img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду ректора

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

РАДУЛА ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА

Загальні положення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – це державний, профільний (педагогічний) заклад вищої освіти, який здійснює підготовку кадрів для системи освіти та інших галузей господарства держави.

Мета діяльності університету – підготовка висококваліфікованих фахівців.

Завдання діяльності університету та ректора:

  1. Реалізація завдань держави в галузі вищої освіти;
  2. Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців;
  3. Створення належних умов для організації освітнього процесу, його учасників;
  4. Сприяння творчому самовиявленню науково-педагогічних, педагогічних працівників та студентів;
  5. Розвиток творчої ініціативи;
  6. Забезпечення належних умов праці та відпочинку всіх учасників освітнього процесу;
  7. Налагодження співпраці із роботодавцями;
  8. Забезпечення принципів демократичності та ініціативності в управлінні;
  9. Забезпечення сучасних санітарно-побутових умов навчання та проживання студентів в гуртожитках;
  10. Реалізація положень нормативних документів про освітню діяльність та положень колективної угоди.

Місія освіти та університету: Система освіти – це те, що забезпечує сучасне й майбутнє кожної країни в умовах мінливого світу, укрупнення суспільних систем, інтеграційних процесів і водночас посилення конкуренції в різних сферах життя суспільства.

Соціальна місія університету – бути провідником державницьких, громадянських, особистісних прав та обов’язків, реалізувати завдання щодо популяризації кращих традицій в галузі освіти, культури та спорту в регіоні та державі, виховання соціально та професійно зрілої особистості. 

Шляхи реалізації виборчої програми:

Напрямок 1. Освітньо-організаційна діяльність 

Забезпечення виконання законів України, нормативних документів МОН, дотримання стандартів освітньої діяльності з урахуванням національних традицій та прогресивного європейського досвіду.

Сприяння формуванню високопрофесійного, відповідального та ініціативного керівного складу структурних підрозділів університету на основі демократизму й гласності з повагою до кожного члена колективу університету.

Головне завдання кадрової політики – розкриття людського потенціалу.

Активізація конструктивної співпраці з органами самоврядування та професійними спілками.

Формування високопрофесійного, відповідального та ініціативного керівного складу структурних підрозділів університету.

У здійсненні управлінської діяльності керуватися принципами колегіальності, професіоналізму, компетентності, довіри, доброчесності, непримиренності до будь-яких проявів корупції, збереження комфортного психологічного клімату в колективі.

Сприяння розвиткові студентського самоврядування шляхом залучення студентів до активної діяльності у вирішенні проблем організації життєдіяльності. Забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування та реалізації нормативних вимог щодо фінансування органів студентського самоврядування із надходжень університету від основної діяльності. Активізація співпраці зі студентським активом, проведення регулярних зустрічей зі студентами, на яких інформувати про роботу адміністрації університету щодо вирішення студентських проблем.

Популяризація університету у державі та на міжнародному рівні з метою залучення абітурієнтів, які у перспективі стануть висококваліфікованими фахівцями з відповідних напрямків їхньої діяльності (академічна мобільність, наукова доброчесність, творча ініціатива). Активізація системної інформаційної роботи із висвітлення діяльності університету на сайті університету, у соціальних мережах, в “Університетському меридіані, а також у регіональних та загальнодержавних ЗМІ. 

Забезпечення створення наглядової ради університету із залученням провідних учених, керівників підприємств та організацій з метою ефективної взаємодії університету й органів державного управління, органів місцевого самоврядування, громадськості для розвитку й підвищення якості освітньої діяльності, та активна взаємодія з нею.

Створення належних умов для освітньої, наукової роботи та відпочинку співробітників університету. Сприяння розробці та реалізації програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників та викладачів ЗВ0.

Створення умов для здійснення оцінювання якості освітньої діяльності на різних рівнях “ректорат-факультет-кафедра-студентське самоврядування”. Розроблення автоматизованої інформаційної системи для уніфікації системи внутрішнього документообігу та звітної документації.

Оформлення на кожному факультеті (кафедрі) базових сучасних навчальних кабінетів та лабораторій.

Приведення у відповідність до існуючих стандартів навчальних площ факультетів та кафедр.

Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану університету. Університет повинен заробляти кошти. Максимальне розширення спектру надання платних освітніх послуг. Розглянути питання щодо створення структурного підрозділу університету, який би займався залученням коштів для розвитку університету, пошуком альтернативних джерел фінансування,

Спільно з МОН та іншими державними установами розглянути та вирішити питання активної взаємодії (створення базових експериментальних майданчиків, ініціювання організації та проведення різних наукових заходів, інші ініціативи).

Розроблення та запровадження системи диференційованих контрактів (доплат та надбавок) науково-педагогічним працівникам залежно від їхнього внеску у досягнення університету, а також з урахуванням індивідуальних рейтингів та показників наукової діяльності.

Налагодження тісної співпраці з роботодавцями шляхом залучення їх до вироблення стратегії розвитку університету, участі у розробці компетентностей з освітньо-професійних програм, замовлення на підготовку фахівців та розподілу випускників на роботу. Сприяти оптимізації, оновленню й модернізації ОПП, забезпечити відкриття нових, перспективних ОПП.

Створення умов для реалізації додаткових освітніх послуг: вивчення іноземної мови; отримання додаткових професійних навичок. створення на базі університету центру з підвищення кваліфікації вчителів шкіл, закладів вищої освіти, працівників інших освітніх установ відповідно до можливостей університету. Створення умов для активізації участі членів колективу університету у міжнародних освітніх проектах і програмах академічної мобільності викладачів і студентів.

Забезпечення розвитку університетського репозитарію, поповнення фонду електронних та паперових видань і баз даних наукових журналів.

Сприяння переходу до студентоцентричної моделі навчання. Забезпечення реалізації реального вільного вибору студентами навчальних дисциплін з урахуванням їхніх потреб і вимог роботодавців. Сприяння укладанню спільних програм університету із зарубіжними закладами вищої освіти з метою отримання подвійних дипломів європейських університетів.

Активізувати роботу із збільшення контингенту студентів.

Активізувати роботу асоціації випускників університету.

Напрямок 2. Наукова діяльність

Розвивати науково-інноваційну діяльність університету.

Організовувати та стимулювати залучення науковців університету до участі у розробці міжнародних наукових грантів та програм.

Долучатися науково-педагогічним складом до загальнодержавних наукових розробок та програм.

Брати активну участь у розробці галузевих науково-дослідних тем та програм.

Активізувати участь співробітників закладу освіти у регіональних програмах та проектах.

Забезпечити розширення обсягів підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (навчання на контрактній основі в докторантурі та аспірантурі).

Збільшувати кількість спеціалізованих учених рад та розширювати перелік наукових фахових видань університету.

Сприяти розвиткові наукових шкіл.

Залучати багатоканальне фінансування для здійснення наукової діяльності викладачів та студентів.

Розробити та реалізувати план подання наукових періодичних видань університету до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, забезпечити їх фінансову підтримку. Проводити семінари для наукових редакторів і членів редколегій з метою ознайомлення їх із механізмом подання наукових видань до наукометричних баз. 

Створити в закладі вищої освіти та підтримувати атмосферу наукового пошуку, наукової доброчесності  та реалізації прагнення до активної наукової популяризації отриманих результатів.

Забезпечити зростання мотивації співробітників у особистісному і професійному розвитку шляхом упровадження форм морального та матеріального заохочення і кар’єрного зростання.

Започаткувати стимулювання діяльності викладачів за:

а)  високий рівень успішності студентів;

б) успішне керівництво аспірантами та докторантами;

в)  якісне виконання обов’язків куратора;

г)  якість виконання науково-методичної роботи;

д) якість роботи по довузівській підготовці та забезпечення нового набору;

е)  академічну активність.

Формувати соціально зрілу особистість випускника шляхом залучення до активної наукової та соціально-професійної діяльності.

Розробити та запровадити систему матеріального стимулювання працівників університету за наукові здобутки (підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, захист дисертацій, суттєві публікації тощо).

Активізувати діяльність студентських проблемних груп. Сприяти створенню студентського наукового товариства. Матеріально стимулювати участь студентів та аспірантів університету  в міжнародних та всеукраїнських конкурсах і олімпіадах.

Напрямок 3. Виховна діяльність та студентське самоврядування

В основу виховної діяльності покласти завдання по вихованню високосвідомого, державоорієнтованого, відповідального та високопрофесійного громадянина.

Забезпечити участь студентів в управлінні університетом через реалізацію студентського самоврядування.

Сприяти прояву в студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів, залучати їх до розвитку студентського самоврядування.

В організації науково-дослідницької діяльності студентів розвивати або формувати дослідницьку позицію студента – будь-якого і кожного, де сферою реалізації цієї позиції буде не наука, а сам студент, його діяльність, його життєдіяльність, його особистісне та професійне зростання, система відношень.

Створення такої моделі виховання та освіти, яка б виокремлювала та інтегрувала в собі виховний, поведінковий та освітній аспекти філософських, соціологічних, педагогічних, етичних, психологічних та інших знань.

Забезпечити можливості самореалізації кожного учасника освітнього процесу.

Соціально-побутова облаштованість.

Морально-психологічний комфорт.

Забезпечення реалізації функцій діяльності студентів в освіті.

Засвоєння та поглиблення професійних знань.

Оволодіння видами діяльності в теорії та на практиці.

Формування сучасного способу мислення.

Розвиток здібностей та набуття досвіду наукового дослідження та творчості. Удосконалити систему морального й матеріального стимулювання студентів, аспірантів та докторантів за вагомий внесок у наукову діяльність, творчі здобутки.

 Усвідомлення цінності свободи є умовою ненасильницької освітньої діяльності. В контексті філософії освіти забезпечувати реалізацію прагнення індивіда до свободи та його соціалізації – як явищ взаємодоповнювальних та однаково необхідних.

Реалізація в регіоні соціальної місії університету як освітнього, наукового, культурного осередку.

Створити музей історії університету.

Створення належних умов та розвиток системи громадського управління діяльністю університету.

Сприяння розвитку громадського самоврядування на факультетах.

Створення та розвиток освітнього середовища навчального закладу.

Сприяння функціонуванню та розвитку системи студентського самоврядування з метою формування креативної, самостійної та відповідальної особистості за покладені на неї державою обов’язки.

Примноження та розвиток спортивно-масової та художньої діяльності викладачів, студентів та співробітників університету.

Відродити студентський танцювальний колектив “Юність”.

Напрямок 4. Матеріально-технічна діяльність та соціально-економічний розвиток

Забезпечити стабілізацію фінансово-економічного стану університету за рахунок збільшення позабюджетних коштів і розвитку системи багатоканального фінансування. Раціонально й прозоро використовувати всі кошти й надходження університету.

Оновити наявну матеріальну базу університету (ремонт актової зали, їдалень, вестибюлів, навчальних кабінетів).

Ремонт навчальних корпусів (дах на 1-му навчальному корпусі, система опалення).

Оптимізувати витрати комерційної частини кошторису: не більше 50 % - заробітна платня+нарахування; 20 % - розвиток матеріальної бази, 20 % - комунальні послуги; 10 % - розвиток наукових досліджень.

Забезпечити сучасні умови щодо діяльності адміністративно-господарчої частини: придбання робочого одягу, інвентар, преміювання тощо.

Поступове оновлення матеріальної бази гуртожитків.

Вивчення питання про можливість та доцільність створення у гуртожитках пунктів харчування та дозвілля  (кафе, бари).

Підтримувати у належному стані спортивно-оздоровчу базу університету “Буревісник” з метою поліпшення умов відпочинку працівників та студентів. По можливості вирішити питання побудови бази університету для проведення навчальних практик, спортивних практик, відпочинку співробітників та студентів.

Забезпечити роботу медпункту засобами, необхідним для надання першої медичної допомоги.

Вивчити питання про можливість організації діяльності закладу дошкільної освіти для дітей студентів та співробітників, а також літнього табору для проходження студентами різного виду практик.

Вирішити питання ефективного функціонування редакційно-видавничого відділу університету, забезпечити розвиток наукової видавничої діяльності.

Створити університетський фонд розвитку науки. Видавати коштом університету монографії науковців університету для захисту докторських дисертацій (у РВВ університету).

Забезпечити належний стан усієї території, що належить університету (майданчики, стоянки автомобілів, дороги, зони відпочинку), покращити благоустрій й озеленення університету.

Забезпечувати виплату заробітної плати працівникам та стипендії студентам  університету у визначені терміни.