентність як складова професійної компетентності майбутнього викладача закладів вищої освіти», «Зміст та структура тьюторської компетентності майбутнього вчителя».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету».

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей формування соціально-професійних якостей майбутніх фахівців.

Здійснює підготовку наукових кадрів.

Має понад 50 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Соціально-професійне становлення особистості» (у співавторстві), «Дослідження особливостей самореалізації особистості» (у співавторстві);
навчальні посібники – «Дослідження соціальної самореалізації майбутнього вчителя».

кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток професійної самоактуалізації майбутнього викладача-філолога в процесі магістерської підготовки».

Коло наукових інтересів: дослідження самоактуалізації і самореалізації майбутніх фахівців.

Має понад 20 публікацій. Найважливіші наукові праці:
навчальні посібники
– «Професійна самоактуалізація особистості: навчальний посібник»;
наукові статті – «Aspects of action approach to professional self-actualization of personality», «Activity as factor of professional self-actualization development of personality», «Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища», «Активність та діяльність особистості майбутнього викладача-філолога», «Феномен самопрезентації в контексті самоактуалізації особистості», «Взаємозв’язок розвитку професійного самовизначення та самоактуалізації особистості», «Зміст і структура категорії «професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога».

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Східнослов`янська педагогіка в дослідженнях етнографів (XІX – перша чверть ХX ст.)».

Коло наукових інтересів: дослідження історико-педагогічних процесів в Україні.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 6 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 80 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Східнослов’янська педагогіка в етнографічних джерелах ХІХ – першої чверті ХХ століття»;
навчальні посібники – «Роль гри та іграшки вихованні східнослов’янських дітей (на основі етнографічних матеріалів ХІХ – першої чверті ХХ століття».

доктор економічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Менеджмент системи кадрової безпеки підприємства: оцінювання та прийняття рішень».

Коло наукових інтересів: управління кадровим потенціалом в сучасних умовах модернізації економіки, використання інноваційних технологій у сфері управління.

Має понад 120 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Механізм протидії інсайдерської діяльності», «Методологічні засади протидії інсайдерам у системі кадрової безпеки підприємства», «Споживча кооперація: процесний підхід до управління в торгівлі» (у співавторстві), «Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці» (у співавторстві), «Management of the 21st century: globalization challenges» (у співавторстві).

кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної педагогіки, історія військової освіти.

Має понад 10 публікацій. Найважливіші наукові праці:
наукові статті
– «Establishment And Activity Of Military Educational Institutions In Yelisavetgrad Region In 1859–1886», «Організація навчально-виховного процесу в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі», «Зміст навчання в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі (1864–1916 рр.)», «Організація морального виховання у Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі».

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика позашкільної освіти молоді у Польщі (остання чверть ХІХ століття – середина ХХ століття)».

Коло наукових інтересів: теорія і практика позашкільної освіти молоді у Польщі.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 110 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії
– «Становлення і розвиток позашкільної освіти і виховання у Польщі (ХVІІІ-ХХ ст.). Громадсько-педагогічні рухи», «Громадсько-державна система позашкільної освіти у Польщі у першій половині ХХ століття»;
навчально-методичні посібники – «Розкриваючи цінності народного мистецтва», «Методичні рекомендації до курсу «Світова художня культура», «Розкриваючи естетичні цінності українського народного мистецтва» (книга для вчителя).

доктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої половини ХІХ – ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях українських дослідників».

Коло наукових інтересів: розвиток освіти й педагогічної думки в центральному регіоні України у другій половині ХІХ – ХХ столітті.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Має понад 80 публікацій. Найважливіші наукові праці:
монографії:
«Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина ХІХ – XX століття)», «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.)» (у співавторстві), «В. О. Сухомлинський – провідник гуманної педагогіки: віктимна історіографія» (у співавторстві);
навчальні посібники – «Трудове виховання учнів сільської школи в центральному регіоні України (на матеріалах педагогічної спадщини І. Г. Ткаченка (1919–1994)», «Психологія управління».