Бойчук Дмитро Валерійович

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного
та приватного права
факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка
boych.D.V.@gmail.com

Анотація

В цій статті автор проводить загальний правовий аналіз 20 Розділу Особливої частини Кримінального кодексу України. Приходить до висновку, що злочини передбачені в цьому розділі можна поділити на дві групи – міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру.
Окремо з’ясовується, що слід розуміти під міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру. Також визначено, які злочини із закріплених у 20 Розділі Кримінального кодексу України є міжнародні, а які є злочинами міжнародного характеру.
Автором визначено, що міжнародні злочини посягають на мир та безпеку людства, а злочини міжнародного характеру на міжнародний правопорядок.
Також встановлено, що в 20 Розділі Кримінального кодексу України не відображено всіх міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру, їх перелік є набагато ширшим.
Автором з’ясовано, що не в усіх Кримінальних кодексах європейських країн є окремий розділ присвячений злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Аналізуючи 20 Розділ Кримінального кодексу України, зроблено висновок, що ним породжено багато проблем, які потрібно усувати. Також виявлено, що деякі його положення є декларативними.
Акцентується увага на тому, що злочини, які зазначені в 20 Розділі Кримінального кодексу України, не мають спільного родового об’єкта.
Також автор пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, а саме змінити назву 20 Розділу, а також доповнити його злочинами, які відносяться до злочинів міжнародного характеру, але містяться в інших розділах кодексу.

Ключові слова: міжнародний злочин, злочин міжнародного характеру, кримінальний кодекс, міжнародний правопорядок

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 608 с.
2. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Тютюгін, О.Д.Комаров, М. А. Рубащенко. Х. : Право, 2016. 156 с.
3. Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08, 12.00.11. Харків : [б. в.], 2014. 39 с.
4. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : альбом схем / М. В. Даньшин, Я.О. Лантінов / за заг. ред. Я. О. Лантінова. Х. : Харків юридичний, 2012. 32 с.
5. Юртаєва Ксенія Володимирівна. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Х., 2010. 230 c.
6. Поповичук В. О. Визначення категорії «злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку». Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 320-323.
7. Хачатурян, Тамара Хачатурівна. Кваліфікація злочинів за сучасним міжнародним правом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. К., 2013. 20 с.
8. Чорноус Ю. М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру: монографія. К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. 448 с.
9. Шевчук А. В., Дякур М. Д. Кримінальне право України (Особлива частина) : навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 472 с.
10. Станіч В. С. Кримінальний кодекс Республіки Польща / під ред. В. Л. Менчинського. Переклад на українську мову В. С. Станіч. К.: ОВК, 2016. 138 с.
11. Станіч В. С. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь, Кримінальний кодекс Республіки Молдова під ред. В. Л. Менчинського. Переклад на українську мову. Т. В. Руденко. К.: ОВК, 2016. 462 с.
12. Станіч В. С. Кримінальний кодекс Французької Республіки / під ред. В. Л. Менчинського. Переклад на українську мову К. І. Мазуренко. К.: ОВК, 2017. 348 с.
13. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 року: (офіц. текст). К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. 264 с.
14. Конвенція з морського права 1982 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057
15. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 08 серпня 1945 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_201