titul

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка
Рябовол Лілія Тарасівна СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 4
Чернік Світлана Дмитрівна КОНСТИТУЦІЯ КОРОЛІВСТВА СЕРБІВ, ХОРВАТІВ ТА СЛОВЕНЦІВ 1921 р. : ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 10
Владимирова Валентина Іванівна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 15
Ботвінкін Олександр Володимирович МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 21
Поляруш Світлана Іванівна ПОХІДНІ ТВОРИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОХОРОНА 27
Шашкова Анастасія Олександрівна ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 32
Чижмарь Юрій Васильович ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 38
Сокуренко Олена Анатоліївна ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41
Беззубов Дмитро Олександрович ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 45
Соболь Євген Юрійович ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 49
Матвійчук Анатолій Васильович КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 55
Окопник Олена Миколаївна СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 59
Подоляка Сергій Анатолійович ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 63
Пономарьов Сергій Павлович ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 67
Резніченко Володимир Олексійович ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОКАЗИ» В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПІДВІДОМЧИХ ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 72
Сукманова Олена Валеріївна СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 77
Терзі Олена Олександрівна ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 82
Мехтієва Тетяна Володимирівна МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 87
Завгородня Лариса Олексіївна АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ`ЯЗАНИХ З ВИЯВЛЕННЯМ, ЗАПОБІГАННЯМ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯМ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 92
Колобишко Віталій Вікторович ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ 97
Косенкова Анастасія Геннадіївна ІНСТИТУТ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ 101
Мозговий Олександр Олександрович ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 105
Нагнибіда Тетяна Анатоліївна ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 109
Назарук Сергій Леонідович ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ 114
Обідник Богдан Миколайович СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ СУСПІЛЬСТВА У ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 119
Подорожній Сергій Михайлович ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 123
Сезонова Ольга Миколаївна АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 127
Скляренко Ігор Васильович ПІДСТАВИ УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗГЛЯДІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 131
Чорнобривець Володимир Володимирович ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ОСНОВУ ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ 135
Шевченко Тихін Віталійович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 141
Шеховцова Бела Вальтеровна ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У НАПРЯМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ 147
Бойчук Дмитро Валерійович ЗАГАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 151
Драгоненко Анна Олександрівна ЮРИДИЧНА ПРИРОДА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 157
Мошняга Любов Володимирівна,
Леонідова Олена Олексіївна
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДОРАДЯНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 165
Ануфрієв Микола Іванович,
Кісілевич-Чорнойван Ольга Михайлівна
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 170
Гриценко Володимир Григорович,
Пихтіна Поліна Віталіївна
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВИДІВ ТА МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ 175
Мілова Марія Іллівна,
Трушевич Ганна Богданівна
ІДЕОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОСТМОДЕРНУ: СУТНІСТЬ ТА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ 181
Мілова Тетяна Миколаївна,
Поляк Юлія Володимирівна
НАРОДНА ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ 185
Сікорський Олександр Петрович,
Гілецький Максим Вікторович
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 189
Сікорський Олександр Петрович,
Якобчук Микола Юрійович
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІЙНИ: ФОРМИ ТА МЕТОДИ 193
Трошкіна Катерина Євгенівна,
Мітькова Ілона Сергіївна
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ: США ТА УКРАЇНА 199