Обідник Богдан Миколайович

здобувач Міжрегіональної Академії управління персоналом
dogban092015@i.ua

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням запобігання та протидії корупції в Україні. Адже однією із вагомих проблем життєдіяльності української нації є саме корупція. Корупційні прояви підривають інтерес міжнародної спільноти та виставляють країну в образі ненадійного стратегічного партнера.
З метою підвищення довіри до судової та правоохоронної систем, підвищення інвестиційної привабливості України органам влади варто звернути увагу на проведенні ефективної антикорупційної політики. Тому тематика протидії корупції в Україні наразі займає статус високого пріоритету в державній політиці та виступає предметом дослідження суб'єктів різноманітних сфер діяльності. Враховуючи те, що корупційна діяльність є вагомою перешкодою на шляху подальших демократичних процесів та втілення реформ, визначених пріоритетними для
досягнення економічного піднесення, стабільності та сталого розвитку нашої держави, варто зосередитися на реалізації послідовних, спланованих і скоординованих заходів протидії корупції, що мають законодавче підґрунтя.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, протидія корупції, національна безпека, система протидії корупції, антикорупційне законодавство

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Антикорупційна політика держави: міжнародне співробітництво, участь громадськості та правова освіта населення, як засоби боротьби з корупцією / Методичні рекомендації з правової освіти населення. Черкаси: Видавництво ЧОІПОПП, 2011. 25 с.
2. Баранецька О.В. Законодавча підтримка протидії корупції в Україні. Україна в умовах реформування правової системи: Сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. (Тернопіль, Тернопільській національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.) Тернопіль : Економічна думка, 2018. 408 с.
3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Конвенцію ратифіковано із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49. Ст. 2048.
4. Макухін О. О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, адміністративно-правовий аспект. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 55–61.
5. Мельник М. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення. Право України. 2000. №3. С. 67–71.
6. Мілер В., Гределанд О., Кошечкіна Т. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі. пер. Дмитро Скляренко. К.: «К.І.С.», 2004. 328 с.
7. Політична корупція: як розпізнати та подолати: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Давиденко К.С. [Автори-укладачі: Таран В. В., Таран С. В., Грищенко І. Я., Лємєнов О. В., Волошина А. В., Скиба О. В.] К.: Ейдос, 2016. 52 с.
8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
9. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.- метод. посіб. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. К.: Грамота, 2015. 184 с.
10. Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2017. 176 с.
11. Тіньков А. Політична корупція в системі державного управління: українські реалії. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 1. С. 227–234.