Гриценко Володимир Григорович

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, заслужений юрист України
lsibirceva10@gmail.com

Пихтіна Поліна Віталіївна

студентка IV курсу факультету історії та права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
pyhtenush@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена сучасним видам та методам криміналістичної тактики проведення допиту, враховуючи досвід зарубіжних країн. На основі проведеного дослідження визначається сутність поняття допиту, запропоновано деякі уточнення для визначення мети, фактичних і процесуальних підстав щодо проведення окремих видів допиту, а саме «прямого» і «перехресного» допиту свідків і потерпілих, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та застосування гіпнозу. Проаналізовано законодавчу базу й окремі думки вчених-криміналістів та виокремлено етапи проведення допиту. Запропоновано застосовувати для кожного етапу допиту відповідну тактику, новизною якої є використання фізіогноміки, а також поліграф задля підвищення ефективності розкриття злочину. Внесено пропозицію щодо впровадження деяких специфічних методів подолання конфліктних ситуацій із застосуванням юридичної психології.

Ключові слова: допит, етапи, види, криміналістична тактика, конфліктна ситуація, юридична психологія

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Баранчук В. В. Етапи формування психологічного контакту при допиті. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. С. 1-15.
2. Бєлан С. В., Луценко Т. О. Психологічні прийоми подолання протидії слідству при проведенні окремих слідчих дій URL: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol6/002.pdf. (дата звернення: 19.09.2018).
3. Дуда С. Судовий допит, його сутність і види. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 2. С. 153-155.
4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення від 05.09.2018 р. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo#. (дата звернення: 19.09.2018).
5. Іванов В. М. Юридична конфліктологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2004. 224 с.
6. Карпушин С. Ю. Проведення одночасного допиту у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2015. № 5.2. С. 238-243 .
7. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
254к/96-вр. (дата звернення: 19.09.2018).
8. Котюк О. І. Мета, фактичні та процесуальні підстави одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб потребують уточнення URL: http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2016_Kotuik.pdf. (дата звернення: 19.09.2018).
9. Криміналістика: підручник / [за ред. В. Ю. Шепітька]. 2-ге вид., переробл. і допов. К.: Ін Юре, 2004. 728 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х.: Право, 2012. Т. 2. 664 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI URL: zakon.rada.gov.ua/go/4651-17. (дата звернення: 19.09.2018).
12. Кримінально-виконавчий кодекс України: Кодекс від 11.07.2003 № 1129-IV URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15. (дата звернення: 19.09.2018).
13. Павліченко Л. В. Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту). Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 43(3). С. 184-190.
14. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. Посібник. К.: Кондор, 2006. 234 с.
15. Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: БЕК, 1998. 208 с.
16. Салтевський М. В. Криміналістика: [підруч.]: у 2 т. / Салтевський М. В. Х.: Консум, 1999-2001. Ч. 2 : Методика і тактика. 2001. 528 с.
17. Скрябін О. М., Тонне Н. Д. Використання можливостей фізіономіки в тактиці проведення допиту в кримінальному процесі URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_4/28.pdf. (дата звернення: 19.09.2018).
18. Тимчишин А. М. Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 148-153.
19. Узунова О. В., Кальонов О. О. Процесуально модель проведення допиту з використанням гіпнозу на досудовому розслідуванні URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_2/41.pdf. (дата звернення: 19.09.2018).
20. Фізіогноміка URL:https://uk.wikipedia.org/wikiа/ Фізіогномік. (дата звернення: 19.09.2018).
21. Шепелюк В. Л. Допит в конфліктній ситуації. Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. 2009. N 20. Ч. 3. С. 57-58.
22. Шепитько В. Ю. Криминалистика: [курс лекций] / Шепитько В. Ю. [2-е изд., перераб. и доп.]. Х.: Одиссей, 2005. 368 с.