Сокуренко Олена Анатоліївна

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри галузевого права
та правоохоронної діяльності
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимра Винниченка
elena-ljashenko4@rambler.ru

Анотація

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «пенсійне забезпечення». Обґрунтовано її сутність, місце в забезпеченні соціальної безпеки та цілі. Розроблено теоретичні засади щодо вдосконалення пенсійного забезпечення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсія, пенсійна система , грошове забезпечення, страхові внески.

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і ред. В. Т. Бусел]. К. : Ірпінь : ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
2. Державне управління та державна служба : словник-довідник / [уклад. О. Ю. Оболенський]. К.: КНЕУ, 2005. 480 с.
3. Ріппа М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / М. Б. Ріппа. К., 2007. 19 с.
4. Ричік Л. Пенсійна реформа та її фінансові наслідки. Україна: аспекти праці. 2004. № 5. С. 19-26.
5. Скуратівський В. А. Соціальна політика: навч. посіб. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. К. : Вид-во УАДУ, 2003. 365 с.
6. Социальная политика: энциклопедический словарь / [ред. Н. А. Волгин, Т. С. Сулимова]. М.: Академ. проект ; Трикста, 2005. 688 с.
7. Волгин Н. А. Социальная политика : учебник. 2-е изд., стереотип. М. : Экзамен, 2004. 736 с.
8. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / [укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. К.: Довіра, 2006. 789 с.
9. Стожок Л. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сис- темі соціальної політики: автореф. дис…канд. екон. наук: спец. 08.00.07. К., 2007. 20 с.
10. Скуратівський В. А. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [авт. кол.: В.А.Скуратівський, В. П. Трощинський та ін.]; за ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського : у 2 ч. К. : НАДУ, 2009. Ч. 1. 456 с.
11. Шевчук П. І. Соціальна політика. Львів: Світ, 2003. 400 с.