Подорожній Сергій Михайлович

аспірант кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
s.podorojnyi@gmail.com

Анотація

У статті досліджено ключові міжнародні стандарти положення яких спрямовані на протидію дискримінації осіб з інвалідністю. Акцентовано увагу на впровадження ключових міжнародних стандартів ЄС у напрямі удосконалення адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю з метою визначення шляхів вдосконалення відповідного вітчизняного законодавства.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби; органи державної влади; особи з інвалідністю; протидія дискримінації

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Загальна декларація прав людини прийнятій і проголошеній у резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. Голос України від 10.12.2008. – № 236.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Голос України від 10.01.2001. – № 3.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.
5. Декларація соціального прогресу та розвитку від 11.12.1969 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_116.
6. Декларації про права інвалідів від 09.12.1975 URL: http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno-pravovuy_zahust_ditey/90.html.
7. Всемирная программа действий в отношении инвалидов от 03.12.1982 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_427/page.
8. Discrimination and Intolerance. Council of Europe URL: http://www.coe.int/uk/web/compass/discriminationand-intolerance.
9. Об утверждении Национального плана действий в области прав человека на 2011–2014 годы : Постановление Парламента Республики Молдова Nr. 90 от 12.05.2011 URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339395&lang=2.
10. Об обеспечении равенства : Закон Республики Молдова Nr. 121 от 25.05.2012 URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php.action=view&view=doc&id=343361&lang=2.
11. Право Європейського Союзу : підручник. за ред. В. І. Муравйова. К. : Юрінком Інтер, 2011. 704 с.
12. Інституційне право Європейського союзу / О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. К. : Ін Юре, 2015. 312 с.
13. Посібник з європейського антидискримінаційного права. Рада Європи. Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011. 196 с.
14. Зібрання актів європейського права. К. : Ред. журн. «Право України», 2013. дод. до юрид. журн. «Право України». Вип. 1: Європейський Союз. упоряд. К. В. Смирнова; за заг. ред. В. І. Муравйова, 2013. 1052 с.
15. Мхитарян А. М. Шляхи покращення реалізації адміністративно-правових засобів протидії дискримінації інвалідів в Україні з урахуванням міжнародних стандартів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №1. С. 144-148.