Випусковою кафедрою напрямку підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є кафедра музичного мистецтва і хореографії. У підготовці випускників беруть участь також інші кафедри університету, зокрема: вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання; педагогіки та освітнього менеджменту; психології та соціальної педагогіки; гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.

Історичні витоки кафедри відносяться до створення 1967 року одного із перших в Україні музично-педагогічного  факультету (з однією фаховою кафедрою музики і співів). 1977 року після реорганізації кафедри музики і співів було створено кафедру історії, теорії музики та основного інструмента, яка разом із кафедрою вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання входила до складу музично-педагогічного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, як на той час називався нинішній Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2004 року кафедру історії, теорії музики та основного інструмента було перейменовано на кафедру музично-теоретичних та інструментальних дисциплін. У різні роки кафедру очолювали ст. викладач І. В. Заруба, кандидати педагогічних наук, доценти М. І. Гейченко, Ю. А. Соколовський, Т. Ф. Брайченко, Н. В. Свещинська, доктор педагогічних наук, професор В. І. Дряпіка, кандидат педагогічних наук, професор Г. С. Дідич.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 10 працівників: завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор; штатних викладачів – 10, з них: 2 професора, 2 – доктора педагогічних наук, 4 доцента, кандидата педагогічних наук, 3 старших викладача, кандидата педагогічних наук, 1 заслужений працівник культури України, Почесний професор КДПУ ім. В. Винниченка. Кафедра на 100% укомплектована педагогічними кадрами, які мають базову освіту.

Викладачі кафедри на належному рівні проводять лекційні, практичні та індивідуальні заняття з основних нормативних та спеціальних курсів, з-поміж яких: основний музичний інструмент; додатковий музичний інструмент; оркестровий клас, оркестрове диригування; історія музики (зарубіжна, західноєвропейська, російська, радянського періоду; українська), сучасне музичне мистецтво, народознавство та музичний фольклор України; сольфеджіо; теорія музики; гармонія; поліфонія; аналіз музичних творів; музично-педагогічна освіта України, інструментальне аранжування; основи музичної композиції; методика викладання основного музичного інструмента; методика викладання музичних дисциплін у вищій школі, художня культура України, художня культура з методикою викладання. Усі курси забезпечуються навчально-методичним та ілюстративним матеріалом, технічними засобами навчання.

Основним завданням науково-педагогічного складу кафедри є професійна підготовка вчителів музичного мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів. Висококваліфіковані викладачі кафедри формують музично-виконавську культуру, забезпечують професійну підготовку майбутнього фахівця, здатного до самореалізації, самовдосконалення художньо-творчої діяльності.

Головним у діяльності кафедри завжди був пошук засобів постійного оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, індивідуальний підхід до розвитку особистості студентів та формування професійної майстерності у відповідності до умов і запитів сьогодення.

2000-і  роки відзначилися новими тенденціями в сфері вищої освіти, трансформаціями навчального процесу в межах входження університету в загальноєвропейські параметри Болонського процесу. У контексті цих завдань професорсько-викладацьким складом кафедри під керівництвом завідувача, доктора педагогічних наук, професора В. Ф. Черкасова були оновлені навчально-методичні комплекси з фаховихдисциплін, розроблені системи оцінювання знань та вмінь студентів згідно модульних програм, визначені кваліфікаційні вимоги зіспеціалізації «Оркестрове диригування» згідно до європейського стандарту фахових кваліфікацій (бакалавр та магістр).

Професорсько-викладацький склад кафедри підтримує зв’язки з вітчизняними установами та навчальними закладами, як-от: університетський центр Самарія у м. Аріель (Ізраїль); кафедра художественного воспитания  университета Яна Пуркена (Усти над Лабем, Чехия); Учреждение образования Витебский государственный университет имени П. М. Машерова (Республика Беларусь); Институт художественного образования РАО (г. Москва); Інститут вищої освіти НАПН України; відділ естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, відділ педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; кафедра педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ); музично-педагогічний факультет ім. А. Авдієвського Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ); факультет музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса); Інститут мистецтв педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка (м. Київ); Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; з фаховими кафедрами Чернівецького, Тернопільського, Херсонського, Мелітопольського, Хмельницького, Прикарпатського, Львівського, Харківського, Дрогобицького, Сумського, Вінницького, Криворізького та інших державних університетів (опонування в спеціалізованих радах ВНЗ при захисті кандидатських і докторських дисертацій; участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукові консультації).

Утвердженню кафедри як наукового осередку сприяє підвищення наукового рівня працівників.  У 2011 році захищено кандидатську дисертацію викладачем О. М. Негребецькою (науковий керівник – док. пед. наук, проф. Г. С. Савченко). 2012 року кандидатську дисертацію захищено викладачем Ю. В. Локарєвою (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Г. С. Дідич). 2015 року захищено кандидатську дисертацію викладачем З. М. Стукаленко (науковий керівник – док. пед. наук, проф. В. Ф. Черкасов). 2015 року доцент Т. Б. Стратан-Артишкова захистила докторську  дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій ученій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (науковий керівник – док. пед. наук, проф. А. М. Растригіна). 

Специфіка професійної підготовки концентрується у виконавській діяльності студентів та викладачів кафедри, що різнобічно представлено творчістю художніх колективів, з-поміж яких:

Оркестр класичної та сучасної української музики «Юність», який очолював заслужений працівник освіти України, доцент, відмінник освіти України, Почесний професор КДПУ ім. В. Винниченка Г. М. Бродський. Створений у 1974 році колектив є базою для набуття студентами досвіду оркестрового музикування, засадничих умінь організації та управління творчим колективом, проходження диригентської та навчальної практики, апробації творчих робіт з інструментування, здобуття додаткової кваліфікації «диригент оркестру». У репертуарі колективу твори української та світової класики, музика сучасних композиторів, обробки українського  народного мелосу. Оркестр класичної та сучасної української музики «Юність» відзначено дипломами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Колектив виступав з концертами в Болгарії, Польщі, Греції, Угорщині, Литві, Латвії, на о. Кіпр. Солістами оркестру були народні артисти України Р. А. Валькевич, С. П. Дьомін, А. М. Червінська, заслужені артисти України В. П. Стратьєв,  В. П. Паюхіна, заслужена артистка естрадного мистецтва України О. М. Негребецька.

Оркестр народних інструментів «Степові зорі» засновано 1967 року І.В. Зарубою. З 2004 року оркестром керує випускниця Київської національної музичної академії ім. П.І. Чайковського З. М. Стукаленко. Оркестр налічує біля 40 виконавців. Репертуар колективу складають твори вітчизняної та зарубіжної класики, сучасних композиторів, народної музики, оригінальних творів у перекладі та аранжуванні І. В. Заруби та З. М. Стукаленко. Колектив неодноразово виступав на міжнародних та всеукраїнських фестивалях-конкурсах. У Болгарії оркестр брав участь у Х та ХІ міжнародних фестивалях-конкурсах «Слов’янський венець».

Естрадно-симфонічний оркестр засновано 2006 року. Керівником оркестру був талановитий музикант і викладач С. О. Сметана. Учасники естрадно-симфонічного оркестру активно долучались до концертного життя не лише університету, а й міста та області. Музичне мистецтво підноситься на якісний виконавський рівень, велика увага приділяється пропагуванню української сучасної музики. 

Камерний оркестр засновано за ініціативою талановитого музиканта-скрипаля, педагога-виконавця Н. М. Кочко, як ансамбль скрипалів у 1968 році. Ансамбль пропагував кращі зразки зарубіжної та сучасної класичної музики. Завдяки популярності, визнаності слухачами, ансамбль професійно зростав, поповнювався йогоінструментальний склад.  2003 року колектив набув статусу камерного оркестру, якийочолив талановитий музикант, виконавець-скрипаль, випускник Львівської державної  консерваторії ім. М. Лисенка Ю. А. Соколовський. З 2006 року оркестром керували доктор педагогічних наук, професор Т. М. Пляченко, кандидат педагогічних наук, доцент С. В. Куркіна, кандидат педагогічних наук, доцент О. Б. Горбенко.

Ансамбль бандуристів засновано 2003 року відмінником освіти України А. М. Чанковською. Колектив виконував як українські народні пісні й твори композиторів-класиків, так і пісні й твори сучасних композиторів. Ансамбль був лауреатом міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, олімпіад. Колектив неодноразово виступав за межами України, він постійний учасник усіх святкових заходів університету, міста та області.

11 квітня 2013 року відбулося ювілейне засідання кафедри, присвячене 125-річчю з дня народження видатного піаніста і педагога сучасності, нашого земляка  Г. Г. Нейгауза. На засідання було запрошено науковців Великої Британії та Північної Ірландії, а також Київської національної музичної академії імені П. І. Чайковського.

2014 року професор В.Ф. Черкасов та викладачі кафедри стали ініціаторами проведення та співзасновниками І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення».  У роботі конференції взяло участь 50 фахівців у галузі мистецької освіти. За результатами конференції опубліковано Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 133, до яких увійшло 48 статей науковців України, Чехії, Росії,  Білорусії, Литви. 2015 року в роботі конференції  взяло участь 86 фахівців у галузі мистецької освіти, опубліковано Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 139, до яких увійшло 72 статті.2016 року проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію за результатами якої опубліковано Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 143, до яких увійшло 85 статей вітчизняних та зарубіжних науковців.

2014 року колектив кафедри став ініціатором проведення І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності». Учасниками фестивалю-конкурсу стало 370 осіб, з-поміжяких педагоги та учні музичних шкіл, учителі музичного мистецтва та учні загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської, Херсонської, Полтавської та Запорізької областей. 2015 року було проведено ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс, у якому виступили учасники з Кіровоградської, Київської, Черкаської та Вінницької областей. Крім того, студенти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту педагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту, Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу, Олександрійського училища культури.

За результатами І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» обласним телебаченням підготовлено 30-ти хвилинну телевізійну програму «Влада таланту» та 30-ти хвилинну радіопрограму «Освітній округ». Учасники ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу презентували своє мистецтво у телевізійній програмі «Ми йдемо в гості до КДПУ ім. В. Винниченка». За результатами І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» підготовлено 25-ти хвилинну радіопрограму «Освітній округ» за участю гостей конференції.

У вересні 2016 року було підписано Угоду  між кафедрою музично-теоретичних та інструментальних дисциплін КДПУ ім. В. Винниченка та лабораторією естетичного виховання і мистецької освіти НДІ проблем виховання НАПН України про створення лабораторії мистецької освіти, до складу якої увійшли також аспіранти та магістранти мистецького факультету університету. 4 жовтня 2016 року відбулося перше засідання лабораторії, на якому було розглянуто основні напрямки наукових досліджень, які спрямовані на розв’язання актуальних проблем мистецької освіти та інтеграцію музично-педагогічної освіти в міжнародний соціокультурний простір.Ряд питань було порушено на спільному засіданні з науковцями Туреччини,директором школи іноземних мов, доцентом, доктором Едою Устінель та заступником директора школи Мехмедом Абіз міста Мугла.Сторони домовилися про регулярний обмін інформацією, а також організацію спільних науково-практичнихзаходів.  Окрім цього було обговорено деякі проблеми підготовки майбутніхпедагогів-музикантів,можливість залученнявикладачів та студентівдонауково-дослідної роботи тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри готовий до співпраці  з питань мистецької освіти та художньо-естетичного виховання молоді, розробки спільних проектів з проблем євроінтеграції до світового освітнього товариства, розв’язання актуальних проблем на паритетних умовах.

Таким чином, професорсько-викладацький склад кафедри намагається долучити студентів до загальноєвропейських і вітчизняних цінностей, культурної спадщини центрального регіону України, створити умови для розв’язання актуальних проблем музично-педагогічної освіти і художньо-естетичного виховання молоді.