Анотації дисциплін, які викладаються на кафедрі перекладу, прикладної та загальної лінгвістики за спеціальностями:

7.02030303 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови)

7.02030303 Прикладна лінгвістика (німецька, англійська мови)

1.a Дисципліни професійної і практичної підготовки
1.b Дисципліни професійної підготовки
1.c Нормативні дисципліни

 

Загальнотеоретичний курс германської філології

Мета курсу: Загальнотеоретичний курс німецької мови для студентів вивчаючих німецьку мову як другий фах є провідним у системі підготовки майбутніх філологів-перекладачів, який покликаний сприяти розвитку у студентів науково-лінгвістичного мислення, вміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміти природу граматичних, стилістичних, лексикологічних явищ пов’язаних з вивченням другої іноземної мови. ознайомлення студентів випускного курсу з основними теоретичними питаннями стосовно лексичного, граматичного, фонетичного рівня німецької мови; висвітлення основних періодів історичного розвитку мови; надання основних теоретичних знань щодо характеристики словникового складу сучасної німецької мови.

Завдання курсу:

теоретичні:
- визначення ролі німецької мови у світі;
- загальні відомості про лексичний, граматичний, фонетичний рівні німецької мови;
• короткі історичні відомості про розвиток німецької мови;
• загальна характеристика словникового складу та синтаксичного устрою німецької мови;

практичні:
• формування навичок та умінь на підґрунті теоретичних знань з основних аспектів німецької мови: лексики, фонетики, граматики з метою коректного використання у різних видах комунікативної діяльності;
• уміння проводити морфемний, семантичний та ін. аналізи номінативних одиниць;
• уміння проводити порівняльний аналіз мов германської мовної групи;

пізнавальні:
• розширення кола знань студентів з німецької мови з точки зору лексикології, стилістики, фонетики, граматики, історії мови.

методичні:
• формування навичок та вмінь, які необхідні студентам для їхньої майбутньої професійної діяльності;
• розвиток творчої активності під час пошуку та викладання теоретичних дисциплін з німецької мови; стимулювання пізнавальних інтересів у галузі обраної професії чи спеціалізації.

Студенти повинні знати: понятійний апарат курсу; роль німецької мови у світі; особливості лексикології, граматики, фонетики німецької мови; основні етапи розвитку мови, літературні пам’ятки кожного етапу; словотворчі моделі сучасної німецької мови; процеси запозичення; розшарування лексичного складу мови.

Студент повинен вміти: визначати особливості німецької мови з позиції різних аспектів; характеризувати ознаки розвитку сучасної німецької мови; аналізувати взаємозв’язок німецької мови з іншими мовами; проводити різноманітні аналізи (морфемний, семантичний тощо ) мовних одиниць; уміти використовувати отриманні знання під час практичних занять; використовувати адекватні матеріали під час самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію щодо останніх змін у німецькій мові, у літературному житті країни.

 

Порівняльна типологія

Мета курсу:
виділення відмінностей лексичної, фонетичної, граматичної систем порівнюваних мов задля з’ясування особливостей дискретизації світу лінгвосоціумами через унікальний спосіб його пізнання

Завдання курсу:
ознайомити студентів з цілями, завданнями порівняльної типології як галузі сучасної лінгвістичної науки, вказати на місце ПЛ серед гуманітарних наук філологічного спрямування;
прищепити студентам навички самостійно працювати з паралельними текстами, виокремлювати спільну модель, яка б могла виступити основою для порівняння та аналізу;
навчити студентів аналізувати лінгвальні феномени з огляду на сучасні досягнення компаративістики та типології.

Студенти повинні знати:
принципи і методи зіставного дослідження систем порівнюваних мов

Студенти повинні вміти:
визначати міжрівневі зв’язки, інвентаризувати та ранжувати фонетичні, граматичні та лексичні мікросистеми; з’ясовувати семантичний обсяг лексем та обирати відповідні перекладацькі або лексикографічні стратегії для вирішення перекладацьких (лексикографічних проблем).


Практичний курс англійської мови

Мета курсу:
• сформувати та вдосконалити у студентів знання, вміння та навички для подальшого вивчення та самовдосконалення в галузі англійської мови як основної спеціальності; підготувати висококваліфікованих перекладачів.
• розширити філологічний кругозір навчального досвіду студентів, продовжити розвиток їх логічного і аналітичного мислення, самооцінки, уміння самостійно працювати з довідковою і науковою літературою.
• сформувати базову складову перекладацької компетенції виконання усного та письмового перекладу в межах програмного матеріалу.

Завдання курсу:
• розвивати та удосконалювати уміння та навички в рецептивних, продуктивних, інтерактивних та медіативних видах мовленнєвої діяльності згідно з програмною тематикою.

Студенти повинні знати:
1) необхідний обсяг лексичного матеріалу англійської мови передбачений програмою;
2) синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови;
3) стилістичні особливості англійської мови необхідні для реалізації ефективного спілкування в межах вимог програми

Студенти повинні вміти:
1) вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;
2) володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;
3) використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;
4) застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;
5) реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;
6) розуміти повідомлення на суто лінгвістичному рівні, вміти проаналізувати його, зберегти інформацію в пам'яті, відтворити повідомлення засобами іншої мови;
7) удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;
8) демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою;
9) усвідомлювати роль перекладача як у навчальному закладі так і поза ним.


Практичний курс німецької мови

Курс «Практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови» на V курсі разом з іншими теоретичними та практичними загально-філологічними і перекладознавчими дисциплінами має забезпечити всебічну підготовку перекладача-філолога, удосконалити знання, вміння та навички необхідні для подальшої професійної діяльності.

Курс «Практики усного та письмового мовлення першої іноземної мови» є одним із провідних у навчанні іноземних мов. Вивчення першої іноземної мови починається на І курсі і продовжується до V курсу.

Об’єктом вивчення є оволодіння навичками всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма і фонетичними, лексичними, граматичними вміннями згідно з нормами сучасної німецької літературної мови.

Предметом практичного курсу німецької є комунікативно-когнітивні, мовні, соціокультурні особливості німецької мови як засобу спілкування та професійного фаху.

Програма п’ятого курсу передбачає подальше вдосконалення усіх навичок та вмінь, які були набуті за попередні роки навчання.

Домінуючими є три напрямки:
• розвиток навичок та вмінь творчого володіння усною та писемною мовою у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;
• практичне використання філологічних знань;
• використання мови, як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів.
Важливе місце в роботі над мовою займає реферування українських текстів середньої трудності, а також текстів наукового характеру, вдосконалення навичок перекладу з німецької мови українською та навпаки.

Головними навчальними матеріалами на п’ятому курсі є художні твори сучасних письменників, тексти публіцистичного та суспільно-політичного характеру, тексти з фахової літератури. Суспільно-політичні тексти можуть надати інформацію з періодичного друку, преси та країн, мова яких вивчається.

Міждисциплінарні зв’язки: курс практики усного та писемного мовлення тісно пов’язаний з практичною граматикою, практичною фонетикою, предметами з усного та письмового перекладу, лінгвокраїнознавство.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Міжнародні організації: Організація Об’єднаних Націй, Європейський Союз
Змістовий модуль 2. Конституція та державний устрій Німеччини та України. Українсько-німецькі зв’язки
Змістовий модуль 3. Німецькомовні країни: Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн.
Змістовий модуль 4. Релігія та віросповідання.

Мета вивчення дисципліни:
загальноосвітня мета – в наш час, час швидкого розвитку та змін, дуже важливим є знання іноземних мов на достатньому рівні.
практична мета навчання полягає в тому, щоб сформувати та вдосконалити у студентів знання, вміння та навички для подальшого вивчення та самовдосконалення в галузі іноземної мови як основної спеціальності; підготувати висококваліфікованих перекладачів.
когнітивно-освітня мета – розширення філологічного кругозору навчального досвіду студентів, розвиток їх логічного і аналітичного мислення, самооцінки, уміння самостійно працювати з довідковою і науковою літературою.
емоційно-розвиваюча мета – формування у студентів позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою.
професійна мета – формування у студентів базової складової перекладацької компетенції виконання усного та письмового перекладу в межах програмного матеріалу.

Завдання дисципліни. Основним завданням цього етапу є подальше удосконалення навичок та вмінь усного та писемного мовлення за можливого більш точного та повного застосування мовних засобів. Розвивати вміння лінгвістичної компетенції, необхідної для комунікації.
Особливу увагу на п’ятому курсі слід приділяти проведенню дискусій в рамках тематики, що вивчається, так як саме цей вид роботи сприяє оволодінню непідготовленим мовленням.

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток та удосконалення у студентів умінь в рецептивних, продуктивних, інтерактивних та медіативних видах мовленнєвої діяльності згідно з програмною тематикою.

Студенти 5 курсу повинні:
• вільно користуватися німецькою мовою у професійних, наукових та інших цілях;
• володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;
• знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності німецької мови;
• використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;
• застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;
• реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;
• розуміти повідомлення на лінгвістичному рівні, вміти проаналізувати його, зберегти інформацію в пам’яті, відтворити повідомлення засобами іншої мови;
• удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних німецькомовних матеріалів;
• демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні німецькою мовою;
• усвідомлювати роль перекладача як у навчальному закладі так і поза ним.

Для практичної реалізації цих цілей необхідні:
• чіткий, раціональний відбір матеріалу, його комплексна реалізація;
• інтенсифікація навчального процесу і активізація мовленнєво-розумової діяльності студентів під час аудиторних та самостійних занять;
• використання позитивного переносу з рідної мови на іноземну;
• використання вмінь, навичок та знань, якими оволоділи студенти, вивчаючи інші мовні дисципліни;
• своєчасне попередження помилок, викликаних впливом рідної та другої іноземної мов.

Для зручності користування програмою навчальний матеріал розділений по темам: мовленнєва тематика, лексика, граматика.
Весь навчальний матеріал вивчається концентровано. Кожен наступний курс повторює, систематизує та поглиблює матеріали попереднього курсу.

 

Автоматизований переклад та перекладацький менеджмент

Визначальними рисами глобального світу є багатомовність і мультикультурність, висока інтенсивність комунікаційних процесів, підвищені вимоги до оперативності та якості лінгвістичного продукту. Ці реалії сучасності вимагають переведення традиційної перекладацької діяльності в Україні на ґрунт сучасних лінгвістичних та інформаційно-комунікаційних технологій та її інтеграції у глобальну лінгвістичну індустрію, яка в розвинених країнах давно перетворилась на галузь інформаційного виробництва.

Курс «Автоматизований переклад та перекладацький менеджмент» орієнтований на формування у студентів компетентності надання послуг перекладу, яка відповідає сучасним стандартам лінгвістичної індустрії.

Змістом курсу є навчання основам колективної розподіленої діяльності, термінологічної діяльності, автоматизованого перекладу, елайменту, рестрикції та редагування тексту, створення, редагування та міграції лінгвістичних ресурсів.

Під час курсу студенти працюють з однією із сучасних систем пам’яті перекладу (SDL, MemoQ, DejaVu) та управління термінологією (MultiTerm, інтегровані модулі в MemoQ та DejaVu). Знання функцій та обмежень сучасних інструментів, а також сучасних методів роботи важливі для визначення моделі автоматизованого перекладу, оптимального з огляду на поставлене завдання, доступні інструменти та існуючі лінгвістичні ресурси.

 

2 а Вибіркові дисципліни
2 б Блок дисциплін із другої іноземної мови

 

Практика перекладу з німецької мови

Мета курсу:
• поглибити та узагальнити знання з теорії перекладу;
• Підвищити рівень лінгвістичної підготовки студентів
• сформувати навички комплексного лінгвістичного аналізу
• виробити у студентів чітке уявлення про предмет перекладу і його завдання, про переклад як процес і результат, про різновиди й типи перекладу, способи відтворення різних мовних одиниць МП.

Завдання курсу:
теоретичні: розширити знання студентів з актуальних питань перекладу; показати багатоаспектність вивчених явищ, пов'язати їх з появою нових векторів граматичної думки та ознайомити студентів із сучасними дослідженнями основних проблем та новими методами аналізу мовного матеріалу.
практичні: сформувати у студентів мовні вміння і навички відповідно до визначених програмою тем та подальше накопичення фонових знань, а саме:практичного володіння вивченим матеріалом;сприймання на слух автентичного аудіо-матеріалу;розуміння автентичних текстів;усного та письмового двостороннього перекладу, запропонованого до вивчення текстового матеріалу;висловлення щодо прочитаного чи прослуханого аудіо матеріалу;стилістичних, морфологічних та синтаксичних особливостей перекладу текстів конкретних функціональних стилів;розуміння і вміння застосувати способи перекладу залежно від природи і значення мовних одиниць МО;вміння розрізняти види і типи перекладу;вміння відтворювати МП значення інтернаціоналізмів;вміння перекладати ідіоми МО;вміння знаходити і відтворювати значення без еквівалентної лексики;вміння перекладати різні типи текстів.

Студенти повинні знати: володіти нормативним граматичним та лексичним матеріалом згідно з вимогами програми. Мати базові теоретичні та практичні знання з програмних питань.

Студенти повинні вміти: після вивчення курсу студент повинен вміти: адекватно перекладати запропоновані в межах програми німецькі тексти українською мовою письмово й уміти проаналізувати морфологічні, лексичні та стилістичні особливості перекладу німецьких текстів різних функціональних стилів. Застосовувати в процесі перекладу основні прийоми перекладу: антонімічний переклад, генералізація, калькування, контекстуальна заміна, компенсація, конверсивне перефразування, конкретизація, логічний розвиток, модуляція, морфологічна заміна, описовий переклад, прийоми опущення та додавання, переміщення лексичних одиниць, смисловий розвиток, транспозиція, членування та об’єднання речень, експлікація. Долати труднощі в процесі перекладу, які зумовлені інноваційними процесами у словниковому складі німецької мові внаслідок розвитку лексико-семантичної системи німецької мови під впливом екстралінгвістичних чинників.

 

Практика перекладу з англійської мови

Мета курсу: сформувати навички перекладацького аналізу текстів оригіналу та перекладу на різних текстових рівнях.

Завдання курсу:
1. Озброїти студентів системою загальнотеоретичних знань з сучасної лінгвістичної теорії перекладу, зокрема показати наявність системної організації змістових одиниць на рівнях їх стратифікації та реалізувати можливість адекватного відтворення різних типів значень мовою перекладу.
2. Показати наявність ізоморфних та аломорфних рис і явищ у МО та МП і запропонувати шляхи й засоби передачі їх у МП через відповідні заміни або компенсації.
3. Навчити студентів самостійно аналізувати текст МО і знаходити змістові відповідники їм у мові перекладу.
4. Навчити майбутніх перекладачів комплексно аналізувати мовностилістичні, жанрові й функціональні особливості текстів оригіналу й адекватно відтворювати їх на відповідних рівнях МП.
5. Сформулювати навички аналізу різностильових текстів, спираючись на типову схему аналізу тексту.
6. Підготувати студентів до перекладу широких текстів різних підмов з іноземної мови на українську та з української на іноземну.

Студент повинен знати:
1. Загальнотеоретичні основи сучасної лінгвістичної теорії перекладу,
зокрема наявність системної організації змістових одиниць на рівнях їх стратифікації та можливість адекватного відтворення їх значень мовою перекладу.
2. Ізоморфні та аломорфні риси і явища у МО та МП, шляхи й засоби
передачі їх у МП через відповідні заміни або компенсації.
3. Способи та засоби відтворення у перекладі мовностилістичних і жанрових особливостей текстів.
4. Компоненти типової схеми перекладацького аналізу тексту.

Студент повинен вміти:
1. Самостійноаналізувати текст МО і знаходитизмістовівідповідникиїм у мові перекладу.
2. Комплексно аналізувати мовностилістичні й жанрові особливості текстів оригіналу й адекватно відтворювати їх на відповідних рівнях МП.
3. Відшукуватиконтекстуальнівідповідникизмістовимодиницям МО у МП.
4. Знаходитисиноніми / антоніми й робитиконтекстуальнізаміни та іншітрансформації в тексті МП.
5. Перекладатиписьмово й усноречення з відповіднимтеоретичнимматеріалом того чиіншого аспекту, явища МО українськоючиіноземноюмовою.
6. Здійснювати за схемою перекладацький аналіз текстів різних стилів.


Практичний курс німецької мови

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «практичний курс другої іноземної мови (німецької)» є
- подальший розвиток чотирьох головних умінь та звернення особливої уваги на формування навички письма для загальних комунікативних цілей;
- об’єднання фонетичного, граматичного та лексичного рівня знань студентів, необхідних для комунікації в межах діапазону тем, визначених курсом навчання;
- розширення соціокультурної компетенції студентів шляхом подальшого вивчення звичок і традицій народів німецькомовних країн, що формуватиме позитивне ставлення до них;
- ознайомлення студентів з новітніми технологіями навчання і вивчення німецької мови;

Завданнями вивчення дисципліни «практичний курс другої іноземної мови (німецької)» є
1. _демонструвати знання системи німецьких звуків, головних інтонаційних та ритмічних зразків у різних комунікативних ситуаціях;
2. демонструвати знання часових форм, виду й стану дієслова, головних категорій іменника, прикметника й прислівника, типів речень і функцій артикля через вживання їх при спілкуванні;
3. здобути базові знання німецької граматичної і фонологічної термінології й продемонструвати розуміння розбіжностей між німецькою та українською мовами з точки зору вимови та значення;
4. показати достатній рівень знань діапазону словника розмовних тем, які вивчаються під час курсу;
5. продемонструвати розуміння різних типів аудіо текстів із загальновідомим змістом;
6. діяти з певною невимушеністю і довірою в комунікативних ситуаціях, які можуть виникати у межах знайомих розмовних тем, демонструючи вміння знаходити шляхи подолання непорозуміння;
7. сформувати достатній рівень навичок читання;
продемонструвати розуміння соціокультурних аспектів німецькомовних країн, читаючи тексти, які пов’язані з проблемами та інтересами сучасної молоді

Студенти повинні знати:
- необхідний мінімум лексичних одиниць;
- нормативну граматичну базу;
- формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
- морфологічну і синтаксичну структуру даної мови;
- мовні форми спілкування

Студенти повинні вміти:

Мовлення
Студент повинен вміти вести розмову (в тому числі з елементамидискусії) і робитиповідомлення на німецькіймові в межах передбаченогопрограмоюфонетичного, лексичного та граматичногоматеріалу.

Характеристика мовлення
а) Монологічне мовлення:
• мовленнєвавірність; точність та ясність; достатняінформативність; доказовість; логічність; виразність; наявністьоцінюваногоставленнямовця до змісту; контакт зіслухачем(слухачами);
б) Діалогічне мовлення (діяльність мовця)
• ініціативність (проявленняініціативи для початку та завершеннярозмови, при вступі до розмови та виходу з неї; стимулюванняпродовженнярозмови; змінювання ходу розмови; регулюваннямовленнєвоїповедінкиспіврозмовника);
• темп мовлення не уповільнений; тривалість пауз міжрепліками в межах норми.

Аудіювання
Студент повинен вмітиаудіювати нормативною німецькоюмовою у формі монологу (розповідь, доповіді та повідомлення на суспільно-політичні, літературні та науково-популярні теми повсякденної тематики) і при участі у розмові, спираючись на передбаченийпрограмоюлексичний, фонетичний та граматичнийматеріал, країнознавчіфоновізнання, словотвірнімоделі та регулярніміжмовнізвуковівідповідності, а такожмеханізмимовної та контекстуальної догадки.

Читання
Студент повинен вмітичитатинімецькоюмовоюхудожні, суспільно – політичні та науково – популярнітексти, спираючись на передбаченийпрограмоюлексичний, фонетичний та граматичнийматеріал, країнознавчіфоновізнання,, а також на механізмимовної та контекстуальної догадки.

Письмо
Студент повинен вмітив письмовійформівиражатинімецькоюмовоюсвої думки та творчовисловлюватисприйнятуінформацію в межах передбаченогопрограмоюлексичного та граматичногоматеріалу, спираючись на правила графіки, орфографії та пунктуації.

 

Практичний курс англійської мови

Назва курсу: Практичний курс англійської мови

Мета курсу: удосконалення вмінь та навичок читання, аудіювання, говоріння та письма, володіння англійською мовою загальноєвропейського стандарту.

Завдання курсу:
• вдосконалювати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції; розвивати когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій;
• підтримувати позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; розвивати здатність до самооцінки і самовдосконалення, що є передумовою професійного росту;
• удосконалювати професійну компетенцію майбутніх перекладачів шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;
• виховувати і розвивати почуття самосвідомості;
• удосконалювати вміння міжособистісного спілкування.

Студент повинен знати:
• характеристики літературної англійської мови, прикметні риси її
національних варіантів та діалектів;
• функціональні стилі мови, мовні регістри;
• стратифікацію лексики за сферою вживання, стилем, емоційним забарвленням;
• структуру різних типів писемного тексту: особистісного та академічного есе (charactersketch, story evaluation), реферування (summary), резюме (CV / Resume);
• суспільно-політичні, історичні, культурно-ціннісні особливості життя англомовного суспільства (Великобританія, США, Австралія, Канада).

Студент повинен вміти:
• ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;
• висловлюватися вільно і спонтанно на будь-яку тему, зокрема обговорювати абстрактні поняття, вступати у дискусії на наукові теми, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки;
• доречно використовувати синоніми, фразеологізми, сленгові вирази;
• висловлюватися з необхідним ступунемдеталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту;
• розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу із різними риторичними прийомами аргументації і розкривати імпліцитну інформацію, що міститься у них; визначати стильові домінанти текстів різних жанрів (художній прозовий та поетичний тексти, тексти публіцистичного та наукового стилів на загальні та професійні теми);
• чітко і зв’язно висловлювати свої думки в різних типах писемного тексту: особистісного та академічного есе (charactersketch, storyevaluation), реферування (summary), резюме (CV / Resume);
• вміти використовувати соціокультурну інформацію у спілкуванні й професійній діяльності;
• самостійно набувати знання через спілкування іноземною мовою.

 

3. Дисципліни вільного вибору студента*

1. Практичний курс перекладу першої іноземної мови (англійської)

Основною метою курсу є – дати студентам професійні навички ведення двосторонньої бесіди і послідовного перекладу усного монологічного мовлення (з опорою на робочі записи – скоропис).

Завдання курсу
1. Озброїти студентів знаннями про особливості усного перекладу у порівнянні з письмовим, про сприйняття тексту оригіналу на слух.
2. Навчити студентів смисловому аналізу повідомлення, що сприймається, особливостям стилю при перекладі бесіди – сполучення розмовних еліптичних зворотів з тематичною лексикою і фразеологією.
3. Сформувати конкретні практичні навички фахової діяльності усного перекладача. Зокрема, навчити студентів долати об’єктивні та суб’єктивні труднощі усного перекладу.
4. Навчити студентів швидко відшукувати вірні контекстуальні відповідники змістовним одиницям МО у МП.
5. Навчити студентів знаходити синоніми/ антоніми й робити контекстуальні заміни та інші трансформації у тексті МП.
6. Підготувати студентів до усного перекладу текстів різних підмов з англійської на українську та з української на іноземну.

Після закінчення курсу студенти повинні вміти:
1. Розуміти природу перекладу як міжмовної та міжкультурної комунікації, усвідомлювати “культурологічний” аспект перекладу. Розуміти різницю між особливостями усного синхронного та послідовного перекладу.
2. Вести переклад бесіди на суспільно-політичну, соціально-економічну і неспеціальну науково-технічну тематику у нормальному темпі запису.
3. Перекладати послідовно з англійської мови на українську і навпаки із записом та без запису виступи тривалістю звучання до двох хвилин.
4. Вирішувати основні граматичні проблеми, які виникають під час двостороннього перекладу.
5. Розуміти природу та типи “пробілів” (лакун) у сприйнятті тексту на слух та вміти заповнювати “пробіли” у сприйнятті тексту шляхом перекладу.
6. Визначати та перекладати у “послідовному режимі” галузеві терміни, власні імена (імена та прізвища людей, географічні назви, назви підприємств, установ, тощо), найбільш поширені абревіатури, одиниці безеквівалентної лексики (реалії) та парні поняття.
В курсі передбачається використання аутентичного мовленнєвого матеріалу англійської та української мов.

 

1. Практичний курс перекладу першої іноземної мови (німецька мова)

Назва курсу: Практичний курс перекладу з німецької мови

Мета курсу:
• поглибити та узагальнити знання з теорії перекладу;
• Підвищити рівень лінгвістичної підготовки студентів
• сформувати навички комплексного лінгвістичного аналізу
• виробити у студентів чітке уявлення про предмет перекладу і його завдання, про переклад як процес і результат, про різновиди й типи перекладу, способи відтворення різних мовних одиниць МП.

Завдання курсу:
теоретичні: розширити знання студентів з актуальних питань перекладу; показати багатоаспектність вивчених явищ, пов'язати їх з появою нових векторів граматичної думки та ознайомити студентів із сучасними дослідженнями основних проблем та новими методами аналізу мовного матеріалу.
практичні: сформувати у студентів мовні вміння і навички відповідно до визначених програмою тем та подальше накопичення фонових знань, а саме:практичного володіння вивченим матеріалом;сприймання на слух автентичного аудіо-матеріалу;розуміння автентичних текстів;усного та письмового двостороннього перекладу, запропонованого до вивчення текстового матеріалу;висловлення щодо прочитаного чи прослуханого аудіо матеріалу;стилістичних, морфологічних та синтаксичних особливостей перекладу текстів конкретних функціональних стилів;розуміння і вміння застосувати способи перекладу залежно від природи і значення мовних одиниць МО;вміння розрізняти види і типи перекладу;вміння відтворювати МП значення інтернаціоналізмів;вміння перекладати ідіоми МО;вміння знаходити і відтворювати значення без еквівалентної лексики;вміння перекладати різні типи текстів.

Суденти повинні знати: володітинормативнимграматичним та лексичнимматеріаломзгідно з вимогамипрограми.Матибазовітеоретичні та практичнізнання з програмнихпитань.

Студенти повинні вміти: після вивчення курсу студент повинен вміти: адекватноперекладатизапропоновані в межах програминімецькітекстиукраїнськоюмовоюписьмово й умітипроаналізуватиморфологічні, лексичні та стилістичніособливості перекладу німецькихтекстіврізнихфункціональнихстилів. Застосовувати в процесі перекладу основніприйоми перекладу: антонімічний переклад, генералізація, калькування, контекстуальназаміна, компенсація, конверсивнеперефразування, конкретизація, логічнийрозвиток, модуляція, морфологічназаміна, описовий переклад, прийомиопущення та додавання, переміщеннялексичниходиниць, смисловийрозвиток, транспозиція, членування та об’єднанняречень, експлікація.Долати труднощі в процесі перекладу, які зумовлені інноваційними процесами у словниковому складі німецької мові внаслідок розвитку лексико-семантичної системи німецької мови під впливом екстралінгвістичних чинників.

 

2. Усний переклад (англійська,німецька мови)

"Усний переклад" належить до теоретично-практичних дисциплін перекладача-філолога. Даному курсу відводиться серед дисциплін навчального плану особлива роль, оскільки він вводить студента у коло дисциплін майбутнього фаху. Студент усвідомлює роль, місце, значення та особливості усного перекладу; шляхи підходу до усних видів тлумачення; практично навчається здійснювати послідовний переклад з англійської мови на українську і навпаки виступів тривалістю звучання до 2-5 хвилин з збереженням у перекладі темпу мовлення оратора; застосовує техніку запису, точної передачі цифрових та інших даних мовлення; отримує загальні уявлення та елементарні навички синхронного перекладу. Зважаючи на те, що це предмет перекладацького циклу, викладач має зацікавити студента його майбутньою спеціальністю настільки, щоб він від самого початку з любов’ю і повагою поставився до цього предмету, а отже до свого фаху.

Основною метою курсу є – дати студентам професійні навички ведення двосторонньої бесіди і послідовного перекладу усного монологічного мовлення (з опорою на робочі записи – скоропис).

Завдання вивчення дисципліни
1. Озброїти студентів знаннями про особливості усного перекладу у порівнянні з письмовим, про сприйняття тексту оригіналу на слух.
2. Навчити студентів смисловому аналізу повідомлення, що сприймається, особливостям стилю при перекладі бесіди - сполучення розмовних еліптичних зворотів з тематичною лексикою і фразеологією.
3. Сформувати конкретні практичні навички фахової діяльності усного перекладача. Зокрема, навчити студентів долати об'єктивні та суб'єктивні труднощі усного перекладу.
4. Навчити студентів швидко відшукувати вірні контекстуальні відповідники змістовним одиницям МО у МП.
5. Навчити студентів знаходити синоніми/ антоніми й робити контекстуальні заміни та інші трансформації у тексті МП.
6. Підготувати студентів до усного перекладу текстів різних підмов з англійської на українську та з української на іноземну.

Після вивчення курсу студенти ІV курсу повинні виявити знання та вміння:
1. Розуміти природу перекладу як міжмовної та міжкультурної комунікації, усвідомлювати "культурологічний" аспект перекладу. Розуміти різницю між особливостями усного синхронного та послідовного перекладу.
2. Вести переклад бесіди на суспільно-політичну, соціально-економічну і неспеціальну науково-технічну тематику у нормальному темпі запису.
3. Перекладати послідовно з англійської мови на українську і навпаки із записом та без запису виступи тривалістю звучання до двох хвилин.
4. Вирішувати основні граматичні проблеми, які виникають під час двостороннього перекладу.
5. Розуміти природу та типи "пробілів" (лакун) у сприйнятті тексту на слух та вміти заповнювати "пробіли" у сприйнятті тексту шляхом перекладу.
6. Визначати та перекладати у "послідовному режимі" галузеві терміни, власні імена (імена та прізвища людей, географічні назви, назви підприємств, установ, тощо), найбільш поширені абревіатури, одиниці безеквівалентної лексики (реалії) та парні поняття.


3. Переклад ділового мовлення

"Переклад ділового мовлення" належить до теоретично-практичних дисциплін перекладача-філолога. Даний курс вводить студента у коло дисциплін майбутнього фаху. Студент усвідомлює роль, місце, значення та особливості перекладу ділового мовлення; способи укладання та перекладу ділових документів різного типу; вивчає необхідну лексику для ведення ділових переговорів; етику проведення їх та особливості етикету перекладача. Зважаючи на те, що це предмет перекладацького циклу, викладач має зацікавити студента його майбутньою спеціальністю настільки, щоб він від самого початку з любов’ю і повагою поставився до цього предмету, а отже до свого фаху.

Мета викладання дисципліни: засвоєння майбутніми перекладачами відповідних фонових знань щодо принципів побудови ділових паперів (листа, телеграми, факсу, контракту, рахунку-фактури), формування здатності виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизму, засвоєння відповідної лексики економічної спрямованості та кліше, які використовуються у діловому мовленні української та англійської мов.

Завдання вивчення дисципліни:
• Введення та засвоєння основних принципів побудови ділових паперів.
• Вести переклад бесіди, текстів на суспільно-політичну, соціально-економічну і неспеціальну науково-технічну тематику.
• Вирішувати основні граматичні проблеми, які виникають під час двостороннього перекладу.
• Засвоєння фонових знань відносно основних понять, притаманних громадсько-політичній галузі.
• Оволодіння термінологічними еквівалентами у вказаній галузі.
• Визначати та перекладати у “послідовному режимі” галузеві терміни, власні імена (імена та прізвища людей, географічні назви, назви підприємств, установ, тощо), найбільш поширені абревіатури, одиниці безеквівалентної лексики (реалії) та парні поняття.

Після вивчення курсу студенти повинні виявити вміння:
• Уміти пояснити зміст теоретичних понять, що уводяться під час вивчення курсу.
• Уміти на практиці пояснювати та використовувати теоретичні поняття.
• Уміти аналізувати переклади текстів різних жанрів та їх особливості
• Уміти виконувати переклади науково-технічних текстів, текстів газетно-публіцистичного стилю при цьому аналізуючи ті мовні засобі, що виступають одиницею перекладу, з погляду їх належності до мовних рівнів.
• Уміти правильно визначати тип значення слова, типи речень, стилістичну належність тексту для ефективного переносу їх у мову перекладу (за необхідності з використанням перекладацьких трансформацій).
• Розвивати навички виконання перекладів текстів художньої прози та поезії звертаючи особливу увагу перекладу художніх стилістичних засобів.
• Уміти використовувати словники різних типів і видів.