Скляренко Ігор Васильович

помічник судді Ленінського районного
суду міста Кіровограда
ivass195@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві під час розгляду публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю. Визначено поняття цих органів та їх види. Класифіковано підстави такої участі на фактичні та правові. Здійснено аналіз фактичних підстав такої участі як дій чи бездіяльності цих органів. Розглянуто правові підстави участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві та визначено їх особливості у розгляді публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю.

Ключові слова: підстави участі в адміністративному судочинстві, органи місцевого самоврядування, адміністративне судочинство, публічно-правові спори, управління комунальною власністю

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний вісник України, 2015. № 24, с. 450, стаття 718.
2. Наливайко Л. Р., Беляєва M. B. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law). 2–е вид. допов. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. 304 с.
3. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1534253930456707.
4. Кравченко В. В. Органи місцевого самоврядування: теоретичні підходи до визначення поняття. Правничий вісник Університету “КРОК”. 2011. Вип. 10. С. 4-10.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
6. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
7. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: монографія. Київ: Прецедент, 2010. 475 с.
8. Кощій О. В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача. Форум права. 2011. № 1. С. 516-521.
9. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.08.2016 р. у справі № К/800/4045/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень / Вищий адміністративний суд України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59670093