Кафедра психології пройшла тривалий шлях становлення, розвитку і реорганізації. Вона має давнє коріння, оскільки викладання психології розпочалося з часу заснування Кіровоградського державного педагогічного інституту.

Тривалий час викладачі кафедри психології, педагогіки, історії педагогіки працювали спільно на одній кафедрі. 1972 року кафедри було розділено і створено кафедру психології, на якій працювало чотири викладачі: В.Д. Антоненко (виконувала обов’язки завідувача кафедри); Т.О. Блюміна; викладач Т.Д. Гора; асистент Б.Т. Подопригора.

1973 року кафедру психології очолила Н.О. Головань, яка захистила дисертаційне дослідження: «Особливості монологічного мовлення учнів 1-3 класів» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Баєв Б.Ф.), у котрому опрацювала основні закономірності онтогенетичного розвитку монологічного мовлення учнів початкової школи та його види; володіння прийомами орієнтації на слухача, залежність якості монологічного мовлення від внутрішньомовної підготовки. Упродовж багатьох десятків років Ніна Олексіївна здійснювала психологічну підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Випускники педагогічного факультету і досі згадують неповторні лекції, на яких вона на високому науковому рівні, доступно, цікаво та по-справжньому творчо викладала основні психологічні теорії, а також спонукала до розв’язання завдань практичного характеру.

У різні роки кафедрою психології керували неординарні особистості: Головань Н.О. (1973-1975; 1979-1984), Снопик Б.Й. (1976-1979), Дьяконов Г.В. (1984-1988); Лушин П.В. (1988-1994; 2002-2005), Дроботун М.М. (1994-2002; 2005-2009), Клочек Л,В. (2009-2012).

У вересні 2002 року було створено кафедру практичної психології, якій надано статусу випускової. У серпні 2021 року в результаті реорганізації кафедр факультету кафедру було перейменовано на кафедру психології. Кафедрою психології успішно керували: кандидат психологічних наук, доцент Горська Г.О. (2002-2011; 2014-2018); доктор психологічних наук, професор Дьяконов Г.В. (2011- 2014); доктор психологічних наук, професор Гейко Є.В. (з 2018 року), які разом з доцентами і викладачами кафедри забезпечують кваліфіковану підготовку практичних психологів.

Становлення кафедри психології розпочалося на тлі великих змін у розвитку психологічної служби в Україні, яка розпочала свій відлік часу в 1987 р. У 1991 р. в Інституті психології започаткував роботу Центр психологічної служби системи освіти. У 1993 р. було прийняте «Положення про психологічну службу в системі освіти України», яке визначило сферу діяльності, права та функціональні обов’язки її ланок, а психологи стали називатися «практичними».

Слід зазначити, що до 1988 року підготовка психологів в Україні здійснювалась лише у двох вишах. Відділення психології функціонували на філософському факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та біологічному факультеті Харківського державного університету. Внаслідок запровадження посади психолога у штат спершу шкіл-інтернатів 1988 року, а пізніше загальноосвітніх шкіл (1989) гостро постала проблема підготовки кадрів професійних психологів.

1989 року почали здійснюватися перші набори спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». На так званих, спецфакультетах навчання здійснювалося упродовж дев’яти місяців. У зв’язку з цим 1991 року було розпочато підготовку практичних психологів на спеціальному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна, організатором якого був завідувач кафедри психології П.В. Лушин, а також провідні доценти кафедри: Н.О. Головань, Т.І. Пашукова, Г.В. Дьяконов, Т.І. Цигульська, І.Ю. Шуранова та інші. У цей час здобули базові знання з психології ті, хто на сучасному етапі продовжують плекати справу попередників, розбудовують психологічну службу Кіровоградщини, України та інших держав.

З 1993 року на психолого-педагогічному факультеті з ініціативи кафедри психології розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія», які мали змогу працювати за посадою не тільки як вчитель початкових класів, але і як практичний психолог. З 1999 року в університеті готують соціальних педагогів, які опановують практичну психологію як спеціалізацію (другу спеціальність). Таким чином, факультет має великий досвід підготовки практичних психологів. Викладання фахових дисциплін забезпечувалось кафедрою психології з 2002 року – кафедрою практичної психології, а з 2021 року – кафедрою психології.

За роки існування на факультеті кафедра психології успішно співпрацювала з іншими кафедрами факультету, створивши ефективне освітнє середовище для формування психологічної компетентності як майбутніх практичних психологів, так і майбутніх соціальних педагогів і учителів.

Протягом багатьох років на кафедрі працювали досвідчені викладачі, які вивчали актуальні проблеми загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології: доктор психологічних наук, професор П.В. Лушин, доктор психологічних наук, професор Г.В. Дьяконов, доктор психологічних наук, професор Т.І. Пашукова, доктор психологічних наук, професор В.В. Третьяченко; кандидати психологічних наук, доценти Н.Ф. Каськова, І.Ю. Шуранова, Т.Ф. Цигульська, В.В. Павленко та інші.

Павло Володимирович Лушин захистив кандидатську (1983) і докторську дисертацію (2003), пов'язану із проблематикою особистісного змінювання і розвитку. Він є автором інноваційного напряму в практичній психології та методу надання психологічної допомоги «Екофасилітація»; засновником і президентом Всеукраїнскої асоціації Екологічної допомоги; учасником програм Уейнського університету (США, м. Детройт, штат Мічиган), EMDR-Інституту (США, м. Лос-Анджелес, Каліфорнія), Монтклерського державного університету (США, штат Нью-Джерсі); консультуючим редактором міжнародних наукових журналів «Thinking» і «Childhood and Philosophy» (США та Бразилія) [3]. Нині П.В. Лушин працює на посаді завідувача кафедри загальної та практичної психології Університету менеджменту освіти АПН України.

Геннадій Віталійович Дьяконов разом із викладачами кафедри психології був організатором низки Міжнародних конференцій з проблем психології спілкування (Кіровоград, 1991; Москва, 2006, 2009) і редактором їх матеріалів. Упродовж 1990-х років він був ініціатором і відповідальним редактором збірників наукових праць «Психологія педагогічного спілкування» (1991) та «Психологія діалогу і спілкування вчителя та учнів» (1994; 1995).

Він був організатором діяльності Міжнародного науково-практичного семінару «Психологія діалогу і світ особистості» (2012-2014), який відбувається по теперішній час і за матеріалами якого видано шість збірників наукових праць [2]. Багаторічний досвід роботи він висвітлив у докторській дисертації на тему «Основи психології діалогу в психологічній науці та практиці» (2009). З 2014 року Г.В. Дьяконов працював професором кафедри психології освіти і розвитку Башкирського державного педагогічного університету ім. М.Акмулли.

З 1978 по 2006 рік одним із провідних фахівців кафедри була Пашукова Тетяна Іванівна, яка у 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Децентрація в умовах кооперативної і конкурентної взаємодії». У докторській дисертації: «Егоцентризм: основні психологічні характеристики, закономірності та механізми формування і корекції» (2002) нею було проаналізовано проблеми егоцентризму як соціально-психологічної властивості особистості в формі її сфокусованості на собі при різних умовах спілкування, стосунків і взаємодії. З 2006 року Пашукова Т.І. працює на посаді професора Московського державного лінгвістичного університету і є провідним науковим співробітником Психологічного інституту РАО.

На сьогодні кафедра психології здійснює підготовку фахівців – психологів, практичних психологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр. Її очолює доктор психологічних наук, професор Євгенія Вікторівна Гейко, яка у 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Соціально-психологічні основи цілісності особистості» [1].

За роки існування кафедри на ній працювали і продовжують працювати висококваліфіковані кандидати психологічних наук, доценти Л.Я. Галушко, Г.О. Горська, Т.М. Васецька, І.Я. Мельничук, О.О. Міненко, І.Г. Радул; кандидати психологічних наук, старші викладачі О.М.Близнюкова, І.В. Мамчур; старший викладач Л.В. Калашникова.

За роки існування кафедра психології сформувалася як науково-методичне об’єднання та структурний підрозділ у складі факультету педагогіки та психології. Основними завданнями кафедри психології є: удосконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін; підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін, їх готовності до психологічної практики в навчально-виховних закладах різного типу; сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх педагогічних працівників; виховання прагнення до самореалізації та самовдосконалення; залучення студентів до науково-дослідної діяльності.

При кафедрі функціонують науково-дослідна лабораторія психології соціалізації особистості; консультативно-методичний центр практичної психології, а також психологічна служба факультету педагогіки, психології  та мистецтва (на громадських засадах). Створено кабінет практичної психології, обладнано кімнату психологічної служби.

Нині спостерігається зростання інтересу до психології, збільшується довіра до практичних психологів, підвищується якість їхньої професійної підготовки. Психологічна наука зайняла чільне місце у всіх сферах життєдіяльності людини й перед нею стоять важливі завдання, які вона повинна розв’язати, спираючись на досвід набутий попередніми поколіннями вчених і практиків.