Освітній ступінь "Бакалавр"

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається закладом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

Інфографіка

Терміни

Етапи вступної кампанії

з 1 лютого

до 22 липня

Проведення творчих заліків у ЦДПУ ім. В. Винниченка

до 09 липня

Проведення доконкурсних процедур (медичних оглядів при вступі на спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та  017 «Фізична культура і спорт»)

з 01 липня до 30 серпня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

10 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній форміі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

16 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка

22 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

з 01 до 10 липня

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих конкурсів (у декілька сесій) - для вступників, які вступають на місця за кошти державного бюджету (за державним замовлення)

з 11 до 22 липня Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих конкурсів (у декілька сесій) - для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 17 до 19 липня

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка співбесід

20 липня

(до 12 години)

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

22 липня

(до 10 години)
Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди, вимог для зарахування на місця державного замовлення, а також подачі письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

22 липня

(до 15 години)
Зарахування вступників за результатами співбесіди за державним замовленням
упродовж 22 липня Виключення, зарахованих вступників за результатами співбесіди за державним замовленням, з конкурсу на інші місця державного замовлення
з 17 до 22 липня Проведення вступних іспитів у ЦДПУ ім. В. Винниченка

26 липня

(до 18 години)

Оприлюднення рейтингового списку осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-4) із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
26 липня Рекомендація до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 31 липня

(до 18 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

до 01 серпня

включно

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання на небюджетних конкурсних пропозиціях, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, (подання оригіналів документів)

01 серпня

(до 12 години)

Зарахування на навчання за державним замовленням осіб, які виконали вимоги для зарахування (подали до 18 години 31 липня оригінали документів)
02 серпня Зарахування вступників на небюджетних конкурсних пропозиціях (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб), які виконали вимоги для зарахування (подали до 01 серпня включно оригінали документів)

01 серпня

(не раніше 12 години)

Рекомендації до зарахування та оприлюднення рейтингового списку осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

до 06 серпня

включно

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

07 серпня

(до 12 години)

Зарахування на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, які виконали вимоги для зарахування (подали до 06 серпня включно оригінали документів)
не пізніше 09 серпня Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, зарахованих на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
02 вересня Початок занять у ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, зарахованих за денною формою здобуття освіти

з 22 липня

до 11 вересня включно

Скасування рішень Приймальної комісії шляхом вилучення вступника з наказу про зарахування зі складу студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка в таких випадках:

- у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження ЗНО;

- за власним бажанням;

- у разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку

не пізніше

14 вересня

Додатковий конкурсний відбір на звільнене(і) місця державного замовлення вступників, зарахованих на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, які не отримували рекомедації до зарахування на місця за рахунок коштів державного бюджету

15 вересня

(до 12 години)

Прийняття рішення Приймальною комісією щодо зарахування на навчання осіб, які брали участь у додатковому конкурсному відборі на звільнене(і) місця державного замовлення

не пізніше

19 вересня

Формування і подання до Єдиної бази наказів про зарахування за державним замовленням вступників, які брали участь у додатковому конкурсному відборі

не пізніше

30 вересня

Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з числа тих, які брали участь в конкурсному відборі

Продовження прийому заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування за заочною формою здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, виключно на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

Терміни Етапи вступної кампанії
з 10 липня до 09 серпня
Прийом заяв та документів заяв та документів на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
з 12 до 16 серпня Проведення конкурсного відбору на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

19 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

до 23 серпня

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог для зарахування

не пізніше

24 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування

 Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобуту повну загальну середню освіту (атестат) і додаток до нього та їхні копії

5. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)
6.

Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 (за наявності) та копії цих документів

7.

Медичну довідку за формою 086-у (з відміткою про щеплення)

8.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

10. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
 

Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню

 

Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Терміни

Етапи вступної кампанії
10 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

22 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 23 до 30 липня Проведення фахових вступних випробувань ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

01 серпня

(до 12 години)
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб за державним замовленням
02 серпня Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

06 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог для зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів)

07 серпня

(до 12 години)
Зарахування на навчання за державним замовленням

07 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог для зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
08 серпня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування (подали до 07 серпня оригінали документів)

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з числа тих, хто брав участь у конкурсному відборі

Продовження прийому заяв та документів у паперовій формі, конкурсний відбір та зарахування вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою здобуття освіти на вакантні ліцензійні місця:

Терміни

Етапи вступної кампанії
02 вересня

Продовження прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

13 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 16 до 19 вересня
Проведення фахових вступних випробувань
22 вересня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/ юридичних осіб
до 24 вересня Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог для зарахування
25 вересня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

5.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню
Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються
 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшошо спеціаліста може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

Терміни

Етапи вступної кампанії
10 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

22 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 20 до 30 липня Проведення фахових вступних випробувань ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

02 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі фахових вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

08 серпня

Зарахування осіб, які виконали вимоги для зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з числа тих, хто брав участь у конкурсному відборі

Продовження прийому заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за денною та заочною формами здобуття освіти на вакантні ліцензійні місця:

Терміни

Етапи вступної кампанії
02 вересня

Продовження прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

13 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 16 до 19 вересня Проведення фахових вступних випробувань
22 вересня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
до 24 вересня Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог для зарахування
25 вересня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, а також копії цих документів

5. Копію залікової книжки або витяг із залікової книжки, завірену уповноваженою особою за місцем навчання студента та скріплена гербовою печаткою закладу вищої освіти, в якому вступник навчається – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
6. Офіційну довідку із зазначеним місцем, спеціальністю (освітньою програмою), курсом та формою навчання студента – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
7.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

8.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

9. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню
Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються
 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)