chorna o oКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

ORCID-Nummer -- 0000-0002-9856-6445

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010

Тема дисертації та рік захисту:
Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу), 2013.

Посади, досвід роботи:
асистент, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів:
лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, політична лінгвістика, іміджологія

Дисципліни, які викладає:
лінгвістика тексту, теорія мовної комунікації, комунікація успіху (авторський курс), практика усного та писемного мовлення, практичний курс англійської мови, переклад з англійської мови, практична граматика.

Нагороди та досягнення: переможець Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.Ua» (науковий напрям : філологія та журналістика), 2009; Подяка Міністерства освіти і науки України (за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті), 2009.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

 

Монографії:

 1. Комунікативний імідж президента: Монографія. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 300 с.

Навчальні публікації:

 1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з «Практики усного та писемного мовлення» спеціальностей 6.020303. Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови) та 6.020303. Філологія. Переклад (англійська та німецька мови) / Укл. канд. філол. наук, ст. викл. О. О. Чорна. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 40 с.
 2. Чорна О. Grammar Book. Граматика в таблицях / Олена Чорна. – Кіровоград : ПП "Ексклюзив-Систем", 2015. – 112 с.
 3. Чорна О. Grammar Book 2. Граматика в таблицях / Олена Чорна. – Кіровоград : ПП "Ексклюзив-Систем", 2016. – 204 с.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Тарнавська М.М., Верезубенко М.М., Чорна О.О., Кіт Л.М. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 43с.
 5. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з «Практики усного та писемного мовлення» спеціальностей 6.020303. Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови) та 6.020303. Філологія. Переклад (англійська та німецька мови) / Укл. канд. філол. наук, ст. викл. О. О. Чорна. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019.

Статті:

 1. Особливості вербалізації «ЧАСУ» в англійських та українських пареміях // Студентський вісник. –Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. –    Вип. 5. – Ч. 1.
 2. Нумерологеми в англійській пареміологічній картині світу // [зб. науко. праць студ.в за матер. Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»]. – Полтава : ПДПУ, Техсервіс, 2008.
 3. Нумерологеми «ОДИН» та «ONE» в україномовній й англомовній картинах світу // Студентський вісник. –Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. –    Вип. 5. – Ч. 1.
 4. Особливості відображення мовної та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах «Гаррі Поттера» // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81 (3). – Ч. 3.
 5. Іміджетворча функція мовлення елітарного ритора // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов : теоретичні та прикладні аспекти : [зб. матеріалів міжнар. конф.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 6. Комунікативний імідж сучасного американського політика: парадигма ролей (на матеріалі промов Барака Обами) // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. –Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Випуск 89 (5), Ч. 5.
 7. Типологія комунікативних стратегій у політичному дискурсі Барака Обами // Теоретична і дидактична філологія : [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. Лінгвориторичні засоби створення комунікативного іміджу Барака Обами // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 96 (1), Ч. 1.
 8. Лінгвориторичні засоби створення комунікативного іміджу Барака Обами // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 96 (1), Ч. 1.
 9. Мовний імідж політика як об’єкт лінгвістичних досліджень // Нова філологія : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44.
 10. Комунікативно-рольовий портрет президента ХХІ століття // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : [зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. , 16–17 вересня 2011 р.] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011.
 11. Маніпулятивна специфіка комунікативного іміджу вищої державної особи // Матеріали Х Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур», 24–25 січня 2012 р. / [ред. колегія В. Д. Каліущенко (відп. ред), М. Г. Сенів, Т. О. Подєнєжна, Є. В. Коцаренко]. – Донецьк : ДонНУ, 2012.
 12. Формування образу політичного лідера засобами комунікативних стратегій // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць / ред. А. П. Загнітко]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25.
 13. Іміджетворчий потенціал лінгвопрагматичних засобів (на матеріалі політичного дискурсу) // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Випуск 105 (2), Ч. 2.
 14. Коммуникативный имидж политика : понятие и структура // Сб. материалов VIII Международной научно-практической конференции «Современная филология : теория и практика», 2–3 июля 2012 г. – Москва : Спецкнига, 2012.
 15. Комунікативні засоби творення опозиції «свій – чужий» у політичному дискурсі // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту», 26–28 вересня 2012 р. – Івано-Франківськ : Плай, 2012.
 16. Комунікативний імідж українського президента (порівняльний діахронічний аспект) // Вісник Одеського національного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012. – Випуск 4. – Том 17.
 17. Синтаксичні лінгвориторичні засоби об’єктивації комунікативного іміджу лідера держави // Perspektywy rozwoju nauki : [zbiór raportow naukowych, 28.11.2012–30.11.2012]. – Gdánsk : Wydawca «Diamond trading tour», 2012.
 18. Лексичні лінгвориторичні засоби об’єктивації комунікативного іміджу лідера держави // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Випуск 118.
 19. Методика дослідження комунікативного іміджу політика // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі : [зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі», 24-25 травня 2013 р. ; заг. ред. проф. І. В. Соколової]. – Маріуполь, 2013.
 20. Вивчення іміджу політика в комунікації : питання термінології // Эффективные инструменты современных наук : [сборн. научн. докладов Междунар. научн.-практ. конф., 27 апреля–05 мая 2013 г.] – Praha : Publishing house «Education and Science» s.r.o.
 21. Комунікативний імідж сучасного політичного лідера (порівняльний діахронічний аспект) // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. 1 (163).
 22. Internet-Based English Teaching // Динамиката на съвременната наука : [сборн. научн. докладов 9-та Междунар. научн.-практ. конф., 17–25 июля 2013 г., Болгария]. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – Т. 8.
 23. Політичний дискурс як сфера функціонування комунікативного іміджу лідера держави // Наука в информационном обществе : [сборн. научн. докладов Междунар. научн.- конф., г. Донецк, 21 июля 2013]. – Донецк : Научно-информационный центр «Знание». – Ч. 1.
 24. Новий закон про вищу освіту як стимул для молодих науковців // Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців [зб. тез доповідей Наук.-метод. семінару, 30 січня 2015 р.]. – Київ, 2015.
 25. Використання лексем з розмитим денотативним компонентом як спосіб політичного маніпулювання // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Випуск 138.
 26. Відгук про автореферат дисертації Кротенко Лідії Борисівни «Мовні засоби реалізації категорії зв’язності в американських та українських постмодерністських художніх текстах (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство, поданої до спеціалізованої вченої ради К 26.053.15 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2015.
 27. Способи перекладу кінологічної лексики (на матеріалі фахових текстів) // Актуальні питання філологічних наук : наукові дискусії : [матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, 25–26 вересня 2015 р.]. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2015.
 28. Відгук про дисертацію Оксани Аурелівни Боговик "Реалізація предикатів знання в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі англійської, української та російської мов)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство, 2015.
 29. Способи термінотворення фахової кінологічної лексики // Філологія і лінгвістика в сучасному світі : [матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів 30–31 жовтня 2015 р.]. – Херсон : Видавничий дім "Гельменевтика", 2015.
 30. Гендерна спрямованість ритуальних політичних промов // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016.
 31. Лінгвопрагматичні та лінгвориторичні засоби об'єктивації комунікативного іміджу президента // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук, 2017.
 32. Рольова парадигма комунікативного іміджу Петра Порошенкa // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. 
 33. Інноваційні засоби навчання перекладу як фаху // Теорія і практика сучасної науки: матераілаи ІІ-й Міжнар. Наук.-прак.конференції м. Київ, 15 – 16 червня 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017.
 34. Застосування платформи Moodle КДПУ у викладанні мовної та міжкультурної комунікації у ВНЗ // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т.4 (189). –С. 279–286.
 35. Gender Biased University Training // H.Volchanska, O. Chorna // матеріали ІІ Міжнар.конф.
 36. «Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніхдо ЄС країнах з різними традиціями», Київ, 16-20  квітня 2018.
 1. Компетентнісно-орієнтоване навчання мови у ХХІ столітті // Чорна Олена / Олена Чорна, Ганна Волчанська // Наукові записки. – Випуск 165. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С.603-607.
 2. Методика аналізу комунікативного іміджу особистості на заняттях з теорії комунікації // Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : Матеріали VII Міжнародна науково-практична онлайн інтернет конференції, 05-23 квітня 2019.
 3. Комунікативний імідж національного лідера: прикладний аспект // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Частина І. –Кропивницький: ВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 100-104.
 4. Комунікативний імідж Дональда Трампа в призмі стратегій і тактик // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019
 5. Für wen sprechen Politiker? Geschlechtsfrage // Granzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft II/ - Wrozlav - Dresden: Neisse Verlag. - Vol. 14, 2019 - S. 85-95.

Ochorna.hw@gmail.com,