IMG 9487

Кафедра практичної психології створена у 2002 році. Працівники кафедри беруть участь у підготовці спеціалістів таких спеціальностей:

7.010107 “Практична психологія. Соціальна педагогіка”;

7.010105 “Соціальна педагогіка. Практична психологія”;

7.010102 “Початкове навчання. Практична психологія”;

7.010102 “Початкове навчання. Іноземна мова”.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі, з яких 64% – кандидати наук, доценти; 6 осби закінчили аспірантуру, готують до захисту кандидатські дисертації, 2 – навчаються в аспірантурі.

Основною метою діяльності кафедри практичної психології є здійснення фахової підготовки практичних психологів закладів освіти, а також психологічної підготовки студентів – майбутніх вчителів початкової школи та соціальних педагогів.

Комплексна науково-дослідницька тема кафедри: „Психолого-педагогічні проблеми підготовки практичних психологів”. Практичне значення теми полягає у розробці та апробації інноваційних підходів фахової підготовки майбутніх психологів для сучасної системи освіти.

Основні результати наукової роботи викладачів представлено  у  понад  160  публікаціях, загальним обсягом 205 д.а., серед яких більше 120 статей, 12 методичних розробок, 3 навчально-методичній посібник, 2 монографія.

При кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія”.

Структурними підрозділами кафедри є:

· науково-дослідна лабораторія психології соціалізації особистості та менеджменту освіти;

· консультативно-методичний центр практичної психології;

· психологічна служба психолого-педагогічного факультету.

Створено кабінет практичної психології, обладнано кімнату психологічної служби.

 

З 2005-2006 навчальному році кафедра залучилася до роботи щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

Завдання кафедри практичної психології:

·  удосконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін;

· підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін, їх готовності до психологічної практики в навчально-виховних закладах різного типу;

· сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх педагогічних працівників; виховання прагнення до самореалізації та самовдосконалення;

· залучення студентів до науково-дослідної діяльності за тематикою кафедри; підвищення якості НДРС відповідно вимог до навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

 Мета конкретизується у виконанні таких завдань:

· розвиток науково-педагогічної діяльності викладацького складу відповідно до державних та світових стандартів освіти;

·  підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів;

· підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін, їх готовності до психологічної практики в навчальних та позашкільних виховних закладах різного типу в сучасних соціально-економічних умовах;

· підвищення рівня науково-дослідної роботи викладачів щодо вивчення актуальних проблем теоретичної та практичної психології;

·  удосконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін;

·  сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх педагогічних працівників;

· розвиток та вдосконалення інтелектуальної, моральної, вольової сфери студентів, виховання патріотизму і гуманізму, прагнення до самореалізації та самовдосконалення,

· залучення студентів до науково-дослідної діяльності за тематикою кафедри; підвищення якості НДРС відповідно вимог навчальних закладів IV рівня акредитації;

·  встановлення та зміцнення зв’язків з фаховими кафедрами та науково-дослідницькими установами України;

·  поліпшення спільної роботи зі школами, ліцеями, позашкільними освітніми закладами;

 

Перелік навчальних дисциплін,

які викладаються фахівцями кафедри

1.    Загальна психологія

2.    Вікова психологія

3.    Педагогічна психологія

4.    Соціальна психологія

5.    Основи соціалізації особистості

6.    Експериментальна психологія

7.    Практикум із загальної психології

8.    Основи психологічних досліджень

9.    Математичні методи в психології

10.  Методологічні та теоретичні проблеми психології

11.  Порівняльна (зоо) психологія

12.  Психологічне консультування

13.  Психодіагностика

14.  Психокорекція

15.  Практикум з групової психокорекції

16.  Арттерапія

17.  Основи психотерапії

18.  Основи психогігієни

29.  Етнопсихологія

20.  Політична психологія

21.  Історія психології та психологічної служби

22.  Сучасні напрямки зарубіжної психології

23.  Сучасні теорії глибинної психології

24.  Психологія спілкування

25.  Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

26.  Психологія розвиваючого навчання

27.  Психологія творчості

28.  Психологічні основи профорієнтаційної роботи

39.  Психологія праці

30.  Психологія управління

31.  Психологія спорту

32.   Психологічна служба в закладах освіти

33.   Вступ до спеціальності

34.   Етика і психологія сімейного життя

35.   Робота психолога з батьками

36.   Робота психолога з педагогічним колективом

37.   Психологія „важкого” учня

38.   Психологічні особливості адаптації дитини до школи

39.   Теорія і практика роботи з обдарованою молоддю

40.   Методика викладання психології

41.   Психологія вищої школи

У підготовці практичного психолога провідне значення надається соціально-психологічним тренінгам.

ТРЕНІНГ (від англ. training) – метод активного навчання і групового психологічного впливу.

Завдання тренінгу:

-  набуття знань у галузі психології особистості, групи, у сфері спілкування;

-  формування умінь та навичок спілкування, підвищення рівня комунікативної компетентності;

-  корекція, формування та розвиток установок, необхідних для особистісного зростання;

-  розвиток здібності адекватно, повно сприймати і оцінювати себе та інших, а також відносин, що складаються між людьми;

-  корекція та розвиток системи відносин особистості.

Тренінг проводиться у групах 8-15 осіб під керівництвом тренера. Тривалість тренінгових занять – від 24 до 64 академічних годин.

Тренери – викладачі кафедри практичної психології проводять такі види соціально-психологічних тренінгів:

-  адаптаційний тренінг (для студентів І курсу);

-  тренінг комунікативної компетентності та ефективного спілкування;

-  рольовий тренінг;

-  тренінг сенситивності;

-  тренінг особистісного зростання;

-  тренінг самопізнання.