Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету запрошують Вас взяти участь у роботі ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 25-26 червня 2016р.

Планується робота за секціями:

1. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

2. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

3. ЕКОЛОГІЯ

4. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

6. ЕКОНОМІКА

7. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

8. ЖУРНАЛІСТИКА

9. СОЦІОЛОГІЯ

10. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА

11. ІСТОРІЯ

12. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

13. ПОЛІТОЛОГІЯ

14.ЮРИДИЧНІ НАУКИ

15.МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

16. ПЕДАГОГІКА

17. ПСИХОЛОГІЯ

18. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

19. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

20. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

21. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

22. ФІЛОСОФІЯ

23. ХІМІЯ

24. МЕДИЧНІ НАУКИ

25. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

26. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ

27. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ «Наукові конференції»). Скачати збірник можна буде через 14 днів після закінчення роботи конференції за вищезазначеною адресою.

Авторам статей оргкомітет планує надіслати електронні сертифікати учасників конференції (за необхідності).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Останній термін надсилання статей – 24 червня 2016 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються разом з фото- чи сканкопією квитанції про сплату оргвнеску на електронну адресу:rmuphdpu@ukr.net (тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)). Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом одного робочого дня отримує відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету конференції.

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 75 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів, сертифікат).

Кожен додатковий сертифікат (за умови, що авторів статті декілька) оплачується окремо (вартість ‒ 5 грн.).

Якщо об’єм наукової статті перевищує 7 сторінок, тоді вартість кожної наступної сторінки становить 10 грн.

Кошти перераховуються на картку Приватбанку 4405 8850 8229 9642 (одержувач – Кикоть Сергій Миколайович; призначення платежу – поповнення рахунку Кикотя С.М.).

Увага! Після здійснення проплати оргвнеску обов’язково зробіть підтвердження, надіславши фото- чи сканкопію квитанції на вказану електронну адресу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 0,75 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

 

ЗРАЗОК

ІСТОРІЯ

Микола Степаненко

(Київ)

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

Текст статті

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

  1. КоцурВ.П. Україна: історичні події та факти / В.П.Коцур, А.П.Коцур. – Переяслав-Хмельницький: Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.
  2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–268.
  3. МельниковД. О. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) / Д. О. Мельников // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 172–175.

Після списку джерел та літератури подаються відомості про автора (авторів) статті:

Для викладачів і наукових співробітників:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції;

4) назва кафедри (відділу) і посада;

5) контактний телефон;

6) електронна адреса;

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)

Для аспірантів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому навчається учасник конференції;

3) назва кафедри і рік навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)

Для студентів:

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

3) назва факультету і курс навчання;

4) контактний телефон;

5) електронна адреса;

6) відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)

Адреса оргкомітету: 08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, кім. 203.

Координатор інтернет-конференції – Кикоть Сергій Миколайович (контактний телефон: (093) 056 94 96). 

Інформацію надано науковим відділом