Галузь знань : 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Рівень вищої освіти: ОКР «спеціаліст» (післядипломна освіта)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

01ПН Анатомія людини з основами спортивної морфології (Нєворова Л.В. – лекції; практичні; лабораторні заняття)

Мета ознайомлення студентів з основами анатомії людини та спортивної морфології, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен знати не тільки знати будову тіла людини, але й володіти навичками застосування анатомічного аналізу роботи пасивної і активної частин опорно-рухового апарату, оцінки стану всіх органів і систем організму, усвідомлювати специфіку анатомічної основи рухів і положень тіла людини (співвідношення його частин, їх взаєморозташування), розглядати анатомічну характеристику рухів і положень тіла у зв'язку з потребами спортивної, професійної, педагогічної, побутової і інших видів практичної діяльності. Ці знання необхідні для вдосконалення спортивної техніки, вирішення завдань ергономіки (раціональнішого, з урахуванням можливостей людини планування тренувального процесу), ергономічного обґрунтування питань успішної розробки нових тренажерних пристроїв в спорті і тому подібне. Розглядаючи з позицій анатомії яке-небудь положення або рух тіла, необхідно добре знати техніку виконання і чітко уявляти собі цільову спрямованість даної вправи.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо будови тіла людини (будови скелету, м’язів, внутрішніх органів, системи аналізаторів, нервової системи);

– ознайомлення з видами клітин та тканин організму людини;

ознайомлення студентів з сукупністю термінів, якими визначають органи, тканини та інші структурні компоненти організму в межах науки анатомії;

ознайомлення студентів з понятійним апаратом, який відображає анатомічна номенклатура;

вивчення площин, вісей та ліній тіла людини;

складання морфологічної характеристики опорно-рухового апарату у зв’язку з особливостями рухової діяльності;

закріплення самостійного виконання студентами анатомічного аналізу роботи пасивної і активної частин опорно-рухового апарату за елементами з виду спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: будову тіла людини (будову скелету, м’язів, внутрішніх органів, системи аналізаторів, нервової системи); площини, вісі та лінії тіла людини; анатомічну номенклатуру, понятійний апарат;

вміти: використовувати анатомічну термінологію та номенклатуру, робити анатомічний аналіз роботи пасивної і активної частин опорно-рухового апарату.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=914

 

02ПН Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання та спорту (Нєворова О.В. – лекції; практичні; лабораторні заняття)

Метою навчальної дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання та спорту» є формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту знань про фізіологію м’язової діяльності, розкрити фізіологічну сутність спортивної діяльності та тренованості організму, його функціональні можливості, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Системний підхід до вивчення фізіологічних процесів під час адаптації, принципи зворотних зв’язків значно підвищать ефективність навчально-тренувального процесу та дозволять розглядати організм людини, як систему, що саморегулюється та самоорганізується.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання та спорту» є:

 • надати кількісну характеристику фізіологічних реакцій окремих систем і всього організму для різних видів спорту;

 • сприяти розширенню уявлення про фізіологічні реакції організму під час спортивної діяльності;

 • розкрити особливості пристосування організму спортсмена до різних умов зовнішнього середовища;

 • планувати тренувальні навантаження в ході підготовки спортсменів до змагань в різних умовах зовнішнього середовища.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: фізіологічні закономірності реакцій систем організму на фізичні навантаження, закономірності втоми та відновлення; фізіологічні особливості груп видів спорту; фізіологічну класифікацію спортивних вправ; закономірності підвищення функціональних можливостей організму під час занять спортом; особливості впливу кліматичних умов на організм спортсмена; вікові фізіологічні особливості спортсменів;

вміти: використовувати фізіологічні закономірності адаптації в плануванні та управлінні навчально-тренувальним процесом; застосовувати тести та критерії для оцінки функціональної підготовленості спортсменів; володіти методиками контролю за функціональним станом організму; коригувати тренувальний процес відповідно до фізіологічних показників.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=950

 

03ПН Біохімія фізичного виховання і спорту (Маркова О.В – лекції; лабораторні заняття)

Мета курсу: розширити і поглибити загально-біологічний і методичний рівень фахівців з фізичної культури, озброїти знаннями закономірностей явищ і процесів життєдіяльності організму людини на різних рівнях організації живої матерії. Знання з біохімії фізичного виховання і спорту допоможуть студентам усвідомити і зрозуміти сутність біохімічних перетворень органічних речовин і енергії в організмі людини, їх пристосування до тих умов навколишнього середовища, які склалися. Біохімія фізичного виховання і спорту як навчальна і наукова дисципліна має бути основою для опанування студентами дисциплін медико-біологічного циклу і забезпечити їх природничо-наукову, загально-біологічну і методичну підготовку.

Завдання курсу

 • поглиблення та розширення загальнотеоретичних, біологічної і методичної підготовки студентів;

 • забезпечення знань про вміст, склад, структуру і функції речовин, які входять до складу організму людини, сутність біохімічних перетворень цих речовин і енергії в живому організмі, їх пристосування до тих умов навколишнього середовища, які склалися;

 • вироблення навичок і вмінь свідомого використання отриманих знань з біохімії фізичного виховання і спорту в практичній діяльності;

 • підготовка студентів до вивчення медико-біологічних дисциплін загального циклу підготовки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні закономірності біохімічних змін в організмі у стані спокою та підчас виконання фізичних навантажень;

вміти: визначати досліджувати фізико-хімічні властивості речовин; проводити лабораторні дослідження з рідинами людського організму у стані спокою та до і після стандартних і максимальних фізичних навантажень; аналізувати вплив різних фізичних навантажень на біохімічні зміни в організмі людини.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=916

 

04ПН Гігієна фізичного виховання і спорту (Черній В. П. – лекції; лабораторні заняття)

Мета і завдання курсу: надання майбутнім учителям фізичної культури знань про гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою та спортом, гігієнічне значення окремих форм фізичного виховання, нормативів до рівня рухової активності та дозування фізичних навантажень; у галузі профілактичної медицини і здорового способу життя та формування у студентів відповідної професійної компетентності й розвиток професійних якостей фахівця у сфері фізичної культури спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення теоретичних відомостей про сучасні наукові дослідження та важливі проблеми в галузі загальної гігієни та гігієни фізичного виховання і спорту;

 • обґрунтування гігієнічних вимог і нормативів, необхідних у роботі вчителя фізичної культури з метою створення оптимальних умов навчання та тренування;

 • наукове обґрунтування гігієнічних заходів необхідних для збереження індивідуального здоров’я;

 • розкриття закономірностей та механізмів впливу чинників навколишнього середовища на організм людини;

 • оволодіння методами особистої гігієни, гігієни харчування;

 • оволодіння відомостями про гігієнічну характеристику спортивного одягу, взуття; умовами спортивної діяльності;

 • розширення уявлення про значення вікових особливостей організму на нормування фізичних навантажень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основи наукових досліджень у галузі гігієнічних знань;

 • особливості впливу чинників навколишнього середовища на організм людини;

 • особливості впливу води на організм людини;

 • основи шкільної гігієни;

 • гігієнічні основи організації навчальної роботи в школі;

 • гігієнічні основи раціонального харчування;

 • гігієнічні вимоги до раціонального режиму дня учнів;

 • заходи профілактики інфекційних захворювань;

 • гігієнічні вимоги до структури, змісту і нормування фізичних навантажень при тренуванні учнів;

 • витоки і еволюцію формування теорії спортивного тренування, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту;

 • основи гігієни спортивних споруд;

 • гігієнічне забезпечення підготовки спортсменів в окремих видах спорту;

 • гігієнічні основи фізичного виховання школярів;

 • засоби відновлення фізичної працездатності;

 • особливості фізичного розвитку школярів;

 • гігієнічні основи загартовування;

 • біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я;

вміти:

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики та технології для інтегрального гармонійного розвитку людини;

 • визначати і оцінювати фізичні параметри повітряного середовища;

 • визначати і оцінювати параметри повітряного режиму приміщень;

 • визначати і оцінювати штучний і природний світлові режими приміщень;

 • володіти методиками визначення якості води;

 • володіти методиками визначення фізичного розвитку школярів;

 • оцінювати фізичні дані методами індексів, пропорцій, кореляції, стандартів, антропометричного профілю, номограм;

 • проводити профілактичні заходи щодо інфекційних захворювань;

 • визначати добові витрати енергії;

 • давати гігієнічну оцінку добовому раціону харчування школярів;

 • складати добовий раціон харчування школяра;

 • проводити санітарно-гігієнічне обстеження ігрових майданчиків і спортивного залу;

 • розрахунковим методом оцінити фізичну, розумову працездатність;

 • складати санітарно-гігієнічну оцінку залів для проведення тренувань;

 • складати санітарно-гігієнічну оцінку уроку фізичної культури у школі;

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=917

 

05ПН Біомеханіка (Маркова О.В. – лекції; практичні заняття)

Мета курсу – аналізувати техніку й тактику рухів, отримають уявлення про основи моделювання та оптимізацію фізичних і спортивних вправ, ознайомлюються з методикою використання біомеханічних методів і тренажерів на практиці.

Завдання курсу:

– ознайомити студентів з біомеханічними основами техніки рухових дій і тактики рухової діяльності;

– озброїти студентів теоретичними знаннями й практичними навичками, необхідними для науково обґрунтованого планування навчально-тренувального процесу з фізичного виховання різних категорій людей.

Загальноосвітнє і виховне значення курсу біомеханіки полягає в тому, що він допомагає формувати світогляд майбутніх фахівців з фізичної культури, оволодіти основами системного підходу до аналізу складних явищ і процесів, виробляє певний стиль мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: закономірності виявлення рухової функції людини; основи теорії біомеханічних вимірювань, біомеханічний аналіз та дидактика рухових дій;

вміти: використовувати теоретичні знання з біомеханіки при складанні педагогічних програм навчання, удосконалення рухових дій та використання ТЗН і тренажерів у різних умовах.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=915

 

06ПН Лікувальна фізична культура (Нєворова О.В. – лекції; практичні заняття)

Мета: ознайомлення студентів з основами лікувальної фізичної культури, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен не тільки володіти навичками застосування комплексу вправ з лікувальної гімнастики, але й розуміти його оздоровчий та лікувальний вплив, знати специфіку перебігу хвороби й механізм дії вправ на органи та системи цілісного організму.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо основ лікувальної фізкультури (клініко-фізіологічне обґрунтування лікувального застосування фізичних вправ, показання і протипоказання для призначення ЛФК, засоби ЛФК, форми і методи ЛФК, рухові режими);

– ознайомлення студентів з особливостями ЛФК в клініці внутрішніх захворювань та в травматології;

– ознайомлення студентів з пасивним, пасивно-активним та активним виконанням фізичних вправ лікувальної гімнастики;

– вивчення правил застосування полегшених вихідних положень під час виконання вправ з лікувальної гімнастики;

– розучування комплексів вправ з ЛФК;

– закріплення самостійного виконання студентами комплексів вправ з ЛФК (з коментарем);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основи лікувальної фізкультури, механізм впливу фізичних вправ з лікувальної метою на організм людини, основні форми, методи і засоби ЛФК, рухові режими;

вміти: використовувати різні види фізичних вправ в комплексах лікувальної гімнастики, ранкової гігієнічної гімнастики, дихальної гімнастики та інших форм ЛФК в клініці внутрішніх захворювань і в травматології.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=919

 

07 ПН Спортивні споруди і обладнання (Маленюк Т.В. – лекції; практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: збагачення знань майбутніх учителів фізичної культури з основ проектування, будівництва, обліку та експлуатації спортивних споруд; ознайомлення з найважливішими вимогами, що висуваються до спортивних споруд критого і відкритого типу, навчального обладнання та спортивного інвентарю.

Завдання вивчення дисципліни:

 • оволодіти загальними основами проектування спортивних споруд;

 • вивчити особливості будівництва відкритих спортивних споруд;

 • опанувати основи експлуатації спортивних споруд на основі знань про гігієнічні вимоги до освітлення, опалення, вентиляції; правила техніки безпеки; вимоги до інвентарю та обладнання;

 • вивчити розміри, розмітку і обладнання спортивних споруд для загальноосвітніх шкіл;

 • засвоїти технологію виконання розмітки критих і відкритих спортивних споруд відповідно до діючих правил змагань з певних видів спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • класифікацію, категорії і структуру спортивних споруд;

 • основи проектування (типи проектів, стадії проектування);

 • особливості організації робіт у процесі будівництва відкритих спортивних споруд;

 • відомості, які містяться у паспорті спортивної споруди;

 • гігієнічні вимоги до освітлення, вентиляції і опалення спортивних споруд;

 • основні розміри, розмітку і обладнання майданчиків і полів для спортивних ігор;

 • основні розміри розмітку і обладнання легкоатлетичних спортивних споруд;

 • класифікацію, характеристику і обладнання спортивних споруд для водних видів спорту;

 • основні вимоги до залів, снарядів й інвентарю зі спортивної гімнастики;

вміти:

 • створювати матеріально-технічну базу для забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням можливостей її використання під час занять з різними віковими групами школярів;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої при проведенні занять з фізичного виховання;

 • виконувати розмітку спортивних майданчиків, футбольного поля, легкоатлетичних спортивних споруд тощо.

Форма контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=936

 

01ФП Історія фізичної культури (Турчак А.Л. – лекції; практичні заняття)

Мета залучати майбутніх фахівців до цінностей фізичної, духовної і моральної культури, збагачувати їх знаннями фактів з фізкультурного і спортивного минулого, допомагати адекватно оцінювати сучасний стан суспільства і місце фізичної культури в ньому, виховувати почуття патріотизму та національної гордості.

Завдання:

 • висвітити з наукових позицій зародження, становлення та розвиток фізичної культури і спорту в різні періоди існування людського суспільства;

 • розкрити значення, роль й місце фізичної культури і спорту минулого і сьогодення;

 • сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню патріотизму та інтернаціоналізму, історичної свідомості та критичного мислення;

 • формувати любов до професії педагога, тренера, організатора й пропагандиста фізичної культури і спорту;

 • сприяти підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню кругозору, збагаченню знаннями в галузі фізичної культури і спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні закономірності виникнення, розвитку та соціальної значущості фізичної культури і спорту;

вміти: визначати основні тенденції розвитку фізичної культури і спорту в залежності від історичних, політичних, соціально-економічних та демографічних умов суспільства, знаходити найбільш цінні форми, методи й засоби фізичного виховання, спорту і рекреації, накопичені людством, та застосовувати їх відповідно з реальною дійсністю на практиці.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=918

 

02ФП Управління у сфері фізичного виховання та підготовкою юних спортсменів (Собко Н.Г. – лекції, практичні заняття)

Метою дисципліни «Управління у сфері фізичного виховання та підготовкою юних спортсменів» є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління у галузі фізичного виховання та спорту, що є необхідним елементом становлення фахівця.

Завдання:

 • навчання студентів теоретичних основ сучасного управління в спорті і фізичному вихованні;

 • навчання методам планування і організації фізкультурно-спортивних заходів;

 • наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: організаційну структуру і особливості функціонування сфери фізичного виховання в Україні, основи регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання, історію відродження, розвитку та сучасний стан міжнародного спортивного руху;

вміти: аналізувати основні нормативно-правові документи міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; застосовувати знання з основ управлінської діяльності фахівця сфери фізичного виховання у практичній діяльності.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=949

 

03ФП Теорія і методика фізичного виховання (Шевченко О.В. – лекції, Мельнік А.О.семінарські заняття)

Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних і методичних компетенцій, щодо системи знань про роль і місце фізичного виховання в житті людини і суспільства, особливості і загальні закономірності їх функціонування й розвитку.

Завдання вивчення дисципліни:

 • узагальнення практичного досвіду, осмислення сутності фізичного виховання, закономірностей його розвитку й функціонування;

 • озброєння студентів глибокими та міцними знаннями в області фізичної культури;

 • опанування знаннями застосування засобів, методів для розвитку життєво важливих рухових умінь та навичок, які дозволять підготувати учнів до праці, службі в збройних силах України та інших видах діяльності;

 • з’ясування основних нормативних документів в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

 • навчити формувати різні види документів з планування, що забезпечує процес навчання з фізичної культури в різних закладах;

 • оволодіння педагогічними, здоров’язбережувальними інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей у представників різних груп населення;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знати: основні закономірності теорії і методики фізичного виховання, принципи та зміст системи фізичного виховання; наукові основи навчання фізичних вправ; наукові основи розвитку фізичних якостей; дидактичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, учнів середніх спеціальних навчальних закладів та вищих навчальних закладів, працівників різних професій та вікових груп; методики навчання різним формам організації навчальної діяльності школярів; педагогічні вимоги до планування, організації і проведення уроку з фізичної культури; основи теорії і практики спорту;

вміти: грамотно застосовувати в практичній діяльності набуті знання; організовувати та проводити на високому рівні всі форми фізичного виховання осіб різного віку з загальною та спеціальною спрямованістю; грамотно оцінювати та дієво управляти фізичним розвитком осіб, що навчаються; організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу; ефективно здійснювати навчальний процес в обраному виді спорту, об’єктивно контролювати та здійснювати педагогічний контроль під час проведення; розширювати і поглиблювати рівень своїх теоретичних знань в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини; застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності; проводити пошук, аналіз і оцінку інформації в галузі фізичного виховання і спорту; самостійно визначати завдання професійного і особистісного розвитку, займатися самоосвітою.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=947

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

01ПП Психологія (Клочек Л.В. – лекції; семінарські заняття)

Метою вивчення курсу «Психологія» є формування у студентів системи знань про психологічні особливості людини як об’єкта педагогічної та суб’єкта учбової діяльності, розуміння ними складного психічного і духовного життя дитини, самовдосконалення і самовиховання майбутніх учителів як фахівців-професіоналів.

Завданнями курсу є:

 • формувати у студентів уявлення про природу суб’єктивної реальності людини, про структуру особистості, умови функціонування і розвитку психічних процесів;

 • сприяти набуванню знань майбутніх педагогів про умови і механізми розвитку дитини на різних етапах онтогенезу, про особливості створення спеціальних умов для розвитку школярів, про організацію навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки вікового розвитку учнів;

 • формувати знання про фундаментальні психологічні структури, про становлення особистості в її діяльнісних, суспільних і свідомих вимірах;

 • формувати уміння у майбутнього педагога проводити психологічні дослідження психічних процесів, визначати рівень розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, завдання, методи психологічної науки;

 • закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів;

 • класифікації психічних явищ, особливості та властивості психічних функцій;

 • психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, основи конфліктології;

 • основні теорії психічного розвитку дитини;

 • закономірності психічного розвитку людини від народження до періоду юності, а також особливості психічного розвитку дорослої людини;

 • психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості;

 • психологічні особливості педагогічної діяльності учителя;

вміти:

 • застосовувати психологічні методи для вивчення психологічних особливостей людини: спостереження, психодіагностичні методи;

 • самостійно опановувати психологічну літературу з тем курсу;

 • пояснювати різноманітні явища у психічній реальності людини;

 • аналізувати ситуацію розвитку та особливості психічного розвитку дітей у різні періоди дошкільного і шкільного життя;

 • виявляти причинно-наслідкові зв’язки між поведінковими виявами школярів та особливостями соціокультурного середовища, що їх оточує;

застосовувати методи і методики для дослідження психічних особливостей людини; застосовувати знання з психологічних основ навчання і виховання у роботі зі школярами.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=930

 

02 ПП Педагогіка (Савченко Н.С. – лекції; семінарські заняття)

Мета навчальної дисципліни: висвітлити теорію і практику єдиного всесвітньо-історичного педагогічного процесу, розкрити закономірності становлення школи та освіти, суспільно-історичну значущість професії педагога, озброїти студентів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки, практичними та творчими уміннями, що необхідні для ефективної організації педагогічного процесу в умовах сучасного інформаційного середовища.

Завдання вивчення дисципліни:

 • засвоєння студентами головних положень історії педагогіки та сучасної педагогіки;

 • здійснення цілісного аналізу теорії і практики виховання у історичному розвиткові, аналізу історико-педагогічного процесу у його єдності і різноманітності;

 • формування умінь і навичок аналізу педагогічних теорій, розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ і процесів;

 • формування педагогічної позиції щодо процесу навчання учнів;

 • засвоєння форм і методів групової педагогічної діяльності;

 • формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок, передового педагогічного досвіду в практичній діяльності вчителя закладу середньої освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні теоретичні поняття курсу, зміст базових понять;

 • зміст основних державних документів, що стосуються системи освіти в Україні взагалі;

 • розуміти соціальну роль освіти у вирішенні глобальних проблем людства;

 • сучасні тенденції реформування системи загальної середньої освіти;
 • загальні тенденції розвитку педагогіки, освіти та виховання у конкретних історичних періодах розвитку провідних цивілізацій; педагогічні ідеї та погляди представників педагогічної думки України та світу;

 • структуру та закономірності педагогічного процесу системи загальної середньої освіти;

 • механізми використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;

 • елементи педагогічної техніки керування собою і педагогічним процесом в цілому;

 • напрямки і засоби професійного самовдосконалення.

Студенти повинні уміти:

 • оперувати основними теоретичними поняттями курсу, систематизувати зміст базових понять;

 • аналізувати сучасні тенденції реформування і адаптації системи загальної середньої освіти до умов життя (суспільства), що постійно змінюються;

 • здійснювати порівняльний аналіз педагогічних ідей провідних педагогів минулого;

 • працювати з історико-педагогічною літературою та першоджерелами;

 • характеризувати наукові уявлення про закономірності педагогічного процесу, а також обґрунтовувати модель взаємодії «учитель-учень» в середині системи загальної середньої освіти та за її межами;

 • виявляти основні складові структури педагогічної діяльності та бачити себе суб’єктом цієї діяльності;

 • бачити шляхи реалізації гуманної позиції учителя в розумінні мети і завдань власної педагогічної діяльності;

 • користуватися елементами педагогічної техніки щодо керування своєю власною поведінкою та системою взаємодій «учитель-учень»;

 • оперувати педагогічним мисленням, бути здатним до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, реалізовувати творчий підхід до визначення педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей та принципів навчання і виховання;

 • користуватися основними шляхами та засобами професійного самовдосконалення.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=927

 

03ПП Психологія фізичного виховання та здоров’я (Мельничук С.К. – лекції; семінарські заняття)

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія фізичного виховання та здоров’я» є вивчення сутності та психологічних закономірностей процесів навчання та виховання у процесі фізкультурної і спортивно-педагогічної діяльності, використання досягнень усіх галузей психології для удосконалення педагогічної практики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія фізичного виховання та здоров’я» є:

 • засвоєння структури предмета «Психологія фізичного виховання та здоров’я»;

 • сприяння формуванню світогляду у майбутніх вчителів фізичного виховання, їх особистісному зростанню;
 • засвоєння студентами знань методології психології, закономірностей розгортання психічних явищ, морального і психічного розвитку школярів, формування шкільних колективів на заняттях фізичної культури;

 • формування в студентів прикладних умінь щодо застосування знань з психології в практиці педагогічної діяльності, а саме аналізувати педагогічні ситуації, проникати у внутрішній світ учнів, використовувати психологічні знання в практиці спілкування, навчання і виховання;

 • формувати творчий підхід до своєї професії у студентів факультету фізичного виховання;

знати:

 • предмет, об’єкт і завдання курсу «Психологія фізичного виховання та здоров’я»;

 • методи психолого-педагогічної діагностики учнів та вчителів фізичної культури;

 • основні механізми і закономірності процесів навчання і виховання школярів на уроках фізкультури;

 • ознайомитись із особливостями педагогічної діяльності вчителя фізичної культури, педагогічного спілкування тощо;

уміти:

 • складати психолого-педагогічну характеристику особистості учня та учнівського колективу;

 • складати психолого-педагогічний аналіз уроку;

 • володіти системою психолого-педагогічних методів дослідження;

 • дати кваліфікований висновок про рівень психологічної вихованості особистості учнів, рівень пізнавальної активності дітей, сформованість мотиваційної сфери школярів;

 • правильно підбирати способи психологічного впливу на особистість, враховуючи її індивідуальні відмінності;

 • аналізувати діяльність вчителя фізкультури;

 • розв’язувати конфліктні ситуації в учнівських та педагогічних колективах.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=931

 

04ПП Педагогіка фізичного виховання та спортивної діяльності (Турчак А.Л.лекції; семінарські заняття)

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні цілісного уявлення про педагогічний аспект професійної діяльності фахівців в галузі фізичної культури й спорту, засвоєння та поглиблення професійно-необхідних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а також спонукання студентів до самовиховання професійних якостей і здібностей щодо організації та управління педагогічним процесом в умовах фізкультурно-спортивної діяльності.

Завдання:

– розвиток цілісного уявлення про педагогіку фізичного виховання та спортивної діяльності як наукову і навчальну дисципліну;

– набуття навичок науково-методичної діяльності;

– формування у студентів уміння здійснювати педагогічний процес у відповідності до педагогічних закономірностей, принципів виховання і навчання, на засадах гуманізму та особистісної орієнтованості;

– формування у майбутнього фахівця галузі фізичної культури і спорту наукового світогляду, професійно-педагогічної спрямованості, сприяння розвитку педагогічного мислення;

ознайомлення студентів з особливостями процесу навчання руховим діям та формування навичок упорядкування програм навчання;

– засвоєння методів навчання рухових дій;

– опанування системою знань про особливості виховного процесу у фізкультурно-спортивній діяльності та методику організації виховної роботи;

– формування у студентів вміння діагностувати рівень своєї педагогічної підготовленості, намічати напрямки до самовдосконалення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– зміст базових понять курсу, теоретичні основи навчання і виховання;

– нормативно-законодавчі документи, що регламентують діяльність фахівця фізичного виховання та спорту в Україні;

– основні методи наукових досліджень у сфері фізичного виховання і спорту;

– структуру й зміст професійно-педагогічної компетентності та майстерності фахівця фізичного виховання і спорту;

– психолого-педагогічні основи, структуру і зміст навчання рухових дій;

– форми організації, засоби та методи навчально-тренувального процесу;

– сутність виховного процесу та виховної роботи у фізичній культурі та спорті;

– функції та особливості спортивного колективу, етапи його розвитку;

– виховні можливості спортивних команд, особливості та стилі керівництва спортивною групою.

Студенти повинні уміти:

– формувати мотивацію до навчальної діяльності, використовуючи різноманітні засоби і методи фізичного виховання і спорту, під час проведення різних форм занять;

– ефективно застосовувати дидактичні принципи;

– визначати порядок побудови процесу навчання конкретній руховій дії;

– розподіляти процес навчання руховій дії на етапи і у відповідності до них визначати завдання навчання;

– добирати і застосовувати ефективні методи навчання руховій дії у відповідності до етапу навчання;

– використовувати різні способи регулювання навантаження в процесі навчання руховій дії;

– попереджувати помилки в процесі навчання руховій дії, виявляти помилки в процесі виконання її, визначати причини появи помилок та виправляти їх;

– проектувати бажані результати навчально-тренувального процесу, що виражається у визначенні певного стану рівнів теоретичної, фізичної і технічної підготовки;

формувати комунікативно доцільні стосунки у колективі;

– визначати зміст виховної роботи за різними напрямками у фізичній культурі і спорті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Загальні компетентності:

– Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо.

– Здатність працювати в команді та автономно.

– Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання.

– Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.

– Здатність до самовдосконалення та саморозвитку.

– Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності.

– Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової активності та підтримувати загальний рівень фізичної активності і здоров’я.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

– Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному вихованні.

– Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізичного виховання.

– Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу з фізичного виховання.

– Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікативність.

– Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

–  Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

Програмні результати навчання:

– Знає та вміє застосовувати на практиці основні положення фізіології, морфології, психології для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини.

– Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури.

– Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління станом людини.

– Спроможний розвивати педагогічну думку, методи педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні дидактичні технології.

– Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміє самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.

– Володіє прийомами спілкування і вміє використовувати їх при роботі з колективом і кожним індивідуумом.

– Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками.

– Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях.

– Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.

– Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі сформованих ціннісних орієнтирів і гуманістичних ідеалів, розуміння концепції сталого розвитку людства.

– Здатний створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.

Форма контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=928

 

0П Теорія і методика викладання гімнастики (Стасенко О.А. – лекції; практичні заняття)

Метою дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи спеціальних знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики, опанування технікою основних гімнастичних вправ, набуття необхідних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної й організаційної роботи в загальноосвітній школі та позашкільних дитячих закладах та самодіяльному фізкультурному русі.

Завдання:

– Оволодіння технікою гімнастичних вправ.

– Формування професійних умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою.

Опанування практичним матеріалом і розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення занять з гімнастики.

– Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей.

– Реалізація творчих можливостей студентів у моделюванні майбутньої професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– гімнастичну термінологію;

– методичні особливості викладання гімнастики;

– методику проведення загальнорозвивальних, стройових вправ та переміщень;

– правила техніки безпеки під час занять гімнастикою;

– методику розвитку рухових здібностей, технологію складання навчальних програм для засвоєння гімнастичних елементів;

– правила суддівства змагань з гімнастики;

вміти:

– здійснювати показ вправ всіх видів гімнастичного багатоборства;

– володіти методикою навчання гімнастичним вправам;

– своєчасно виявляти і ліквідовувати помилки у технічній основі вправ;

– здійснювати страхування, самострахування та надання допомоги при виконанні вправ на гімнастичних приладах;

– упорядковувати навчальну документацію для школярів різних вікових груп;

– застосовувати основні засоби і методи підготовки спортсменів нижчих розрядів.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=940

 

06ПП Теорія та методика викладання спортивних ігор (Бабаліч В.А. – лекції; практичні заняття)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань з історії розвитку волейболу, баскетболу та гандболу, вивчення ними правил гри та розвиток основних умінь і навичок гри у волейбол, баскетбол та гандбол, оволодіння методикою проведення та суддівства змагань з даних видів.

Дисципліна базується на знаннях: теорії і методики фізичного виховання, медико-біологічних дисциплін, гігієни, психології, рухливих ігор, біомеханіки та ін. її вивчення має прикладний характер.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– ознайомлення студентів з історією розвитку волейболу, баскетболу та гандболу в Україні та світі;

– ознайомитись з особливостями процесу формування рухової навички, метою та завданням початкового навчання;

– ознайомитись з основними принципами, методами та засобами оволодіння технікою гри;

– розвиток умінь і навичок гри у волейбол, баскетбол та гандбол;

– вивчити методичну послідовність навчання певному прийому в грі, техніки пересувань у нападі, техніки володіння м’ячем у нападі, техніки пересувань у захисті, техніка протидії у захисті;

– оволодіння студентами елементами технічної й тактичної майстерності;

– формування знань правил гри у волейбол, баскетбол та гандбол;

– оволодіти методикою суддівства змагань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: історію розвитку волейболу, баскетболу та гандболу у світі і в Україні та його роль і місце у системі фізичного виховання підростаючого покоління; основні прийоми техніки гри, основні тактичні дії гри; правила гри у волейбол баскетбол та гандбол і правила суддівства змагань;

вміти: виконувати технічні й тактичні прийоми гри у волейбол, баскетбол та гандбол; показати й аналізувати технічний прийом або тактичну дію; підбирати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи; використовувати набуті знання й уміння у професійній діяльності; організовувати та здійснювати суддівство у волейболі, баскетболі та гандболі.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=946

 

07ПП Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (Шевченко О.В. – лекції; практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування у студентів професійних компетенцій щодо методики проведення рухливих та українських народних ігор і забав в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Завдання вивчення дисципліни:

– формування світоглядних понять щодо витоків і еволюції виникнення і розвитку рухливих ігор і забав;

– опанування технікою виконання основних рухових дій засобами рухливих ігор;

– набуття необхідних знань, умінь і навичок в проведенні і аналізу рухливих ігор в навчальній, позакласній роботі з фізичного виховання в школі, оздоровчих таборах, за місцем мешкання;

– опанування уміннями ставити цілі, мотивувати діяльність учнів засобами рухливих ігор, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу;

– навчити використовувати гру з загальноосвітньою і виховною метою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні закономірності методики навчання та проведення рухливих ігор і забав у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітній школі; педагогічні вимоги до організації і проведення рухливих ігор; шляхи реалізації теоретичних знань в практиці роботи навчальних закладів; методику формування рухових якостей; критерії оцінювання знань і умінь учнів;

вміти: визначати основні особливості проведення уроку з рухливих ігор і забав, зміст та особливості проведення занять в різних формах організації школярів, організовувати і проводити змагання з рухливих ігор і забав; здійснювати педагогічний контроль під час проведення занять з рухливих ігор; оволодівати технікою виконання та методикою навчання ігрового завдання; приймати рішення щодо профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги; планувати навчальні заняття і складати необхідну документацію.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=945

 

08ПП Теорія і методика викладання легкої атлетики (Маленюк Т.В. – лекції, практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування у майбутнього вчителя основ раціональної техніки виконання легкоатлетичних вправ, оволодіння методикою навчання техніки легкоатлетичних вправ, вивчення правил організації та проведення змагань з легкої атлетики, набуття теоретичних, методичних та організаційних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

– оволодіти основами техніки виконання легкоатлетичних видів;

– опанувати методику навчання техніки шкільних видів легкої атлетики на основі логічно побудованої схеми дидактичних завдань та системи спеціально-підвідних вправ;

– засвоїти методику розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики;

– вивчити механізми оздоровчої дії легкоатлетичних вправ та механізми їхнього застосування з метою оздоровлення на запровадження у практику методику виховання фізичної культури особистості;

– засвоїти технологію організації, проведення та суддівства шкільних змагань з легкої атлетики, на основі сучасних діючих правил, затверджених ФЛАУ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– структуру і зміст базової програми з фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі;

– принципи, засоби, методи та форми навчально-тренувальних занять з легкої атлетики;

– основи техніки і тактики легкоатлетичних вправ;

– методику навчання техніки легкоатлетичних вправ;

– методику розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики;

– особливості проведення навчально-тренувальних занять з легкої атлетики з учнями, які відносяться до різних медичних груп;

– правила організації та проведення спортивно-масових змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів з легкої атлетики;

вміти:

складати комплекси загально-розвиваючих і спеціально-підготовчих вправ, виходячи із завдань навчально-тренувального заняття з легкої атлетики;

добирати комплекс легкоатлетичних засобів для розвитку фізичних якостей учнів залежно від їхнього віку, статі, стану здоров’я, індивідуальних особливостей та фізичної підготовленості;

проектувати і розробляти конспекти уроків, Положення про шкільні змагання з легкої атлетики;

організовувати і проводити навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики із учнями загальноосвітніх закладах;

планувати, організовувати і проводити спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи з легкої атлетики для школярів.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=942

 

09ПП Теорія і методика викладання плавання (Бабаліч В. А. – лекції, практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: забезпечити оволодіння професійними компетентностями з теорії і методики викладання спортивного і прикладного плавання для самостійної педагогічної роботи.

Завдання вивчення дисципліни:

ознайомити з особливостями процесу формування рухової навички у людини, метою та завданнями початкового навчання плаванню;

ознайомити з основними принципами, методами та засобами початкового навчання плаванню, особливостями процесу комплектування навчальних груп;

вивчити основні системи початкового навчанню плаванню, особливості їх застосування;

вивчити етапи початкового навчання плаванню, методичні послідовності вивчення техніки окремого способу плавання, окремого елементу способу плавання, техніки спортивних способів плавання;

вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять з плавання, а також особливості організації та планування процесу початкового навчання плавання різного контингенту людей;

оволодіти технікою спортивних і прикладних способів плавання;

оволодіти методикою початкового навчання плаванню;

ознайомити з прикладними способами плавання плаванню;

ознайомити з основними принципами, методами та засобами початкового навчання прикладних способів плавання;

вивчити основні способи транспортування потерпілого та звільнення від його захватів;

вивчити етапи першої долікарської допомоги потерпілим на водоймах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

теоретичні й методичні основи викладання плавання;

зміст, форми організації і методику проведення занять з плавання;

особливості проведення занять з різними віковими групами;

методику початкового навчання плаванню;

методику організації і проведення змагань;

прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого;

теоретичні й методичні основи викладання плавання на відкритих водоймах;

техніку спортивних і прикладних способів плавання та пірнання;

послідовність дій при рятуванні потерпілого;

правильне використання рятувальних засобів;

прийоми звільнення від захватів та транспортування потерпілого;

етапів надання першої допомоги постраждалим;

способи долання водних перешкод;

вміти:

показати й проаналізувати техніку виконання способів плавання;

добирати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи для навчання спортивних і прикладних способів плавання;

виявляти помилки у техніці плавання та знаходити шляхи її виправлення;

добирати завдання на урок, виходячи з навчального матеріалу;

підготувати план-конспект уроку, провести фрагмент уроку;

дати аналіз проведеного уроку;

планувати роботу в оздоровчих таборах, санаторіях, домах відпочинку з різними віковими групами;

уміти підготувати документацію для проведення змагань;

уміти організувати і проводити водні свята;

показати й проаналізувати техніку виконання спортивних і прикладних способів плавання;

володіти прикладними способами плавання та різновидами пірнання;

володіти технікою прийомів від захватів та транспортування потерпілого;

піднімати з дна басейну важкі предмети.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=944

 

10ПП Теорія і методика викладання атлетизму (Бондаренко С.В. – лекції, практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця в галузі фізичної культури і спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

– формування професійного світогляду студентів;

– оволодіння методикою силової підготовки спортсменів різних видів спорту;

– надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання атлетизму для оздоровлення організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

особливості матеріально-технічного забезпечення силової підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму на заняттях з атлетизму; техніку змагальних вправ та основи суддівства у силових видах спорту;

вміти:

застосовувати у практичній діяльності отримані знання, щодо використання засобів і методів силового тренування, проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=939

 

11ПП Організація і методика оздоровчої фізичної культури (Черній В. П. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу: формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок для здійснення професійної, організаційної, педагогічної діяльності у сфері оздоровчої фізичної культури; стійкої мотивації до здорового способу життя та готовності до збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді.

Завдання вивчення дисципліни:

 • розкриття значення, ролі й місця оздоровчої фізичної культури у сучасній системі фізичного виховання;

 • озброєння майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями з теорії та методики проведення оздоровчих занять з дітьми дошкільного й шкільного віку;

 • втілення засобів оздоровчої фізичної культури в повсякденний побут людей різних вікових груп;

 • формування у студентів практичних навичок проведення занять оздоровчої спрямованості;

 • аналіз сучасного стану функціонування освітніх теоретико-методологічних програм з оздоровчої фізичної культури;

 • формування у студентів відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищих суспільних та індивідуальних цінностей;

 • формувати уявлення про гармонію рухів, красу людського тіла, стимулювання до фізичного самовдосконалення, сприяння вихованню важливих загальнолюдських якостей;

 • сприяння підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню кругозору, збагаченню знаннями в галузі фізичної культури і спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • мету, завдання, зміст, методи та форми організації оздоровчої фізичної культури;

 • завдання, методику проведення і особливості організації занять оздоровчою фізичною культурою, різноманітних оздоровчих програм;

 • особливості оздоровчої роботи в навчально-виховній та соціально-побутовій сфері з особами різного віку та статі;

 • сучасні підходи до програмування занять оздоровчої спрямованості;

 • методику проведення контролю за оздоровчим впливом фізичних вправ на організм дітей та молоді;

 • сучасні методи діагностикифункціонального стану дітей різного віку та статі;

 • біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я;

вміти:

 • володіти методикою оздоровчої діяльності, принципами проведення оздоровчих занять;

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики та технології для інтегрального гармонійного розвитку людини;

 • здійснювати організацію діяльності населення з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • складати та використовувати оздоровчі рухові програми у фізичному вихованні школярів та в роботі з дорослими;

 • визначати раціональні обсяги рухової активності, дозувати навантаження, використовувати рухові тести та діагностичні системи;

 • проводити контроль за оздоровчим ефектомзанять;

 • проводити комплексну оцінку стануздоров’ялюдини.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=924

 

12ПП Основи теорії і методики спортивного тренування (Воропай С.М. – лекції; семінарські заняття)

Мета: дати студентам знання про основи тренування організму людини, методику навчання руховим діям та розвитку рухових здібностей, основи побудови тренувального процесу.

Завдання:

– Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку організму людини та можливості його тренування.

– Поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й методичної підготовки студентів.

– Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом тренувальних і змагальних навантажень.

– Вироблення навичок та вмінь у використання отриманих знань з основ теорії та методики спортивного тренування в практичній діяльності.

– Підготовка до вивчення дисциплін спортивно-педагогічного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • роль спорту у сучасному світі;

 • сутність спортивних змагань та особливості і структуру змагальної діяльності;

 • загальні основи тренування організму людини;

 • засоби та методи спортивного тренування;

 • методику різних сторін підготовки спортсменів;

 • структуру та основи побудови тренувального процесу;

 • систему відбору та орієнтації у спорті;

 • основи управління, контролю, планування та обліку спортивної діяльності;

вміти:

 • орієнтуватися у сучасних питаннях про спортивне тренування;

 • використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;

 • організовувати тренувальний процес і змагання у масовому спорті.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=926

 

13ПП Ритміка і хореографія (Шевченко ОВ. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування елементарних основ музичної грамоти, необхідних для кваліфікованого проведення занять фізичної культури під музичний супровід; опанування технікою виконання основних рухових дій у поєднанні з музикою; набуття необхідних знань, умінь і навичок в проведенні вправ і складанні комбінацій, відповідно змісту музичного твору.

Завдання вивчення дисципліни:

інтеграційно-цілісно осмислювати сукупність компонентів фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури;

виявляти її фундаментальні основи формування здорового способу життя, вірної постави, уміння поєднувати рухи з музикою, формувати почуття ритму;

формувати культуру рухів, базову основу до занять фізичною культурою (гімнастикою).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні закономірності музично-ритмічного виховання у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітній школі; сучасний стан та перспективи розвитку ритмічної гімнастики та аеробіки;

вміти: визначати основні особливості проведення уроку ритміки і хореографії, зміст та особливості методики викладання ритмічної гімнастики для ДДЗ та учнів ЗОШ, зміст методики формування вірної постави; здійснювати педагогічний контроль під час проведення занять з ритміки і хореографії; оволодівати технікою виконання та методикою навчання танцювальних елементів; забезпечувати місця та безпеку проведення занять з ритміки і хореографії організовувати та проводити культурно-спортивних заходів.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=933

 

2.2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ВІЛЬНИЙ ВИБІР СТУДЕНТА)

БЛОК 1.

01ВПП Теорія і методика викладання лижного спорту (Бондаренко С.В. – лекції; практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з лижного спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

формування у студенів знання історії сучасного стану розвитку лижного спорту, основних правил змагань;

теорія і методика викладання лижних видів спорту передбачає підготовку кваліфікованих викладачів з фізичного виховання та оволодіння необхідними знаннями навчання і тренування з видів лижного спорту;

проведення навчально-тренувальних занять в секціях лижного спорту, колективах фізичної культури, ДЮСШ;

в організації та проведенні змагань;

сприяння та підготовці майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

історію розвитку лижного спорту на Україні;

значення лижного спорту в системі фізичного виховання;

види лижного спорту;

основи техніки лижного спорту;

основи методики навчання в лижному спорті;

організацію та проведення змагань з лижних перегонів;

методику розвитку фізичних якостей;

техніку безпеки та профілактику на заняттях з лижного спорту;

вміти:

володіти технікою класичних та ковзанярських лижних ходів;

володіти технікою способів подолання підйомів, спусків і поворотів на лижах в русі;

володіти методикою навчання лижного спорту;

підготувати інвентар до занять;

надати першу медичну допомогу.

Форма контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=943

 

02ВПП Організація та методика спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої і туристичної роботи (Турчак А.Л. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу: формування у студентів професійних, організаційних, педагогічних, методичних знань, умінь і навичок необхідних у спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій діяльності; ознайомлення студентів з методикою організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з різними верствами населення.

Завдання вивчення дисципліни:

 • озброїти майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями з теорії та методики проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих занять з різними верствами населення;

 • сформувати уявлення про різноманітні види рухової активності;

 • ознайомити майбутніх учителів фізичної культури з організаційно-управлінськими аспектами масової фізичної культури;

 • навчити студентів вибору адекватних засобів та методів фізичного виховання у роботі з різними верствами населення під час оздоровчо-рекреаційних видів занять;

 • представити студентам індустрію спортивно-масової діяльності: міжнародні організації, асоціації та специфіку їхньої роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • мету, завдання, зміст, види, методи масової фізичної культури;

 • структуру та зміст спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • закономірності використання засобів спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • досвід організації і впровадження різних форм фізкультурно-оздоровчих занять;

 • застосування на практиці основних учень в галузі фізичної культури;

 • біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я;

вміти:

 • аналізувати закономірності розвитку масової фізичної культури та її складників;

 • володіти актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління станом людини;

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики та технології для інтегрального гармонійного розвитку людини;

 • залучати населення до спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих занять та проводити їх на високому методичному рівні;

 • здійснювати організацію діяльності населення з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • розробляти перспективні та оперативні плани і програми конкретних занять в сфері дитячо-юнацького спорту та зі спортсменами масових розрядів;

 • складати планувальну і звітну документацію, організовувати та проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання;

 • враховувати особливості організації масової фізкультурно-оздоровчої роботи у трудових колективах і навчальних закладах, у зонах відпочинку, за місцем проживання населення.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=925

 

03ВПП Організація краєзнавчо-туристичної діяльності (Щербатюк Н.І. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними засадами краєзнавчо-туристичної діяльності; формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації та проведення туристських подорожей і змагань.

Завдання вивчення дисципліни:

опанування студентами теоретичними основами підготовки туристських подорожей і змагань;

формування спеціальних практичних знань, умінь і навичок, потрібних для успішної організації та проведення туристських подорожей і змагань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

загальнонаукові основи туристично-краєзнавчої діяльності;

основні поняття та принципи туристично-краєзнавчої діяльності;

методику організації та проведення туристських подорожей і змагань;

етапи туристських змагань;

туристські вміння і навички;

вміти:

організовувати і проводити змагання з туризму;

підготовити та провести туристську подорож;

організовувати і проводити змагання зі спортивного орієнтування.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=922

 

04ВПП Спортивна метрологія (Собко Н.Г. – лекції; практичні; лабораторні заняття)

Мета і завдання курсу. Метою дисципліни «Спортивна метрологія» є формування у студентів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, обробки одержаних результатів, що є необхідним елементом професійного становлення фахівця.

Завдання:

– навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;

– навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами;

– наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • зміст і особливості організації контролю за змагальною і тренувальною діяльністю, а також різними сторонами підготовленості спортсменів (фізичною, технічною, тощо);
 • метрологічні основи сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;

вміти: на практиці застосовувати математико-статистичні методи для обробки експериментальних даних, самостійно працювати з вимірювальними приладами.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=935

 

05ВПП Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті (Нєворова О.В. – лекці; практичні заняття)

Мета ознайомлення студентів з основними періодами та етапами фізичної реабілітації, руховими режимами, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен не тільки володіти навичками застосування засобів фізичної реабілітації, але й знати специфіку перебігу захворювань, механізм дії засобів фізичної реабілітації на організм людини, показання та протипоказання щодо їх застосування.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо основ фізичної реабілітації у фізичному вихованні (клініко-фізіологічне обґрунтування лікувального застосування фізичних вправ, показання і протипоказання для призначення лікувальної гімнастики, засоби фізичної реабілітації, форми і методи лікувальної фізичної культури, рухові режими, види масажу, механізм дії масажу на організм людини, фізіотерапевтичні процедури);

– ознайомлення студентів з особливостями проведення фізичної реабілітації в клініці внутрішніх захворювань та в травматології;

– ознайомлення студентів з видами масажу та механізмом дії масажу на організм людини (показання і протипоказання до проведення масажу);

– ознайомлення студентів з видами фізіотерапевтичних процедур (показання і протипоказання до їх проведення);

– розучування комплексів вправ з лікувальної гімнастики із застосуванням полегшених вихідних положень під час виконання вправ (за допомогою інструктора і самостійно);

– закріплення самостійного виконання студентами комплексів вправ з лікувальної гімнастики (з коментарем).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні періоди та етапи фізичної реабілітації, рухові режими, механізм впливу фізичних вправ з лікувальної метою на організм людини, основні форми, методи і засоби лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапевтичних процедур;

вміти: використовувати різні засоби фізичної реабілітації в клініці внутрішніх захворювань і в травматології.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=951

 

06ВПП Олімпійський та професійний спорт (Воропай С.М. – лекції; практичні заняття)

Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам необхідних знань, вмінь і навичок у сфері олімпійського та професійного спорту та можливого їх застосування в різних сферах діяльності сучасного спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– формування професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення олімпійського та професійного спорту у сучасному суспільстві;

– сприяння придбанню студентами теоретичних знань щодо організації та управління міжнародним олімпійським рухом;

– формування фахових навичок у сфері олімпійського спорту;

– розкриття історії виникнення професійного спорту в окремих державах, соціальну природу та організаційну структуру, дати характеристику його основних видів і специфіку їх розвитку в сучасних умовах;

– дати уявлення про соціально-економічні аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту і його регулювання на сучасному етапі;

– проаналізувати систему відбору, підготовки і змагань спортсменів в різних видах професійного спорту;

– визначити тенденції розвитку професійного спорту в світі, в окремих державах і в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • історію виникнення Олімпійських ігор, відродження та загальну характеристику періодів проведення сучасних Олімпійських ігор;

 • розвиток олімпійського руху в Україні;

 • побудову міжнародного олімпійського руху, основи функціонування МОК, НОК, МСФ;

 • основні аспекти щодо організації та проведення Олімпійських ігор, формування їх програми;

 • класифікацію міжнародних спортивних ігор комплексного характеру;

 • актуальні проблеми сучасного олімпійського руху;

 • організаційні, соціальні, економічні і правові аспекти функціонування видів професійного спорту;

 • теоретичні, методичні і організаційні основи системи відбору та підготовки спортсменів-професіоналів;

вміти: орієнтуватися у сучасних питаннях про олімпійський та професійний спорт; використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань; організовувати тренувальний процес і змагання у олімпійському та професійному спорті.

Навчальна дисципліна «Олімпійський і професійний спорт» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність стосовних до неї об'єктів, а також уявити знання, накопичені сучасними соціологією, політологією, історією фізичної культури та спорту з позицій можливості їхньої реалізації в процесі підготовки спортсменів.

Форма контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=923

 

07ВПП Спортивно-педагогічне вдосконалення (Щербатюк Н.І. – лекції; практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з навчальною документацією тренера-викладача, засвоєння основних вимог спортивного тренування, організації та проведення змагань в обраному виді спорту.

Завдання курсу:

Формування спеціальних теоретичних знань та практичних умінь і навичок потрібних для успішного тренування в обраному виді спорту.

Удосконалення техніки та тактики в обраному виді спорту.

– Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей.

Участь студентів у змаганнях різної кваліфікації та виконання спортивних розрядів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

методику розвитку рухових якостей (сила, гнучкість, витривалість, швидкість, координація рухів, рухливість в суглобах) в обраному виді спорту;

методику техніко-тактичної підготовки спортсмена в обраному виді спорту;

– основи теорії і методики спортивного тренування в обраному виді спорту;

– правила змагань та суддівства в обраному виді спорту;

методику тренування та правила змагань, суддівства в обраному виді спорту;

вміти:

застосовувати рухові здібності для вирішення завдань спортивного тренування в обраному виді спорту;

скласти конспект та провести навчально-тренувальне заняття з обраного виду спорту;

– володіти технікою виконання вправ в обраному виді спорту.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=934

 

08ВПП Шейпінг (Мельнік А.О. – лекції; практичні заняття)

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок необхідних для кваліфікованого проведення занять фізичної культури під музичний супровід; опанування технікою виконання основних рухових дій з шейпінгу у поєднанні з музикою; складання комбінацій (програм), відповідно індивідуальних і вікових особливостей тих хто займається.

Основними завданнями дисципліни «Шейпінг» є:

вивчення методів оздоровлення засобами шейпінгу;

володіння уміннями використання комп’ютерних шейпінг програм;

формувати уявлення про гармонію рухів, красу людського тіла, стимулювання до фізичного самовдосконалення, сприяння вихованню важливих загальнолюдських якостей;

озброєння майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями з теорії та методики проведення оздоровчих занять з шейпінгу з різними категоріями людей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

мету, завдання, зміст, методи та форми організації занять з шейпінгу;

основні закономірності методики навчання вправ шейпінгу у загальноосвітній школі в різних формах організації навчального процесу;

методику проведення контролю за оздоровчим впливом фізичних вправ на організм дітей та молоді;

сучасні методи діагностикифункціонального стану дітей різного віку та статі.

вміти:

складати шейпінг програми для осіб різного віку;

практично володіти матеріалом засобів шейпінгу, організовувати і проводити заняття;

застосовувати технічні засоби в процесі формування рухової дії;

використовуючи результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається;

використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять шейпінгом;

визначати раціональні обсяги рухової активності, дозувати навантаження, використовувати рухові тести та діагностичні системи;

проводити контроль за оздоровчим ефектомзанять.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=952

 

БЛОК 2.

09ВПП Теорія і методика викладання зимових видів спорту (Бондаренко С.В. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з зимових видів спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

формування у студенів знання історії сучасного стану розвитку зимових видів спорту, основних правил змагань;

теорія і методика зимових видів спорту передбачає підготовку кваліфікованих викладачів з фізичного виховання та оволодіння необхідними знаннями навчання і тренування з видів лижного спорту, ковзанярського спорту;

проведення навчально-тренувальних занять в секціях лижного та ковзанярського спорту, колективах фізичної культури, ДЮСШ;

в організації та проведенні змагань;

сприяння та підготовці майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту.

Завдання:

оволодіти технікою пересування на ковзанах та лижах;

оволодіти основами методики навчання в зимових видах спорту;

оволодіти навиками організації та проведення змагань з зимових видів спорту;

оволодіти методикою розвитку фізичних якостей;

оволодіти методикою побудови навчальних занять з зимових видів спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

історію розвитку зимових видів спорту на Україні;

значення зимового спорту в системі фізичного виховання;

види зимових видів спорту;

основи техніки лижного та ковзанярського спорту;

основи методики навчання в зимових видах спорту;

організацію та проведення змагань з лижних та ковзанярських перегонів;

методику розвитку фізичних якостей;

техніку безпеки та профілактику на заняттях з зимових видів спорту;

вміти:

володіти технікою класичних ходів на лижах та техніка старту та поворотів, гальмування руху по прямій на ковзанах;

володіти технікою способів подолання підйомів, спусків і поворотів на лижах в русі;

володіти методикою навчання зимових видів спорту;

підготувати інвентар до занять;

надати першу медичну допомогу.

Форма контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=941

 

10ВПП Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні (Черній В. П. – лекції; практичні заняття)

Мета і завдання курсу: формування у студентів професійних, організаційних, педагогічних, методичних знань, умінь і навичок необхідних для здійснення фізичного виховання різного контингенту населення з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій; відповідної професійної компетентності й розвиток професійних якостей фахівця у сфері фізичної культури спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

 • озброїти майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями про сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні;

 • формування усвідомлення доцільності застосування фізкультурно-оздоровчих технологій відповідно до індивідуальних, психічних, фізичних особливостей осіб різних статево-вікових груп;

 • формування практичних умінь та навичок застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у різних формах роботи з фізичного виховання;

 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни та світоглядних оздоровчих позицій у майбутніх учителів фізичної культури;

 • розвиток творчих якостей студентів, здатності до інноваційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • зміст та форми організації різних видів фізкультурно-оздоровчих технологій;

 • завдання, методику проведення і особливості організації занять, різноманітних оздоровчих програм;

 • досвід організації і впровадження різних форм фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні та спорті;

 • застосування на практиці основних учень в галузі фізичної культури;

 • біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я;

 • особливості комп’ютерних оздоровчих програм;

вміти:

 • володіти актуальними фізкультурно-оздоровчими технологіями, засобами і методами управління станом людини;

 • визначати найбільш ефективні фізкультурно-оздоровчі технології для збереження здоров’я та підвищення рухової активності населення;

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики та технології для інтегрального гармонійного розвитку людини;

 • добирати оптимальні традиційні та нетрадиційні засоби впливу на покращення здоров’я та фізичного розвитку дітей та молоді;

 • здійснювати організацію діяльності населення з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • складати комплекс вправ і проводити заняття з елементами оздоровчої, атлетичної, ритмічної гімнастики, вправ аеробної спрямованості, аквааеробіки тощо;

 • забезпечувати впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у практику роботи закладів освіти.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=938

 

11ВПП Туроперейтинг та фізкультурно-спортивні громадські об’єднання у вищих навчальних закладах (Щербатюк Н. І. – лекції, практичні заняття)

Мета навчальної дисципліни: дати фахові засади підготовки спеціалістів у галузі туристсько-краєзнавчої та туристсько-екскурсійної діяльності, що забезпечить грамотне прийняття управлінських рішень при організації туристських подорожей, в т.ч. з учнівською та студентською молоддю, формування у студентів усвідомленого і відповідального ставлення до власного здоров'я, спонукаючи до використання оздоровчих технологій у практиці повсякденного життя з метою підвищення працездатності, успішності навчання, покращення в цілому якості життя та створення умов потенційного довголіття, а також передачі набутих знань та практичного досвіду підростаючому поколінню, що беззаперечно буде сприяти позитивному вирішенню проблеми здоров’я нації.

Завдання:

ознайомлення майбутніх спеціалістів з основами розробки турів із дотриманням встановленого технологічного ланцюга: від маркетингових аспектів та методологічних принципів проектування турів до їх позиціонування, просування на туристському ринку та реалізації;

– оволодіння навичками оформлення операцій з організації турів та їх виконання;

– ознайомлення з необхідними туристськими формальностями, порядком ведення ділової документації з організації турів;

оволодіння теорією та методикою викладання МОТ;

оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями і навичками;

– оволодіння технікою вправ з оздоровчих тренувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

теоретичний матеріал в обсязі програми;

понятійний апарат предмету МОТ;

методи і принципи оздоровчих тренувань, які використовуються на уроці фізичного виховання;

методику виховання фізичних якостей;

технологію планування учбового процесу з МОТ;

методики і форми організації оздоровчого тренування школярів та різних вікових груп населення;

вміти:

– визначати параметри туристських потоків;

– проводити аналіз основних напрямів руху туристів;

– застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристського обслуговування;

– вести діяльність туристичних підприємств у відповідності до нормативно-правової бази;

– розробляти програми туристського обслуговування;

– бронювати послуги за допомогою різних засобів комунікації та оформляти листи підтвердження про бронювання;

– оформлювати проїзні документи туристів;

– виконувати необхідні формальності туристської діяльності;

– організовувати взаємодію з туроператорами, консолідаторами рейсів та турів, рецептивними та ініціативними туроператорами;

– визначати ціни та розробляти систему знижок на туристські продукти;

– застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

– розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи туристської фірми;

скласти план-конспект уроку з фізичного виховання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку з урахуванням оздоровчої направленості його за навчальною програмою;

скласти протокол хронометрування уроку фізичного виховання з оздоровчою направленістю;

скласти нормативну документацію вчителя фізичної культури: загальний план роботи на рік, план-графік розподілу навчального матеріалу на рік, робочій план (графічний, текстовий), план проведення оздоровчих заходів;

самостійно проводити заняття з різних видів оздоровчої направленості враховуючи вік, стан здоров’я, фізичну підготовленість;

виконувати нормативні теоретичні та практичні вимоги з оздоровчого тренування.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=948

 

12ВПП Метрологічний контроль у фізичному виховання та спорті (Собко Н.Г. – лекції; лабораторні заняття)

Мета і завдання курсу. Метою дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному виховання та спорті» є формування у студентів системи знань, навиків і умінь комплексного контролю у спорті та його метрологічного забезпечення, що є необхідним елементом професійного становлення фахівця.

Завдання:

– навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;

оволодіння знаннями та навиками метрологічного обґрунтування одержаних спортивних результатів;

– навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами;

– наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: зміст і особливості організації контролю за тренувальною і змагальною діяльністю, станом спортсмена, а також різними сторонами підготовленості спортсменів; інструментальні методи контролю у спорті, метрологічні основи сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні.

вміти: здійснити комплексний контроль та реалізувати його результати у практиці спортивної діяльності, на практиці застосовувати математико-статистичні методи для обробки одержаних спортивних результатів, самостійно працювати з вимірювальними приладами.

Форма контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=921

 

13ВПП Рекреаційні аспекти фізичного виховання (Мельнік А.О. – лекції;практичні заняття)

Мета: ознайомлення студентів з характеристикою сфери рекреації у фізичній культурі, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен не тільки володіти навичками застосування засобів рекреаційної діяльності, але й розуміти її оздоровчий вплив, знати специфіку її впливу на органи та системи цілісного організму.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо основ рекреаційної діяльності (базові поняття і терміни фізичної рекреації; зміст фізичної рекреації: рухова активність, оздоровчі фізичні вправи для різних груп населення; культурно-ціннісні аспекти; інтелектуальні, емоційні та фізичні компоненти; рекреаційні послуги; значення відпочинку і рекреації у житті людини);

– ознайомлення студентів з особливостями рекреаційної активності людини, дозуванням навантаження під час оздоровчих занять;

– ознайомлення студентів з особливостями занять на дозвіллі різних соціальних і вікових груп населення;

– ознайомлення студентів з особливостями рекреаційної діяльності за місцем проживання;

– складання змісту фізкультурно-рекреаційних занять з дітьми шкільного віку;

– складання змісту фізкультурно-рекреаційних занять для осіб зрілого та літнього віку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основи фізичної рекреації різних груп населення, базові поняття і терміни, основні форми, методи і засоби, рухові режими;

вміти: використовувати різні види фізичних вправ в комплексах оздоровчої фізичної культури для різних груп населення, правильно дозувати навантаження під час оздоровчих занять.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=932

 

14ВПП Професійна діяльність у сфері фізичного виховання (Воропай С.М. – лекції; практичні заняття)

Мета викладання дисципліни – формування у студентів вміння організовувати процес фізичного виховання на високому професійному рівні, розширення загальнопедагогічного світогляду, поєднання сучасних методів навчання й виховання, сприяти творчому саморозвитку.

Завдання:

– сформувати мотивацію до майбутньої професійної діяльності використовуючи різноманітні засоби і методи під час проведення занять;

удосконалити систему знань про зародження та розвиток фізичної культури у світовій практиці;

– виявити світоглядні засади щодо розвитку суспільства, культури, національних традицій у фізичній культурі та спорті;

– сприяти розвитку фізичних і духовних здібностей студентів, досягненню всебічної підготовленості до творчої праці;

– виховувати моральний досвід, стійкі звички дотримуватись етичних норм, навичок суспільно-корисної поведінки, а також норм фізкультурної і спортивної етики.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– методику організації фізичного виховання учнів, студентів та різних верств населення;

– загальні завдання навчання руховим діям у залежності від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості вихованців;

– сучасні технології навчання і виховання з врахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливості учнів, студентів та дорослого населення;

– правила контролю за оздоровчим ефектом фізичних вправ.

Вміти:

– використовувати різноманітні методичні прийоми, що активізують пізнавальну діяльність учнів на занятті;

– здійснювати вибір навчального матеріалу, засобів і методів навчання згідно із завданнями занять фізичним вихованням, відповідно до вікових, статевих та індивідуальних особливостей учнів, студентів і дорослого населення;

– конкретизувати загальні завдання навчання руховим діям у залежності від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості вихованців;

– визначити зміст індивідуального фонду рухових вмінь і навичок, а також необхідний рівень їх досконалості, для осіб конкретного віку;

– застосовувати набуті знання, вміння та навички під час проведення різних форм занять фізичними вправами;

– формувати позитивне ставлення та інтерес до цих занять, враховуючи методичні принципи побудови даного процесу, вікові особливості, стан здоров’я, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, індивідуальні особливості осіб, які займаються.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=929

 

15ВПП Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах (Щербатюк Н. І. – лекції; практичні заняття)

Метою навчальної дисципліни є формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з викладання гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інших спортивно-педагогічних дисциплін, що викладаються у ВНЗ фізичного виховання і спорту.

Головні завдання дисципліни – підготувати майбутнього магістра до навчання студентів інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв'язків цих знань у педагогічній діяльності з фізичного виховання школярів.

В процесі проведення занять студенти повинні знати:

– особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у закладах вищої освіти;

– зміст освітньо-професійної програми зі спеціальностей фізичного виховання;

– форми організації навчального процесу у закладах вищої освіти;

– заходи, що застосовуються в організації навчального процесу вищих навчальних закладів;

вміти:

– працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);

– розробляти робочу програму зі спортивно педагогічної дисципліни;

– планувати і розробляти програми реалізації освітніх, виховних і оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти;

– готувати плани, конспекти, методичні рекомендації щодо занять;

– організовувати роботу з відповідного матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=920

 

16ВПП Сучасні системи оздоровлення (Мельнік А. О лекції; практичні заняття)

Метою навчальної дисципліни є оволодіння методикою новітніх технологій для зміцнення здоров’я, виховання здорового способу життя, розширення функціональних можливостей, формування культури рухів, профілактики захворювань та виправленню небажаних дефектів фізичної зовнішності, що спричинені недоліками будови тіла, за рахунок цілеспрямованого добору фізичних вправ, режиму їхнього виконання.

Основними завданнями є:

– озброєння студентів знаннями із сучасних методів і систем оздоровлення;

– опанування методикою проведення занять;

– вивчення методів і засобів оздоровлення різних груп населення;

– оволодіння уміннями розробки і використання комп’ютерних фітнес-програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні закономірності формування здорового способу життя, засоби нетрадиційних систем оздоровлення в загальноосвітніх школах, ПТУ, технікумах, ВНЗ, на виробництві; сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчих систем, тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

вміти: визначати основні особливості проведення занять з фітнес програм, зміст та особливості методики викладання оздоровчих систем гімнастики, оздоровчої аеробіки, шейпінгу, використовувати результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається; використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=937