Соболь Євген Юрійович

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнський державний
педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
81sobol@gmail.com

Анотація

У статті розглянуто реалізація людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної адміністрації через призму проведення адміністративної реформи. Проаналізовано мета, завдання та очікувані результати адміністративної реформи. Зазначено, що разом з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в державі не аби яке значення відводиться формуванню та законодавчому закріпленню понять, серед яких вагоме значення відводиться поняттю та переліку органів публічної адміністрації

Ключові слова: публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, адміністративна реформа

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Авер’янов В.Б., Пухтецька А.А. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект. Вибори та демократія. 2007. № 3 (13)/2007. С. 6-15.
2. Авер’янов В.Б. Предмет регулювання адміністративного права та його “публічно-сервісна” складова / Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. К. : Юстініан, 2007. 228 с.
3. Авер'янов В. Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу. Держава та регіони. Серія Право. 2010. Вип. 2. С. 87-92.
4. Виконавча влада і адміністративне право : наукове видання / за заг. ред. В.Б. Авер’янов. К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін. К. : Юстиніана, 2007. 288 с.
6. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. К., Москаленко О. М., 2012. 212 с.
7. Клименко М.М. Народний суверенітет, як основа адміністративно-правової реформи в Україні : навчальний посібник / М.М. Клименко; за заг. ред. В.П. Пєткова. К. : Дакор, 2011. 216 с.
8. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія / І.Б. Коліушко. К. : Факт, 2002. 260 с.
9. Лиско Г.І. До питання природи дозвільного провадження та його місця у адміністративній процедурі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Вип. 58. С. 152–156.
10. Малиновський В. Я. Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні. Наукові праці. Політологія. 2013. Вип. 200. Т. 212. С. 18-22.
11. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України URL: http://www.minregion.gov.ua.
12. Пєтков С.В. Адміністративно-правова реформа в Україні : практикум. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. 225 с.
13. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р // Урядовий кур'єр від 23.07.2014. № 131.
14. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98. Офіційний вісник України. 1999. № 21.
15. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. Офіційний вісник України. 2014. № 30. Ст. 831.
16. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні : указ Президента України від 29.05.2001 № 345/2001. Офіційний вісник України. 2001. № 22. Ст. 985.
17. Пухтецька А. А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : монографія / відп. ред. В. Б. Авер’янов. К. : Видавництво «Юридична думка», 2010. 140 с.
18. Селіванов В.М. Людський вимір політики трансформації державного управління в Україні. Право України. 2004. № 10. С. 4-10.
19. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. вид. 3-тє, перероб. та доп. К. : Атіка, 2011. 624 с.
20. Механізми координації європейської політики : практика країн-членів та країн-кандидатів / Н. Гнидюк (ред.), А. Новак-Фар, Я. Гонцяж, І. Родюк. К. : Міленіум, 2003. 384 с.
21. Мосов С. П. Теоретичні аспекти державного управління : монографія / С. П. Мосов, Н. Р. Нижник. Чернівці : Технодрук, 2011. 248 с.
22. Реформа публічної адміністрації в Україні : Проекти концепції та законів / упоряд: І. Коліушко, В. Тимощук. К. : Центр політико-правових реформ, 2005. 192 с.
23. Міхровська М. С. Державне управління та публічна адміністрація : шлях до демократії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 87. С. 90–93.
24. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. К. : Факт, 2003. 496 с.
25. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посіб. Л. : ЗУКЦ, 2007. 308 с.
26. Публічне адміністрування в Україні / заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової : навч. посіб. Х. : Магістр, 2011. 306 c.
27. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. К. : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.