1. Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ВНЗ; співробітництві між кафедрою та соціально-педагогічними установами і загальноосвітніми школами області, між викладачами і студентами.

У цьому зв’язку стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

• організація навчально-виховного процесу, що відповідає рівню світових стандартів;

• підвищення якості наукових досліджень і розробок у галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології;

• підготовка й виховання педагогічних кадрів високого рівня кваліфікації;

• вдосконалення навчально-методичної бази з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

2. Принципи розвитку кафедри

Діяльність кафедри ґрунтується на реалізації принципів Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти:

• неперервності;

• поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;

• гнучкості у реагуванні на суспільні зміни і прогностичності;

• інноваційності.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

3. Концептуальні засади розвитку кафедри:

• орієнтованість науково-педагогічних працівників кафедри на виконання

найважливіших завдань державної політики в галузі освіти, дотримання чинних законів про освіту в Україні, врахування міжнародних норм та стандартів;

• комплексне впровадження навчальної, виховної, наукової, науково-дослідної роботи, спрямованої на створення умов для якісного навчання, інтелектуального самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації студентів;

• відповідальне ставлення викладачів кафедри до своєї діяльності та вдосконалення рівня професіоналізму;

• незалежність професійної діяльності викладачів від впливу політичних партій, релігійних організацій тощо.

Кафедра здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти та науки України, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, керуючись розпорядженнями проректорів, декана факультету, рішеннями Вченої ради Університету та факультету.

4. Мета і завдання діяльності кафедри

Метою розвитку кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології є: оновлення її функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту навчання та виховання відповідно до вимог ринку праці для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівцях.

Головними завданнями кафедри є:

• фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для соціально-педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;

• організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв’язків з випускниками університету;

• безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей студентів;

• комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання;

• координація роботи з професійної направленості викладання фундаментальних, соціально – економічних та гуманітарних дисциплін за напрямом підготовки «Соціальна робота» та іншими напрямами підготовки;

• участь у професійній орієнтації абітурієнтів;

• підбір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, здобувачів, стажерів; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів; допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю; розгляд дисертацій, представлених до захисту членами кафедри або (за дорученням Вченої ради) іншими здобувачами;

• розвиток співробітництва в підготовці спеціалістів з соціальної роботи; виконання науково-дослідних робіт на замовлення за госпдоговорами та договорами на співробітництво; залучення до педагогічної діяльності провідних фахівців і вчених регіону; підвищення кваліфікації фахівців;

• проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних, соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри; організація науково-дослідної роботи студентів;

• співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя, установ і організацій НАПН України у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.