Сікорський Олександр Петрович

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного та
конституційного права
факультету морського права,
НУК ім. адмірала Макарова
alex.nic.gm@gmail.com

Якобчук Микола Юрійович

студент магістратури
НУК ім. адмірала Макарова
alex.nic.gm@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану розвитку форм та методів ведення інформаційно-психологічних війн, застосування гібридних засобів протистояння, а також аналізується місце України у сучасних інформаційно-психологічних війнах.
Наслідки інформаційно-психологічних війн, які відчуває міжнародна спільнота, у тому числі й Україна, на сьогодні зумовлюють потребу у постійному поглибленому вивченні як теоретичних, так і практичних знань у цій сфері.
Детальний аналіз питань форм та методів проведення інформаційно-психологічних війн має під собою і практичну складову – напрацювання ефективних засобів протидії інформаційно-психологічним загрозам.

Ключові слова: інформаційно-психологічні війни, форми та методи інформаційно-психологічних війн

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Юдін О. К. Інформаційна безпека держави: навч. посіб./О. К. Юдін, В.М. Богуш. Харків: Консум, 2005. 576 с.
2. Шпига П.С., Рудник Р.М. Основні технології та закономірності інформаційної війни. URL: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p08/22.pdf.
3. Петрик В.М. Соціально-правові основи інформаційної безпеки. URL: http://westudents.com.ua/knigi/377-sotsalno-pravov-osnovi-nformatsyno-bezpeki-petrik-vm.html
4. Шпилик С. Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2014. Том 47. № 4. С. 178-188.
5. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 224 с. URL: http://www.studfiles.ru/preview/5858008/.
6. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. К.: МАУП, 2001 р. URL: http://www.pravo.vuzllib.su/book_z426_page_1.html.
7. Макаренко Л. П. Еволюція форм та методів ведення інформаційної війни. URL: http://oaji.net/articles/2014/797-1402908125.pdf.
8. Почепцов Г. Г. Психологические войны. М., К., 2000.
9. Інформаційні війни та майбутнє України. БЮЛЛЕТЕНЬ СИАЦ. № 100. URL: http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=category§ionid=8&id=129&Itemid=44.
10. Горбенко А. СМИ в сфере информационного противоборства. Власть. 2008. № 11. c. 23-26.
11. Андреєв І.М., Калитич В.М. Деякі аспекти використання Інтернет-мереж в інформаційних війнах. Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових і спеціальних задачах: Збірка матеріалів науково-технічного семінару. Львів: АСВ, 2014. 356 с.