verezubenko m mКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.
Аспірантура 2007-2010.

Тема дисертації та рік захисту:
Предикати ітеративної семантики у німецькій та українській мовах, 2013.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшов шлях від викладача (2004) до старшого викладача кафедри практики германських мов (2013). З 2015 р. працює старшим викладачем кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: функціональна граматика

Дисципліни, які викладає: практика усного і писемного мовлення, практична граматика, контрастивна граматика, лінгвокраїнознавство, переклад з німецької мови

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Статті:
1. Зіставний аналіз основних типів дієслівної повторюваності в німецькій та українській мовах. Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 р. – С. 391-395. (0,5 д.а.)
2. Семантико-синтаксична структура речень з авалентними й одновалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 22. – Том. 1. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. (0,4 д.а.)
3. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - № 7. – 2010. (0,3 д.а.)
4. Особливості функціонування тримісних вербативів у семантико-синтаксичній структурі речень з ітеративними предикатними синтаксемами. Функциональная лингвистика. - № 1. – Т. 1. – Ялта. – 2010. (0,3 д.а.)
5. Роль словотворчих засобів у формуванні семантики ітеративності. Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. (0,6 д. а.)
6. Лексичний рівень мовних виразників значення необмежено-кількісного вияву дії в німецькій та українській мовах. Проблеми зіставної семантики»: Збірник наукових статей / Відп. Ред. Тараненко О.О. – Вип. 9. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2009. (0,45 д.а.)
7. Особливості функціонування синтаксичних ітеративізаторів у німецькій та українській мовах. Наукові записки. – Серія: Філологія. – Вип. 10. – Т. 1. – Вінниця, 2008. (0,5 д.а.)
8. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2019. – С. 732 – 738.
9. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія, що здобувають ступінь магістра за освітньо-професійною        програмою Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))» / Укл. Ярова Л.О., Верезубенко М.М., Лелека Т.О., Тарнавська М.М., Чорна О.О. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 50 с.
10. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Ярова Л.О., Тарнавська М.М., Чернишенко І.А., Кіт Л.М., Верезубенко М.М., Альошина А.Ю. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 52с.
11. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Тарнавська М.М., Верезубенко М.М., Чорна О.О., Кіт Л.М. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 43 с.

Електронна адреса: verezubenko@ukr.net