Сергей Королев

Кировоградская летная академия Национального авиационного университета (Кропивницкий)

Поучительно проследить, при изучении курса классической механики, как возникали и уточнялись основные понятия механики за прошедшее историческое время

Термин «механика» первоначально обозначал подъемную машину в древнегреческом театре, которая поднимала и опускала актеров.

Затем словом «машина» стали называться военные приспособления и машины для взятия городов. 

Детальніше

Любов Гунько

Навчально-науковий інститут аеронавігації, НАУ (Київ)

Анотація. У статті описані економічні передумови популяризації професійної підготовки прикладних лінгвістів у сучасному вищому навчальному закладі КНР; розглянуто вимоги щодо змісту навчання, напрямки підготовки та освітня програма за фахом; наведені приклади реалізації здобутих професійних навичок та знань. Головна увага автора спрямована на вивчення досвіду здійснення підготовки магістрів з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї. А саме описання економічних та соціальних передумов популяризації даного направлення, перелік ВНЗів, де готуються спеціалісти з даної спеціальності, висвітлення головних цілей освіти та напрямів дослідницької діяльності за фахом, визначення освітньої програма підготовки лінгвіста у провідних вищих навчальних закладах КНР.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівець, прикладна лінгвістика, мова та мовлення, іноземна мова. 

Детальніше

Кіра Гнезділова, Ірина Козацька

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького (Черкаси)

Анотація. У статті розглянуто питання актуальності для сьогодення процесу підготовки майбутніх учителів математики на різних етапах становлення і розвитку вітчизняної педагогічної освіти. Проведено історико-педагогічний аналіз розвитку системи педагогічної освіти України у 50-60-ті роки ХХ ст. Опрацьовано різноманітні нормативні документи та публікації, що формували політику в галузі освіти України зазначеного періоду; виокремлено провідні тенденції цього процесу, здійснено характеристику численних реформ, що мали вплив на підготовку майбутнього вчителя математики. Обґрунтовано, що в цей період відбувались кардинальні зміни у підготовці майбутніх вчителів математики, що були спричинені різними чинниками, такими як розвиток виробництва і сільського господарства, що як наслідок призвело до політехнізації шкільної і педагогічної освіти.

Ключові слова: політехнізація, система педагогічної освіти, постанови партії та уряду за 1952-1969 рр., майбутні вчителі, підготовка майбутніх учителів математики.

Детальніше

Тетяна Биченко, Олег Царенко

(Кропивницький)

Принцип історизму є одним з найважливіших методологічних принципів наукового пізнання. Історичний підхід при вивченні природничих дисциплін спонукає до розвитку загальнокультурних компетентностей, дозволяє більш ефективно формувати діалектичний світогляд та наукове мислення учнів (студентів) [1].

Метою даної роботи є дослідження передумов виникнення квантової теорії на початку ХХ ст. з метою використання історичного підходу в методиці вивченні квантової фізики.

Детальніше

Богдана Бистрова

Національний авіаційний університет (Київ)

Анотація. У статті презентовано результати аналізу з навчальних програм підготовки фахівців в області кібербезпеки вищих навчальних закладів США. Встановлено, що внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних кібернетичних впливів, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об’єднаннями. Найбільш затребуваними є фахівці в області розслідування комп'ютерних інцидентів, інформаційної безпека, комп'ютерної безпека, безпеки комп'ютерних мереж. Для системи вищої освіти США характерна наявність альтернативної освіти з підготовки фахівців. Це говорить про зацікавленість держави у фахівцях суміжних областей підготовки, що знаходить своє відображення у дисциплінах, що вибрані для вивчення.

Ключові слова: вища освіта в США; кібербезпека, бакалавр, альтернативна освіта, кадрове забезпечення.

Детальніше