leleka t oКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.
Аспірантура 2007 - 2010 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Особливості англоаменриканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ), 2010.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від аспіранта (2007) до старшого викладача (2010)

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, мовні контакти

Дисципліни, які викладає: загальне мовознавство, вступ до мовознавства, практичний курс другої іноземної мови (англійська)

Нагороди та досягнення: почесна грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2013)

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Наукові публікації:

1. Лелека Т.О. Особливості використання англоамериканізму флешмоб у мові українських та російських ЗМІ початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Випуск 21. – Том 26. – Кіровоград 2014. – С. 222–225
2. Лелека Т.О. Лексико-семантична асиміляція англоамериканізму шоп в українській та російській мовах початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – випуск 42: збірник наукових праць. – острог: вид-во Національного університету, 2014. – С. 89–93.
3. Лелека Т.О. Особливості використання англоамериканізму фрілансер в українській та російській мовах початку ХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Випуск 137. – Том 2. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 652 с. – С. 389–393
4. Лелека Т.О. Функціонування англоамериканських запозичень-синонімів сфери безперервної освіти в українській мові початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – 366 с. – С. 341–344
5. Лелека Т.О. Особливості функціонування неологізму лайк в українській та російській мовах початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – 378 с. – С. 57–59.
6. Лелека Т.О. Неологізми-агентиви у мові сучасних українських ЗМІ / Т.О. Лелека // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Випуск 63. – Серія : Філологічна: збірник наукових праць / укладачі І.В.Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 117–120
7. Лелека Т.О. Засвоєння іншомовних структурних елементів українською мовою на початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки. Серія Філологічні науки. - Випуск 145. – Том 2. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 646 с. –С. 32–372.
8. Leleka Tetyana Neologisms in the English language at the beginning of the 21 century / Т.О. Лелека // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 131–137.
9. Лелека Т.О. Лексичні особливості перекладу термінів-словосполучень галузі економіки українською мовою / Т.О. Лелека // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Випуск 64. – Серія : Філологічна: збірник наукових праць / укладачі І.В.Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Ч. 2– С. 7–10
10. Leleka Tetyana The peculiarities of translation of non-equivalent words into the Ukrainian language / Т.О. Лелека // Наукові записки. – випуск 164. – Cерія: Філологічні науки. – Кропивницький. – 2018. – 598с.
11. Лелека Т.О. Функціонування англоамериканських запозичень-синонімів сфери безперервної освіти в українській мові початку ХХІ століття / Т.О. Лелека // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – 366 с. – С. 341–344
12. Leleka Tetyana The types of non-equivalent vocabulary in tha Ukrainian and Russian languages / Т.О. Лелека // Наукові записки. – випуск 165.- Серія: Філологічні науки. – Кропивницький. – 2018. – 662с.
13. Leleka Tetyana Psycholinguistic Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism / Leleka Tetyana & Moskalenko Olena // Psycholinguistics. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровская Я.М. 2018. Вип. 24(2). 380 с. Збірник наукових праць ДВУЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди имени Григория Сковород», затверджений Міністерством науки і освіти України з психологічних наук (протокол № 747 от 13.07.2015 г.) і філологічних наук (протокол № 1604 от 22.12.2016 г.) Збірник уключений до міжнародної науко метричної бази Web of Science Core Collection (ESCI) с.144-163

14. Psycholinguistic  Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 24(2). – 144 – 163 

Web of Science Core Collection (ESCI)

15. Лексичні особливості перекладу термінів-словосполучень галузі економіки українською мовою (стаття)  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Випуск 64. – Серія : Філологічна: збірник наукових праць / укладачі І.В.Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Ч. 2–  С. 7–10                                                                                                            

16.  Neologisms I the English language at the beginning of the 21 century (стаття) Наукові записки. – Випуск 154. – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 131-137                                                                           

17.The peculiarities of translation of non-equivalent words into Ukrainian language \\ Наукові записки. – випуск 164.- сепія: Філологічні науки. – Кропивницький. – 2018. – 598с.
18.The types of non-equivalent vocabulary in the Ukrainian and Russian languages \\ Наукові записки. – випуск 165.- сепія: Філологічні науки. – Кропивницький. – 2018. – 662с.
19. The Interlingual Lacunae in the Ukrainian Language ..78-85 Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – 185 с

20. The fashion industry angloamericanisms in Ukrainian as the result of language globalisation // Наукові записки. – Bипуск 175. – Cерія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «Код». – 2019. – 923с.

Навчальні посібники:

1. Лелека Т.О., Москаленко О.І. ENGLISH GRAMMAR REFERENCE. Навчальний посібник з граматики англійської мови. / Т.О. Лелека, О.І. Москаленко // Кропивницький, ЛА НАУ 2018, 104 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЛА НАУ, протокол №4 від 19 вересня 2018р.)

2. Ріжняк О.Л., Лелека Т.О. Латинська мова. Практичний курс. Навчально-методичний посібник для студентів природничих спеціальностей. – Кропивницький: ЗВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 175 с.

3. Ріжняк О.Л., Лелека Т.О. Латинська мова. Практичний курс. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Правознавство». – Кропивницький: ЗВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 168 с.

4. Лелека Т.О. Загальне мовознавство. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. 86 с.

5. Методичні рекомендації до виконання  та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія, що здобувають ступінь магістра за совітньо-професійною програмою Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))» / Укл. Ярова Л.О., Верезубенко М.М., Лелека Т.О., Тарнавська М.М., Чорна О.О. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 50 с.

6. Лелека Т.О. Вступ до мовознавства. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 120 с.

Монографії:

1. Лелека Т.О. Особливості англоамериканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : монографія.Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 164 с. За рішенням Вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 11 від 27.05.2013 р.)