Завгородня Лариса Олексіївна

аспірантка кафедри господарського,
повітряного та космічного права
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
larisazavgor@i.ua

Анотація

У статті розглянуто поняття та сутність таких категорій як "механізм", "правове регулювання", "механізм правового регулювання". Пропонується під адміністративно-правовим механізмом регулювання відносин, пов’язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції розуміти основоположні засади, які виконують функцію орієнтиру та мають визначальне значення для здійснення органами публічної адміністрації та іншими юридичними особами публічного права дій спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою недопущення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Здійснено визначення напрямків подальшого вдосконалення даного механізму.

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм; правове регулювання; виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Коломоєць О. Д. Поняття та сутність адміністративно-правового механізму попередження насильства в сім’ї. Право та державне управління. 2011. № 1. С. 50– 55.
2. Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и фак-ов / [под ред. С. С. Алексеева]. М. : БЕК, 1998. 453 с.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник : пер. з рос. X. : Консум, 2001. 656 с.
4. Адміністративне судочинство України : підручник / [за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. К : Істина, 2008. 216 с.
5. Загальна теорія держави і права / [за ред. В.В. Копєйчикова]. К :Юрінком,1997. 320 с.
6.Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 14 липня 2016 року N 2 URL : https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi
7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII // Офіц. вісн. України. 2014. N 87. С. 2474
8. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29 вересня 2017 року N 839 URL : https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi
9. Керівництво ОЕСР з вирішення конфлікту інтересів URL: http://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf
10. Про правила етичної поведінки: Закон України 17.05.2012 № 4722-VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4722-17
11. Наказ Головного Управління Державної Служби України 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10