Рябовол Лілія Тарасівна

доктор педагогічних наук,
професор кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
lryabovol8@gmail.com

Анотація

У статті, відштовхуючись від положень системного підходу, законодавство про наукову і науково-технічну діяльність розглянуто як цілісну, ієрархічну сукупність взаємоузгоджених і таких, що доповнюють і розвивають положення одне одного, нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, підзаконних актів, міжнародних і регіональних актів та міжнародних договорів України. На усунення недоліків законодавства про наукову і науково-технічну діяльність запропоновано провести кодифікацію, яка дозволить впорядкувати його
та оновити змістовно з урахуванням європейських стандартів у цій сфері діяльності.

Ключові слова: система законодавства, наукова і науково-технічна діяльність, закони, підзаконні нормативно-правові акти

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Бублик С. Модернізація національної системи формування дослідницького потенціалу. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1(10). С. 73-79.
2. Бублик С. Основні чинники формування державної науково-технологічної політики. Вісник Національної академії державного управління. 2010. № 4. С. 65-72.
3. Бублик С. Стратегічні напрями реформування державного управління у сфері науково-технологічної діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування. 2011. № 1(8). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_01(8)/index.html
4. Данилова І. П. Законодавче регулювання наукової сфери України: теоретико-правовий аспект. Загальна проблематика на сучасному етапі розвитку держави. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія ПРАВО. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 15-19.
5. Конституції України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр дата звернення: 12.09.2018)
6. Нагорічна О. С., Коновалов Ю. О. Законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_5_12
7. Пахомова А. О. Загальна характеристика законодавства у сфері проведення науково-дослідних робіт. Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 2(21). С. 52-58.
8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
9. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
10. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/143-16
11. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.02.2002 р. № 40-ІV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15
12. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
13. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/51/95
14. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-ХІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
15. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
16. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
17. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 07.02.2002 р. в редакції від 16.01.2016 р. № 3065-14. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3065-14
18. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ІХ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
19. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
20. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
21. Саверченко О. Механізм державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку: автореф. дис. канд. економічних наук. Київ, 2005. 24 с.