Сезонова Ольга Миколаївна

завідувач відділення планування
навчального процесу навчально-методичного відділу
Харківського національного університету внутрішніх справ
odin.univd@gmail.com

Анотація

У статті розглянуто адміністративно-правові основи створення публічною владою належних умов функціонування закладів вищої освіти. Проаналізовано вітчизняне адміністративне законодавство у сфері освітньої діяльності. Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти щодо системи оцінки якості вищої освіти; наукової та інноваційної діяльності; державного замовлення у сфері вищої освіти.

Ключові слова: заклади вищої освіти; здобувачі вищої освіти; науково-педагогічні працівники; освітні послуги; публічна адміністрація

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1.Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2.Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-п.
3.Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.
4.Сисоєва С. О. Новий Закон України «Про вищу освіту»: нововведення та ризики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 16-19.
5.Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511-2017-п.