1. Підготовка до проведення поселення студентів у гуртожитки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
  1. Вирішення питань поселення студентів у гуртожитки проводиться комісією з поселення студентів і аспірантів університету в складі: першого проректора , проректора з ЕМТР, голови профспілкового комітету студентів та голови студентської ради університету.
  2. Комісія з поселення університету проводить попередній розрахунок потреб факультетів у місцях для поселення (згідно особистих заяв студентів) та визначає загальний дефіцит місць. Місця між факультетами розподіляються з урахуванням першочергового поселення студентів першого курсу денної форми навчання у відповідності з встановленими квотами. Залишок місць надається факультетам пропорційно контингенту студентів старших курсів, які потребують поселення у гуртожиток.До 25 травня деканати зобов'язані надати університетській комісії з поселення орієнтовну кількість набору І курсу з метою визначення ліміту місць в гуртожитках університету
  3. Комісії з поселення гуртожитків у складі: голови профбюро студентів факультету, голови студентської ради факультету, голови факультетської студентської ради гуртожитку, заступника декана з виховної роботи та коменданта гуртожитку, готують та подають університетській комісії з поселення карту поселення та списки студентів для поселення у гуртожитки на новий навчальний рік до 25 травня  кожного календарного року.
  4. На підставі розподілу місць університетська комісія з поселення залучаючи факультетські комісії з поселення, узагальнює пропозиції та затверджує списки студентів, рекомендованих до поселення у гуртожитки, на новий навчальний рік. Сітка поселення складається університетською комісією з поселення з урахуванням компактного розміщення студентів у відповідності із санітарними нормами та визначенням резервних місць у вигляді окремих кімнат. Для студентських сімей та сімей з дітьми виділяються окремі місця з житлового фонду, кількість яких визначається згідно з поданими заявами.\
   Сітка поселення погоджується з профкомом студентів університету та затверджується наказом ректора.
  5. Комісії з поселення гуртожитків готують списки по факультетам на поселення студентів до наказу та передають дані першому проректору та проректору з ЕМТР. Згідно з затвердженим списком та сіткою поселення адміністрація університету готує ордери на поселення студентів і передає їх на факультети. Комісії з поселення факультетів організовують видачу ордерів студентам.
  6. Коменданти гуртожитків за участю старост гуртожитків проводять поселення студентів на підставі ордера. Зміна сітки поселення протягом навчального року можлива тільки після погодження з адміністрацією університету, деканатами, профкомом студентів та студентськими радами гуртожитків. Переселення з однієї кімнати до іншої проводиться комендантом тільки після погодження з заст. декана з виховної роботи факультету та профспілковим комітетом студентів.
  7. Комісії з поселення гуртожитків з метою виконання правил внутрішнього розпорядку та збереження майна повинні дотримуватись таких правил:
   • поселення студентів І курсу - по можливості в окремі кімнати;
   • кімнати закріпляються за студентами, як правило, на весь період навчання за умови, що вони виконують усі правила проживання у гуртожитку, а кімнати укомплектовані за санітарними нормами;
   • ордери на поселення видаються тільки при пред'явленні студентського квитка та всіх документів, необхідних для поселення;
   • не допускати поселення у гуртожитки студентів, які порушували правила внутрішнього розпорядку.
    Питання про поселення студентів, які мають академічні заборгованості, розглядати тільки після виходу наказу про переведення на наступний курс за наявності місць у гуртожитку.
 2. Принципи поселення студентів у гуртожитки ЦДПУ ім. В.Винниченка.
  У зв'язку із збільшенням контингенту студентів на факультетах та внаслідок дефіциту місць для поселення впроваджуються такі умови:
  1. Проводити поселення іногородніх студентів І курсу, крім тих, хто проживає у найближчих до м. Кропивницький населених пунктах згідно з встановленими квотами.
  2. Право першочергового поселення мають:
   • студенти сироти, студенти, позбавлені батьківського піклування;
   • студенти-інваліди;
   • студенти-чорнобильці;
   • студентські сім'ї, сім'ї з дітьми;
   • студенти з малозабезпечених сімей.
  3. Поселення студентів старших курсів здійснювати в межах розподілу місць, згідно з сіткою поселення за рейтинговою основою.
   Рейтинг складається за наступними покозниками:
   • Успішність навчання;
   • Стан кімнат та блоків;
   • Наявність чи відсутність зауважень, доган, подяк;
   • Дотримання правил внутрішнього розпорядку;
   • Виконання умов договору.
  4. Перевагами при поселенні користуються студенти, що зробили ремонт в кімнатах.
  5. З кожним студентом підписується угода на проживання, у якій передбачається виконання правил внутрішнього розпорядку, збереження матеріальних цінностей тавідшкодування можливих нанесених збитків.
 3. Порядок поселення та виселення студентів з гуртожитків.
  1. Закінчивши навчальний рік, студент повинен здати кімнату, блок, ключі від кімнати та інвентар коменданту гуртожитку, отримати довідку про здану кімнату. Студенти випускних курсів
  2. При поселенні на наступний навчальний рік студент на підставі студентського квитка та документів, необхідних для поселення, одержує ордер та реєструється у коменданта та паспортиста гуртожитку.
  3. За сприяння комісій з поселення гуртожитків студент укладає угоду на проживання з адміністрацією університету та знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку і правилами пожежної безпеки, одержує перепустку до гуртожитку. При поселенні студент сплачує за проживання не менш, ніж за рік вперед.
  4. Під час поселення студент здає дублікат ключа коменданту на весь термін проживання.