Освітній ступінь "Бакалавр"

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається закладом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

Інфографіка

Терміни

Етапи вступної кампанії

з 1 лютого

до 26 липня

Проведення творчих заліків у ЦДПУ ім. В. Винниченка

з 25 червня

до 11 липня

Проведення доконкурсних процедур (медичних оглядів при вступі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»)

з 02 до 25 липня

(до 18 години)

Реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

12 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній форміі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

20 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка

26 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

з 14 до 26 липня

Строки проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих конкурсів (у декілька сесій)

з 21 до 23 липня

Строки проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка співбесід

24 липня

(до 12 години)

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

25 липня

(до 18 години)
Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди, вимог для зарахування на місця державного замовлення, а також подачі письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

26 липня

(до 12 години)
Зарахування вступників за результатами співбесіди за державним замовленням
упродовж 26 липня Виключення, зарахованих вступників за результатами співбесіди за державним замовленням, з конкурсу на інші місця державного замовлення
з 21 до 26 липня Строки проведення вступних іспитів у ЦДПУ ім. В. Винниченка

не пізніше

01 серпня

Оприлюднення рейтингового списку осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

з 01 до 06 серпня

(до 18 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

07 серпня

(до 12 години)

Зарахування на навчання за державним замовленням осіб, які виконали вимоги для зарахування (подали до 18 години 06 серпня оригінали документів)

08 серпня

(до 12 години)

Оприлюднення рейтингового списку рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

з 08 до 14 серпня

(до 12 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

не пізніше

15 серпня

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
з 15 до 17 серпня Строки переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше

18 серпня

Оприлюднення наказу про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
01 вересня Початок занять у ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, зарахованих за денною формою навчання

з 26 липня

до 10 вересня включно

Строки скасування рішення Приймальної комісії шляхом вилучення вступника з наказу про зарахування зі складу студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка в таких випадках:

- у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження ЗНО;

- за власним бажанням;

- у разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку

не пізніше

14 вересня

Оприлюднення рейтингового списку осіб, які брали участь у додатковому конкурсному відборі на звільнене(і) місця державного замовлення

15 вересня

(до 12 години)

Прийняття рішення Приймальною комісією щодо зарахування на навчання осіб, які брали участь у додатковому конкурсному відборі на звільнене(і) місця державного замовлення

не пізніше

19 вересня

Формування і подання до Єдиної бази наказів про зарахування за державним замовленням вступників, які брали участь у додатковому конкурсному відборі

не пізніше

30 вересня

Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, які брали участь в конкурсному відборі

Можливість (за наявності вакантних місць) продовження прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників з повною загальною середньою освітою за заочною формою навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб визначається такими строками:

Терміни Етапи вступної кампанії
до 10 серпня Продовження прийому заяв та документівзаяв та документів вступників на місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
з 11 до 18 серпня Проведення конкурсного відбору вступників на місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

19 серпня

(до 12 години)

Оприлюднення рейтингового списку вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

з 19 до 23 серпня

(до 12 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування

25 серпня

(до 12 години)

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних

 Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначається пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобуту повну загальну середню освіту  (атестат) і додаток до нього та їх копії

5. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання та його копію
6.

Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

7.

Медичну довідку за формою 086-у (з відміткою про щеплення)

8.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Терміни

Етапи вступної кампанії
12 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

24 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 25 до 31 липня Проведення фахових вступних випробувань ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

01 серпня

(до 12 години)
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб за державним замовленням

06 серпня

(до 18 години)
Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог для зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів)

07 серпня

(до 12 години)
Зарахування на навчання за державним замовленням

08 серпня

(до 12 години)
Оприлюднення рейтингового списку осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
до 14 серпня Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

не пізніше

15 серпня
Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування (подали до 14 серпня оригінали документів)

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, хто брав участь у конкурсному відборі

Можливість продовження прийому заяв та документів у паперовій формі, конкурсний відбір та зарахування вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання на вакантні ліцензійні місця визначається такими строками:

Терміни

Етапи вступної кампанії
25 липня

Продовження прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

01 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 02 до 08 серпня Терміни проведення фахових вступних випробувань
10 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
до 14 серпня Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування
15 серпня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Термін дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих осіб, які брали участь у конкурсному відборі

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії

5.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство,  військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшошо спеціаліста та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшошо спеціаліста може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

Терміни

Етапи вступної кампанії
12 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

24 липня

(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 25 до 31 липня Проведення фахових вступних випробувань ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

02 серпня

(до 12 години)
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі фахових вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

07 серпня

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

08 серпня

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, хто брав участь у конкурсному відборі

Можливість продовження прийому заяв та документів у паперовій формі, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за денною та заочною формами навчання на вакантні ліцензійні місця визначається такими строками:

Терміни

Етапи вступної кампанії
25 липня

Продовження прийому заяв та документів у паперовій формі від вступників для участі в конкурсному відборі

01 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників для участі в конкурсному відборі

з 02 до 08 серпня Терміни проведення фахових вступних випробувань
10 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
до 14 серпня Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вимог для зарахування
15 серпня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Термін дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих осіб, які брали участь у конкурсному відборі

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (або завірені у встановленому законодавством порядку копії)

5. Копію залікової книжки або витяг із залікової книжки, завірену уповноваженою особою за місцем навчання студента та скріплена гербовою печаткою закладу вищої освіти, в якому вступник навчається – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
6. Офіційну довідку із зазначеним місцем, спеціальністю (освітньою програмою), курсом та формою навчання студента – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
7.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

8.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство,  військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)