mishenko a lДоктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка, 1996.
Докторантура 2011 - 2014 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Адаптація англіцизмів до сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій) (кандидатська, 2009).
Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації) (докторська, 2015).

Посади, досвід роботи: працювала лаборантом кафедри загальної історії Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, лаборантом Кіровоградської СШ №16, управляючою МП «ВоАл», учителем німецької та англійської мов навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа №5 – українська гімназія, викладачем кафедри міжнародної економіки Кіровоградського державного технічного університету. За роки роботи в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка пройшла шлях від викладача (2003) до доцента (2015) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

Коло наукових інтересів:переклад та прикладна лінгвістика, термінознавство та термінологічна діяльність, контрольовані мови та редагування тексту

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення, усний та писемний переклад, переклад галузевих текстів, науково-технічний переклад, інтегровані системи перекладу, лінгвістика тексту, основи редагування тексту, термінологічні аспекти порівняльної лексикографії

Нагороди та досягнення: для проведення наукових досліджень і підвищення кваліфікації у ВНЗ ФРН та Австрії вигравала міжнародні академічні стипендії, зокрема:
- Стипендія інституту для обдарованих фонду Ганса Зайделя, університет прикладних наук міста Кельн, ФРН (2015)
- Стипендія ДААД для аспірантів та викладачів ВНЗ, університет Саарланд, ФРН (2011-2012)
- Дослідницька стипендія для викладачів ВНЗ і науковців, ДААД, Університет Саарланд, ФРН (2010)
- Дослідницька стипендія фонду Ганса Зайделя, університет Саарланд, ФРН (2009).
- Стипендія Ернста Маха, Австрійська служба академічних обмінів, Віденський університет, Австрія (2007)
- Дослідницька стипендія для викладачів ВНЗ та науковців, ДААД, Університет Дармштадт, ФРН (2006)

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії:
1. Міщенко А. Л.. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу : монографія / А. Л. Міщенко – Вінниця : Нова книга», 2013. – 448 с.

Навчально-методичні посібники:
1. А. Л. Міщенко. Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу: навч.-метод. посібник / А. Л. Міщенко: УМІФ НАНУ та КДПУ ім В. Винниченка. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 156 с.
2. Міщенко А.Л. Неологізми німецької мови: сучасний стан та шляхи проникнення: Навч. пос. для студ. переклад. Відділень // А.Л. Міщенко, О. М. Білоус. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 112 с.

Статті:
1. Міщенко А.Л. Використання комп’ютера в процесі вивчення іноземних мов / А. Л. Міщенко // Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації. – Кіровоград: КДТУ. – 2002. – С. 242–250.
2. Міщенко А.Л. Передумови виникнення інформаційних неологізмів / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 316 – 327.
3. Міщенко А.Л. Морфологічна адаптація англо-американізмів тематичної групи „Інтернет” до граматичної системи сучасної німецької мови / А. Л. Міщенко // Нова Філологія. – Випуск 2 (22). – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – С. 68 –75.
4. Міщенко А.Л. Словотворчі можливості запозичених англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі англіцизмів тематичних груп „Комп’ютерна техніка та цифрова обробка даних”, „Інтернет як засіб масової комунікації”, „Інформаційні технології”, „Назви осіб”) / А. Л. Міщенко // Нова філологія. – Випуск 27. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 227 –234.
5. Міщенко А.Л. Англійські запозичення та шляхи їх надходження до сучасної німецької мови / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 73. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 292–299.
6. Міщенко А.Л. Інтернаціоналізація лексики та мовні картини світу в контексті міжкультурної комунікації / А. Л. Міщенко // Лінгвістика. – №2 (12). – Луганськ: Альма матер, 2007. – С. 10–18.
7. Міщенко А.Л. Семантична деривація англомовних запозичень у системі німецької мови-реципієнта (на матеріалі детермінологізованих запозичень комп’ютерної галузі 2-ої пол. 20 ст. та початку 21 ст.) / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 75(1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): Ч. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 315–319.
8. Міщенко А.Л. Неологізми та їхня семантична адаптація у німецькій мові / О. М. Білоус, А. Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 63–73.
9. Міщенко А. Л. Вплив греко-латинських запозичень на формування терміносистеми комп’ютерної галузі німецької мови / А. Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 81(4). – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.301–306.
10. Міщенко А. Л. Інтернет як сучасна телекомунікаційна мережа / А. Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 89(4). – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –– С.62–68.
11. Міщенко А. Л. Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури / А. Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 89(1). – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.190–198.
12. Міщенко А.Л. Сучасні лінгвістичні технології / А. Л. Міщенко, О. М. Білоус // Людина. Комп'ютер. Комунікація : зб. матеріалів конф. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2010". – С. 198-203.
13. Міщенко А. Л. Лінгвальні особливості Інтернет-комунікації /А.Л. Міщенко // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. – Том 1 №1. – Серія: Міжмовна та міжкультурна комунікація. – Київ : Київський національний лінгвістичий ун-т, 2011. – 122 –133.
14. Міщенко А. Л. Контрольовані мови - мета, завдання функціональні особливості / А. Л. Міщенко // MegaLing 2011. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій : міжн. наук. конф., 12 - 16 травня 2011 р.: тези допов. – Сімферополь: ТНУ ім.. В. І. Вернадського, 2011. -С. 94-95.
15. Міщенко А. Л. Сучасні методи, напрямки й здобутки комп’ютерної лінгвістики /А.Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 95(2). – Серія : Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. –– 122 –133.
16. Міщенко А. Л. Сучасні тенденції термінотворення та стандартизації термінології /А.Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 95(2). – Серія : Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. –– С. 328–333.
17. Міщенко А. Л. Контрольовані мови- екстралінгвальні чинники створення, поняття «контрольована мова», концепція контрольованих мов / А. Л. Міщенко // Прикладна лінгвістика і лінгвістичні технології : зб. наук. праць MegaLing-2011. – Київ :Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, 2012. – С. 305 – 318.
18. Міщенко А. Л. Теорія мовленнєвих актів та інструктивні тексти / А. Л. Міщенко // Наук. зап. Серія: Філологічна (мовознавство). – Випуск 23 . – Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2012. – С. 92 - 96.
19. Міщенко А. Л. Глобалізація економіки та освітній стандарт / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 105 (2). – Серія: Філол. науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 374–380.
20. Міщенко А. Л. Локалізація та інтернаціоналізація перекладу в контексті технічної документації / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 104 (1). – Серія: Філол. науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - С. 151–158.
21. Міщенко А. Л. Мультилінгвальна технічна документація та термінологічна діяльність / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 104 (2). – Серія: Філол. науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012.. С. 143–147.
22. Mishchenko A. Integrierte Lösungen im Übersetzungsworkflow / Alla Mishchenko //Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk : Nationale Universität Donezk, 2012. S. 119 –122.
23. Mishchenko A. Kontrollierte Sprachen und multilinguale technische Dokumentation / A. Mishchenko // Sprache & Sprachen. – Halle-Wüttenberg : Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V., Martin-Luther-Universität, 2012. - S. 1-19. Abrufbar unter: http://redaktion.gesus-info.de/S&S-online/S&S_44-2012.pdf
24. Міщенко А. Л. Термінологічна діяльність та системи управління термінологічними базами даних / А. А. Міщенко [Електронний ресурс] - http://megaling.ulif.org.ua
25. Міщенко А. Л. Контрольовані мови і рестрикція технічного тексту / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 115. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013 С. 175–180.
26. Міщенко А. Л. Лінгвістичні методи стандартизації текстів технічної документації / А. Л. Міщенко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДОНу, 2013. – Вип. 27. – С. 126-140.
27. Міщенко А. Л. Машинний переклад у контексті сучасного науково-технічного перекладу / А. Л. Міщенко // Вісник ХНУ №1051. – Вип. 73 – Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків : університет ім. Каразіна, 2013. - С. 172-180.
28. Міщенко А. Л. Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов / А. Л. Міщенко // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Видавничо-поліграфічний центр : Київський університет/ - Київ, 2013. - Вип. 43. – С. 51-62.
29. Міщенко А. Л. Термінологічне забезпечення перекладацьких проектів / А. Л. Міщенко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДОНу, 2013. – Вип. 26. – С. 65-76.
30. Міщенко А. Л. Функції контролю якості у системах пам’яті перекладу / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 116. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 173–178.
31. Mishchenko A. Multilingual GRUG Treebank for Underresourced Languages / Oleg Kapanadze, Alla Mishchenko // Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. - Volume 7816 / ed. By Alexander Gelbukh. - Springer, 2013. Abrufbar unter: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-37247-6_5#page-1
32. Kapanadze O., Mishchenko A. A parallel Treebank for less resourced Georgian and Ukrainian Language / Oleg Kapanadze, Alla Mishchenko // Cognitive Studies | Etudes cognitives. Vol. 13 / ed. by Roman Roszko. – Institut of Slavic Studies : Katowice, 2013. – S. 195-211.
33. Mishchenko A. Entwicklung paralleler Baumbanken für ressourcenarme Sprachen/ A. Mishchenko // Scripta manent. – Tbilisi : Georgian technical University, 2013. – №2 (18) – S. 76-85.
34. Mishchenko A Intelligente Interation von Humanübersetzung, Translation Memory und Machine Translation im Übersetzungsprozess / A. Mishchenko // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / hrsg. v. V. Kaliuščenko, A. Kątny. – Frankf./M; Wien [u.a.] : Lang, 2013. – S. 83-96.
35. Mishchenko A. Terminologieverwaltungssysteme als Alternative für klassische Terminographie / A. Mishchenko // Texte und Diskurse : Theorie, Traslaton und Didaktik. – Gdansk : Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2013. – S. 167-173.
36. Міщенко А. Л. Аналіз україномовних перекладів текстів технічної документаці / А. Л. Міщенко // Наук. зап. –– Вип. 126. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 194–205.

Електронна адреса: alla.mishchenko@gmail.com