Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (зі змінами)” оголошується конкурс на заміщення таких вакансій:

кафедра біології та методики її викладання

- завідувача кафедри — 1;

- професора — 1;

кафедра прикладної математики, статистики та економіки

- професора — 1.

Умови конкурсу:
- на посаду завідувача кафедри — наявність наукового ступеня доктора наук / кандидата наук та вченого звання професора / доцента відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи не менше 5 років;
- на посаду професора — наявність наукового ступеня та вченого звання доцента / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць, здійснення керівництва науковою роботою здобувачів наукового ступеня.

Претенденти на усі посади науково-педагогічних працівників повинні відповідати кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187”).

Для участі в конкурсі претендент, який не працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював у ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період за встановленою в університеті формою.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.
Адреса подання документів: науковий відділ ЦДПУ ім. В. Винниченка (каб. 213 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006.
Тел.: (0522) 35-13-06.
Центральноїукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, тел.: (0522) 32-08-89, факс: (0522) 32-08-89.