Драгоненко Анна Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
onsha@inbox.ru

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань щодо сутності й особливостей правової природи рішень Європейського суду з прав людини та з’ясуванню важливості й ролі таких рішень для правової системи України як джерела кримінального права.
Прийняття Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та створення відповідно до неї Європейського Суду з прав людини стало наслідком того, що Європейський Суд з прав людини може приймати заяви від будь-якої особи, організації або групи осіб, які стали потерпілими порушення однією з держав-членів Ради Європи прав, визначених у Конвенції та протоколах до неї. Що ж стосується України, правовим наслідком стало те, що ратифікація Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та визнання юрисдикції Європейського Суду з прав людини дозволили українським громадянам звертатися до Європейського Суду з прав людини для захисту порушених прав, передбачених Конвенцією та Протоколами до неї, після того як будуть вичерпані внутрішньодержавні засоби правового захисту.
Рішення Європейського Суду з прав людини носять обов’язковий характер для суб’єктів, які застосовують Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод в націоналному кримінальному праві, і тому повинні розглядатися як джерело кримінального права.

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, судова практика, прецедент, судова доктрина, правова позиція, акт тлумачення, правозастосовний акт, джерело кримінального права

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007.642 с.
2. Зимченко Б.Л. Решения Европейского суда по правам человека и правовая система Российской Федерации. Государство и право. 2008. № 7. С.34-36.
3. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы / под науч. ред. д-ра юрид. наук А. В. Наумова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 252 с.
4. Андрушко П.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини як джерело кримінального права. Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2010 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. С. 76–80.
5. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М.П. Орзіх, М.В. Афанасьєва, В.Р. Барський та ін.; за ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 272 с.
6. Ершов, В. Прецеденты толкования Европейского Суда по правам человека. Антология научной мысли. М.: Статут, 2008. С. 592 – 602
7. Бернхардт Р. Европейский суд по правам человека в Страсбурге: новый этап, новые проблемы. Государство и право. М.: Наука, 1999, № 7. С. 57-62.
8. Постановление Европейского суда по правам человека от 18 февраля 1991 г. «Мустаким против Бельгии» (краткое содержание), 12313/86,». URL: http://www.refworld.org.ru/docid/529355904.html (дата звернення: 17.09.2018)
9. Постановление Европейского суда по правам человека от 26 марта 1992 г. «Бельджуди (Beldjoudi) против Франции». URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461457/2461457.htm (дата звернення: 15.09.2018)
10. Постановление Европейского суда по правам человека от 24 апреля 1996 г. «Буханеми против Франции» URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=255 (дата звернення: 15.09.2018)
11. Супрун Д.М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 22 с.
12. Дудаш Т.І. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект). Право України. 2010. № 2. С. 173-179.
13. Попов Ю.Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії й України. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 11. С. 49-52.
14. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України. Право України. 2002. № 2. С. 18-23.
15. Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 254 с.
16. Шебанов А. Ф. Форма советского права. Москва: Юрид. лит., 1968. 215 с.
17. Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні. Право України. 2009. № 10. С. 145-148.
18. Хім’як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2011. 261 с.
19. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: автореф. дис…. канд. юрид.наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.Київ, 2003. 18 с.
20. Дударев Д.С. Деякі проблемні питання впровадження судового прецеденту Європейського суду з прав людини в Україні. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010. С. 347-351.
21. Зміївська С.С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НУ ЮАУ. Харків, 2012. 208 с.
22. Рабінович П.М. Рішення Європейського Суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування. Практика Європейського Суду з прав людини. 1999. С. 95-96.
23. Дмитрук М.М. Гармонізація КК України із практикою Європейського суду з прав людини як чинник впровадження кримінального проступку. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / за заг. ред. В.О. Тулякова. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. 424 с.
24. Справа «Прітті проти Сполученого Королівства» (Case of Pretty v. The United Kingdom) (Заява N 2346/02) Страсбурґ, 29 квітня 2002 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_210 (дата звернення: 15.09.2018)
25. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека. Государство и право. 2001. № 12. С. 5–17.
26. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. Москва: ТК Велби, Изд- во Проспект, 2008. 760 с.
27. Оборотов Ю.Н. Правовая система Украины и евразийская правовая сім’я. Актуальні проблеми політики: Зб. Наук.праць. Вип.9. 2000. С. 36-42.
28. Абдрашитова В. З. Прецедентный характер решений Европейского суда по правам человека. Журнал российского права. 2007. № 7. С. 127.