bilous o i

Старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979.

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертаційного дослідження:

Особливості німецькомовної рецепції української літератури в координатах діаспори.

На основі дисертаційного дослідження написані і опубліковані дві монографії:  Білоус О. Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Тараса Шевченка. – Дрогобич: Коло, 2003. – 280 с.; Білоус О. Багатовимірність міжлітературної взаємодії. –  Кіровоград: ІМЕКС ЛТД, 2008. – 136 с.

Посади, досвід роботи: Займала наступні посади: асистент , викладач , старший викладач ЦДПУ.

Військова служба: З 1980 по 1994 рік служба в Радянській Армії (військовий перекладач, капітан запасу).

Коло наукових інтересіврецепція української літератури в німецькомовному ареалі, теорія та практика перекладу.

Дисципліни, які викладає: практика німецької мови та перекладу, загальнотеоретичний курс для другого фаху, порівняльна стилістика (лекції), практична граматика німецької мови.

Нагороди та досягнення: подяка і грамота МОН України.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

 

 1. Білоус О.І. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002.– Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.
 2. Білоус О.І. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання. – 2-ге видання, виправлене та доповнене // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002.– Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.
 3. Білоус О.І., Зимомря М.І. Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Тараса Шевченка // Монографія. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – 200 с.
 4. Білоус О.І. Практична фонетика німецької мови. Навч. посіб. для студ. // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1834 від 29.07.2004. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 208 с.
 5. Білоус О.І. Багатовимірність міжлітературної взаємодії // Монографія. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2008. – 136 с.
 6. Білоус О.І. Навчально-методичні матеріали з практики німецької мови для студентів ІV курсу // Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень ВНЗ за кредитно-модульною формою навчання.(у співавторстві) – Кіровоград: Видавництво «КОД», 2011. – 216 с.
 7. Білоус О.І. Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами). – 3-тє вид., виправл. та доповн // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-9487 від 13.10.11 р. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 576 с.
 8. Білоус О.М., Білоус О.І. Теорія, практика та технологія перекладу: Навчальний посібник/ О.М.Білоус, О.І.Білоус.– Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. – 216 с.
 9. Білоус О.М. Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами). – 4-тє вид., стереотипне // Навчальний посібник Д.А. Євгененко, О.М.Білоус, Б.В.Кучинський, О.І.Білоус: Рекомендовано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-9487 від 13.10.11 р. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 576 с.
 10. Білоус О.М., Білоус О.І., Кіт Л.М. Praktisches Deutsch 3. Навчальний посібник для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад», «Прикладана лінгвістика». – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Код», 2020. – 214 с.
 11. Білоус О.М., Білоус О.І., Кіт Л.М. Praktisches Deutsch 4. Навчальний посібник для студентів 4 курсу спеціальності «Переклад», «Прикладана лінгвістика». – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Код», 2020. – 250 с.
 12. Білоус О.І. Українські письменники XIX –го століття як перекладачі та критики перекладу // Наукові записки. – Випуск 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 475 – 482.
 13. Білоус О.І. Творчість Василя Сефаника – як ланка причинного зв’язку між рецепцією та перекладом // Наукові записки. – Випуск 104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 224 – 227.
 14. Білоус О.І., Білоус О.М. Твори Марка Вовчка у переспівах і перекладах зарубіжних митців // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 117. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 127–133.
 15. Білоус О.І., Білоус О.М. До історії перекладу: індивідуальна неповторність перекладачів творчості Т.Г.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 1071. – Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Випуск 75. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 99 – 107.
 16. Білоус О.І., Білоус О.М. Еріх Вайнерт та Альфред Курелла як перекладачі творів Т.Г.Шевченка німецькою мовою // NON PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упоряд. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ПАІС, 2013. – С.28 – 40.
 17. Білоус О.І. Іван Тургенєв та Ксенофонт Климкович як перекладачі класиків української літератури: історичний погляд // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 126. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 312–314.
 18. Білоус О.І. Німецька мова: практика та переклад. Видання третє: доопрацьоване та доповнене // Навчальний посібник для студентів ІV курсу перекладацьких відділень ВНЗ (у співавторстві). – Кіровоград: КОД, 2014. – 249 с.
 19. Білоус О.І., Білоус О.М. Вільгельм Горошовський та Францішка Штайніц як перекладачі творів українських письменників німецькою мовою: критичний штрих з історії перекладу // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 136. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 38–43.
 20. Білоус О.І., Білоус О.М. Переклад і рецепція в німецькомовному ареалі (ХІХ–ХХ ст.): Історичний погляд // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 30 – 35.
 21. Білоус О.І., Білоус О.М. Переклад як дієва одиниця міжлітературних зв’язків // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.109 – 113.
 22. Bilous Olha, Bilous Oleksandr. Wechselseitigkeit von Kulturen: Translation und Rezeption // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.30 – 36.
 23. Ольга Білоус, Олександр Білоус . Взаємодія літератур як система ланок: зв’язки, рецепція, переклад. // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 164. – Кропивницький: КОД, 2018. – С.161 – 172.
 24. Oleksandr Bilous, Olha Bilous. Wechselseitigkeit literarischen Kulturgutes: historischer Blick // Linguistische Treffen in Wroclaw /Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft II.– Wroclaw-Dresden: Neisse Verlag (Index COPERNICUS), – S. 299 – 307.
 25. Ольга Білоус. Переклад як основа обміну художнім досвідом: історичний штрих (Index COPERNICUS)// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 175. – Кропивницький: ТОВ «КОД», 2019. – С. 698 – 705.
 26. Oleksandr Bilous, Olha Bilous. slangisms AS THE MEANS OF CONVEYING THE AUTHOR’S AND CHARACTER’S FIGURATIVE INFORMATION IN SOME COUNTRYS of the Danube Region: Translation Aspect // Journal of Danubian Studies and Research. – Vol. 9 – No .1/2019 – Galați (Romania): Editura Danubius (Index COPERNICUS), 2019. – P. 316–324.
 27. Bilous Olga (in co-authorship). “Deutsche Welle“ as a mass media language for specialist purposes: pragmatics, analysis and translation // Humanities @Social Sciences Reviews (Index SCOPUS). – 2019. – Vol. 07. – No 06 (2019). – P.176-181.
 28. Олександр Білоус, Ольга Білоус. УСНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ПЕРЕКЛАД: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗИ (німецько-український та українсько-німецький напрми) (Index COPERNICUS)// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 187. – Кропивницький: ТОВ «КОД», 2020. – С. 541 – 553

olga_bilous@yahoo.com