chernyshenko i aКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1990.
Аспірантура 1994-1997 р.
Докторантура 2006-2009 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Педагогічна діяльність та спадщина М.Р. Завадського (кандидатська, 1998).

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1994) до доцента (2004). Займала посади доцента кафедри теорії та практики перекладу германських мов, заступника декана факультету іноземних мов (2001 – 2006), доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з 2006 р.)

Коло наукових інтересів: лінгвокультурні аспекти сучасного дискурсу, мова і суспільство, лінгвістична концептологія, порівняння мов

Дисципліни, які викладає: вступ до перекладознавства, історія перекладу, усний переклад, перекладацький скоропис, загально теоретичний курс англійської мови

Нагороди та досягнення: з 1996 до 1997 була стипендіатом Президента України (наукова стипендія для молодих учених), нагороджена грамотами університету, міської та обласної адміністрацій, почесною грамотою міжнародного благодійного фонду «Україна». Відомчі відзнаки: «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 85404),  Відзнака «Відмінник освіти» (№ 179 06.09.18 Міністерства освіти та науки України), нагороджена у 2018 р.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії:
1. Чернишенко І.А. Михайло Завадський – педагог, громадянин, сенатор. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 132 с.

Навчальні посібники:
1. Англійська та Американська драма ХХ століття. – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2000. – 196 с.
2. Практичний курс англійської мови для 3-го курсу. – Частина 1. – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2000. – 141 с.
3. Практичний курс англійської мови для 3-го курсу. – Частина 2. – Навчальний посібник. – Кіровоград, 2001. – 112 с.
4. Business English Translation. – Навчальний посібник. – Кіровоград, РВЦ – 2007. – 89 с.

5. Переклад ділового мовлення: навчальні матеріали. (Business English translation: Practical Manual) – Укладач: Чернишенко І.А. – Кропивницький: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 82 с. – 5,1 др. арк.
6. Загально теоретичний курс англійської мови: навчальні матеріали. (General Theoretical Course of English: Theoretical and Practical Materials) – Укладач: Чернишенко І.А. – Кропивницький: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 87 с. – 5,2 др. арк.
7. Усний переклад (англійська – українська мови): навчальні матеріали. (A Course in Interpreting (English – Ukrainian): Theoretical and Practical Manual) – Укладач: Чернишенко І.А. – Кропивницький: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 35 с. – 2,1 др. арк.

Статті:
1. Переклад текстів, насичених національно-культурними феноменами (на матеріалі роману Дж. Клейвела “Сьогун”) // Наукові записки. – Випуск 67. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2006. – С. 206 – 214.
2. Концепт “ВЛАДА” у національно-мовних картинах світу української та англійської мов // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Число 10. Том ІІ. Проблеми сучасної лінгвістики. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 419 – 422.
3. Концепт “ПРОЦВІТАННЯ” у британській мовній картині світу // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія “Філологічні науки” Випуск 6. – Рівне: РІСКСУ, 2006. – С. 253 – 260.
4. Ціннісні концепти в Американській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 20: Збірник наукових праць. – К.: Вид. Дім Дмитра Бурaго, 2006. – 192 с. – С. 126 – 131.
5. Мова, культура, мовна особистість та мовна картина світу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск ІV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 198–201
6. Ключові концепти концептосфери політичного дискурсу (на матеріалі текстів передвиборчої агітації) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. – Вип. 9. – Т. VII (95). Мова і засоби масової комунікації. – 304 с. – С. 157 – 166.
7. Ціннісні концепти як складові мовної свідомості // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 27. – 333 с. – С. 56 – 64.
8. Фактори формування національних мовних картин світу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – Житомир: Вид-во Жит. держ. ун-ту, 2007. – Випуск 32. – 231 с. – С. 158 – 162.
9. Ціннісні концепти "ЩАСТЯ", "УСПІХ" та "РАДІСТЬ" у фразеологічних картинах світу української та англійської мов // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Видавництво НаУ "Острозька академія". – Вип. 8. – 2007. – 424 с. – С. 311 – 320.
10. Вербальні засоби вираження цінностей у структурі мовної особистості українця (діахронічний аспект) // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Число 11. Том ІІ. Проблеми сучасної лінгвістики. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 536 – 543.
11. Ценности как факторы регулирования жизни общества и их вербализация // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. № 110. Т. 2 – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2007. – С. 284 – 287.
12. Чинники формування національних мовних картин світу // Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія. Випуск 4. – К.: Правові джерела, 2007. – С. 68 – 75. (116 с.).
13. Ціннісні концепти "БАГАТСТВО" та "БІДНІСТЬ" у фразеологічних картинах світу англійської та української мов // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. – Вип. 10. – Т. VII (95). – 302 с. – С. 128 – 137.
14. Компаративний аналіз лексикалізованих концептів "мудрість" і "дурість" в українській та англійській мовах // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – Київ: Освіта України, 2008. – Вип.. ІІ. – 286 с. – С. 86 – 93.
15. Семантична структура слів на позначення концепту ЛЮБОВ/LOVE в українській та англійській мовах // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – 319 с. – С. 279 – 284.
16. Про експериментальне дослідження ієрархії цінностей у картині світу українців та англійців // Вісник Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2008. – 324 с.
17. Порівняльний аналіз структурної моделі концепту СІМ’Я/FAMILY в українській та англійській мовах // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. № 111. Т. 2 – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2008. – С. 272 – 279.
18. Про результати експериментального дослідження концепту ДРУЖБА // Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія. Випуск 5. – К.: Правові джерела, 2008. – С. 75 – 84. (118 с.)
19. Семантична структура слів на позначення концепту ЗДОРОВ’Я/HEALTH // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Число 12. Том ІІ. Проблеми сучасної лінгвістики. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 521 – 532.
20. Про роль ціннісних концептів у формуванні мовної особистості // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2009. – Вип. 11. – Т. X (122). – 368 с. – С. 309 – 315.
21. Вербалізація ціннісних концептів у соціально-політичному та соціологічному дискурсі української мови // Наукові записки – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 430 с. – С. 362 – 370.
22. Асоціативний психолінгвістичний експеримент як ефективний спосіб дослідження тезаурусу мовної особистості // Наукові записки – Випуск 95 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 580 с. – С. 559 – 569.
23. Методика лингвокультурологического исследования ценностных ориентаций // Русистика и современность. Сборник научных статей – Рига: Балтийская международная академия, 2011. – 551 с. – С. 512 – 518.
24. Порівняльний аналіз структурної моделі концептів РОБОТА/WORK в етнічній свідомості носіїв української та англійської мов // Психолінгвістика: [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2011. – Вип. 8 – 224 с. – С. 160 – 167.
25. Макроструктура концепту HONESTY (за результатами психолінгвістичного експерименту) // Наукові записки – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 658 с. – С. 513 – 523.
26. Концепт як складова національної мовної картини світу: його структура, питання класифікації // Наукові записки – Випуск 137). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 652 с. – С. 558 – 565.

26. Association psycholinguistic experiment as an efficient tool of thesaurus studying // Наукові записки – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – 830 с. – C. 77 – 86.
27. Чернишенко Ірина, Михида Сергій. Психолінгвістичний та психопоетологічний аспекти поняття «цінності суспільства» // Наукові записки – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець «КОД», 2019. – 923 с. – C. 618 – 626.
28. Sovgira Svitlana, Bida Olena, Leshchenko Hennadii, Zakharova Oksana, Chernyshenko Iryna. Development of Leadership Potential in the System of Higher Education: Civil Aviation Students // International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 8, Issue 11, 2019, p. 101 – 116.

Електронна адреса: ciryna@mail.ru