Владимирова Валентина Іванівна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
vladimirovavalentina1947@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена застосуванню інноваційних педагогічних технологій навчання у підготовці майбутніх юристів, розглянуто сутність понять: «інновація», «інновінг», «андрагогіка» та наведено приклади впровадження інноваційних технологій, спрямованих на розвиток готовності студентів до професійної діяльності.

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні технології, принципи андрагогіки, інновінг

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Архіпова С.П. Основи андрагогіки: навчальний посібник. Черкаси, Ужгород, 2002. 184 с.
2. Барабаш Ю. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації. Право України. 2017. № 10. С.9- 19.
3. Галай А. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки України: забезпечення якісного функціонування: нав. посіб. К. : Атіка, 2005. 280 с.
4. Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні: Навч. посіб. К.: КНТ, 2009. 96 с.
5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2004. 352 с.
6. Дубасенюк О.А. Професійно-педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: [монографія] / за заг ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 359 с.
7.Іванків І. Зміна підходів до викладання у юридичній освіті як основна передумова формування професійного правника. Право України. 2017. № 10. С.9 – 19.
8. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. О. І. Пометун. К.: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.
9. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К: Кондор, 2011. 628 с.
10. Технології розвитку критичного мислення учнів: [наук.-навч. посіб.] / А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінсте : [переклад з англійської]. К.: Плеяди, 2006. 220 с.
11 Федик Є. І. Юридичний практикум : нав. посіб./ Федик С.І., Котуха О.С., Гентош Р.Є., Федик С.Є.,Фігель Ю. О. К.: «Центр учбової літератури», 2012. 172 с.
12. Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади: Посібник / За ред. М. В. Дулеби. К.: “МП Леся”, 2003. 120 с.
13. Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии. К.: Издательство Европейского у университета, 2004. 134 с.
14. Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyipidgotovki-pravnika