yarova l oКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994.
Аспірантура 1995-1998 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Самовиховання дітей та підлітків в системі скаутингу, 2000.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1999) до доцента (2004р.). Займала посаду завідувача кафедри перекладу (2001-2010р.), завідувача секції перекладу та загального мовознавства (2010-2016р.). Завідувач кафедри з 2019р.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія і контрактивна лексикологія

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення, контрастивна лексикологія, практична граматика, переклад галузевих текстів, лінгвокультурологія

Нагороди та досягнення: нагороджена грамотами університету, міської та обласної адміністрацій. Відомчі відзнаки: «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.), знак «Відмінник освіти України» (2009 р.), Почесна грамота обласної державної адміністрації (2011 р.).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Навчальні посібники:
1. Ярова Л. О. Практичний курс англійської мови. Видання третє, виправлене й доповнене. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як фах. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 212 с. (8, 8 д.а.). У співавторстві з Паращук В. Ю.
2. Ярова Л. О. Практичний курс англійської мови. Видання четверте, виправлене. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як фах. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «АВАНГАРД», 2015. – (у співавторстві) (8,1 д.а.)
3. Ярова Л. О. The Guide for English Interpreters and Translators. Part 1. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. – Кіровоград, 2015. - 132 с. У співавторстві з Данілко М.І.
4. Ярова Л. О. The Guide for English Interpreters and Translators. Part 2. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. – Кіровоград, 2015. – 128 с. (14.9 д.а.) У співавторстві з Данілко М.І.
5. Ярова Л. О. Програма державного екзамену з теорії та практики перекладу та іноземної філології (для бакалаврів денної форми навчання). – Кіровоград, 2012. (1,5 д.а.). У співавторстві з Кіт Л.М.

6. Навчальні матеріали з англійської мови як першого фаху для студентів 1 курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Кропивницький 2019

7. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Ярова Л.О., Тарнавська М.М., Чернишенко І.А., Кіт Л.М., Верезубенко М.М., Альошина А.Ю. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. - 52 с.    

8. Методичні рекомендації до виконання  та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія, що здобувають ступінь магістра за совітньо-професійною програмою Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))» / Укл. Ярова Л.О., Верезубенко М.М., Лелека Т.О., Тарнавська М.М., Чорна О.О. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 50 с.

9. М.І. Данілок, Л.О, Ярова – Практичний курс англійської мови. Частина І: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу, які вивчають англійську мову як фах. Видання третє, виправлене й доповнене. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «АВАНГАРД», 2018. – 140 с.

10. М.І. Данілок, Л.О, Ярова – Практичний курс англійської мови. Частина ІІ: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу, які вивчають англійську мову як фах. Видання третє, виправлене й доповнене. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «АВАНГАРД», 2019. – 122 с.

11. 1 MasterYourEnglish: практикум із англійської мовидля студентів першого курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Видання перше. Кропивницький: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019(у співавторстві з доц. О.С. Олійник та Ю.М. Верещак)

12. Англійськомовний фаховий текст: лінгвокогнітивний і перекладацький аспекти: Навчальний посібник для студентів cпеціальності: 035 філологія, предметна спеціалізація: 035.04 германські мови та література (переклад включно). Кропивницький: Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2018. – 180 с. (у співавторстві з доц. Паращук В.Ю., доц. Яровою Л. О.)

Статті:
1. Ярова Л. О. Граматичні особливості англомовних міжнародних документів в аспекті перекладу // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2016. – Випуск 144. – С.233-237.
2. Ярова Л. О. Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису в текстах міжнародних документів // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – Випуск 138. – С.159-163. (0,69 д.а.)
3. Ярова Л. О. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): [у 4 ч.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С.298-303. (0,2 д.а.)
4. Ярова Л. О. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): [у 4 ч.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С.298-303. (0,2 д.а.)
5. Ярова Л. О. Особливості перекладу скорочень в міжнародних конвенціях та деклараціях ООН і ЮНЕСКО // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – Випуск 104 (1). – 482 с. (0,12 д.а.)
6. Ярова Л. О. Концепт «злочин» та особливості його мовної репрезентації в оповіданнях Агата Крісті // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 95 (1). – С. 136 – 140. (0,17 д.а.)

7. Граматичні особливості англомовних міжнародних документів в аспекті перекладу. Випуск 144 - Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2016. – С.233-237.

8. Стилістичні труднощі в перекладі текстів міжнародних документів. Наукові записки. - Випуск 154. - Серія: Філологічні науки. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. - С.  413-419

9. Аналіз способів перекладу цитат у романі Донни Тартт «Таємна історія» українською мовою Наукові записки. – Вип. 165. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький, 2018. – С. 573 – 578

10. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ ЦИТАТ У РОМАНІ ДОННИ ТАРТТ «ТАЄМНА ІСТОРІЯ» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – Наукові записки – Випуск 164 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. - С.573-578

11. ПРЕЦЕНДЕНТНА АСИМЕТРІЯ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ–  Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 738–743

12. Гуманістична спрямованість при формуванні іншомовної компетентності майбутніх біотехнологів - Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» - 10(3), 2019 Google Scholar (0.2 д.а.)

13. Collaborative learning in academic English classroom: Preparation of PhD candidates - Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences - Supplement 21(1) December 13, 2019, Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic? Legal? Environmental and Cultural Trends pp. 399 - 411

14. Самонавчання майбутніх вчителів природничих дисциплін як умова модернізації освіти – Наукові записки. – Випуск 185. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, – Випуск 185, 2020 170-173

Електронна адреса: yar_larisa@mail.ru