Мехтієва Тетяна Володимирівна

заступник начальника управління –
начальник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області
svpetkov@ukr.net

Анотація

Стаття присвячена адміністративно-правовому механізму інституту реєстрації фізичних осіб органами виконавчої влади. Розглянуто основні поняття та елементи адміністративно-правового механізму інституту реєстрації людини та громадянина.

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, інститут реєстрації фізичних осіб, основні елементи адміністративно-правового механізму

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / пер. з рос. Х. : Консум, 2001. 656 с.
2. Селіванов В., Діденко Н. Правова природа реґулювання суспільних відносин. Право України. 2000. № 10. С. 10-20.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В.Т. Бусел, редактори-лексикографи: В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв, Г.В. Латник, Г.В. Степенко]. К. : Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
4. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні : монографія. Одеса : Юридична література, 2006. 366 с.
5. Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. С.С.Алексеева. М. : Юрид. лит., 1987. 448 с.
6. Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрид. лит., 1996. 192 с.
7. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М., 1999. 570 с.
8. Загальна теорія держави і права / За ред. акад. АПрНУкраїни, д-ра юрид. наук, проф. В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком, 1997. 320 с.
9. Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1999. 672 с.
10. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
11. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.,1966. 187 с.
12. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в двух томах. Т. 2. М., 1982. 360 с.
13. Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.: Юрид. лит., 1972. 266 с.
14. Протасов В.Н. Что и как регулирует право: Учебное пособие. М.: Юрист, 1995. 95 с.
15. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Посібник. Ірпінь, 1998. 108 с.
16. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. 3-є вид. К.: Вентурі, 1998. 208 с.
17. Концепція адміністративної реформи в Україні. Офіційний вісник України. 1999. № 21. Ст. 943.
18. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. К., 2000.
19. Теорія держави і права : навч. посіб. / [А.М. Колодій, В.В, Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.]; за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В, Копєйчикова. К. : Юніком-Інтер, 2002. 368 с.
20. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права : навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул. 4-е вид., доп. і перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 224 с.
21. Теория государства и права : учеб. [для юридических вузов и факультетов] / под ред. С.С. Алексеева. М. : БЕК, 1998. 453 с.
22. Адміністративне судочинство України : підручник / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. К. : Істина, 2008. 216 с.
23. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К. : Преса України, 1997. 80 с.