Колобишко Віталій Вікторович

аспірант кафедри державно-правових наук та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка
викладач юридичних дисциплін
Кропивницького коледжу механізації сільського господарства
vkolobysko@gmail.com

Анотація

Стаття акцентує увагу на особливостях правових засад адміністративної відповідальності в цілому та виокремлює в них правові основи адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю. На підставі теоретико-емпіричних досліджень здійснено аналіз дефініції «правові засади як система принципів» та шляхом порівняння наукових визначень і аналізу діючого законодавства викладено авторську інтерпретацію терміну «правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю». Досліджено керівний вплив правових засад на суспільні відносини, що виникають при вчиненні адміністративного проступку, який посягає на права та свободи осіб з інвалідністю.

Ключові слова: правові засади, принципи адміністративної відповідальності, верховенство права, підстави адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Енциклопедичний словник з державного управління; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю.П.Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. 3-те видання. К.: Алерта; ЦУП, 2011. 524 с.
4. Теорія держави та права: [підручник) / [за вимогами кредитно-модульної системи навчання] / Є.O. Гіда, Є.В. Білозьоров, A.M. Завальний та ін.: зазаг. ред. Є.O. Гіди. К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011. 576 с.
5. Машков А. Д. Теорія держави і права: підручник. К. : ВД "Дакор", 2015. 492 с.
6. Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 264 с.
7. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. К.: Юрінком Інтер, 2012. 808 с.
8. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
9. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. X. : Право, 2010. 624 с.
10. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. [О. В. Кузьменко, М. В. Плугатар, І. Д. Пастух та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 388 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс:Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). К,: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
12. Советское административное право: Учебник / Под ред. Р. С. Павловского. - К.: Вища шк., 1986. 416 с.
13. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005. С. 170.
14. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
15. Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: монографія. К.: ін-т держави і права, 2001. 220 с.