Вступ на основі повної загальної середньої освіти

У 2021 році ЦДПУ імені Володимира Винниченка здійснює прийом на навчання на перший курс осіб з повною загальною середньою освітою для здобуття ступеня бакалавра на конкурсні пропозиції, за результатами співбесіди, в передбачених Правилами прийому випадках, або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років, у тому числі з урахуванням результатів творчого заліку, творчого конкурсу, вступних іспитів, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за особливі успіхи, ураховуючи вагу невід’ємних вагових та балансувальних коефіцієнтів при розрахунку конкурсного балу.

ZNO matem 2021 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчаннядля до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма здобуття освіти

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення (для категорій, визначених у розділі VІІІ Правил прийому)

з 17 до 30 червня (включно)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури

до 09 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній формі від вступників для участі в конкурсному відборі в ЦДПУ ім. В. Винниченка

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

16 липня
(до 18 години)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО, творчих конкурсів

23 липня
(до 18.00 години)

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих заліків

з 01 лютого по
23 липня включно

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих конкурсів, вступних іспитів для визначених категорій осіб (для вступників, які вступають на місця за кошти державного бюджету)

01 липня по 13 липня включно

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка творчих конкурсів, вступних іспитів для визначених категорій осіб (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

з 14 липня по 23 липня включно

Проведення ЦДПУ ім. В. Винниченка співбесід

з 17 липня по 19 липня включно

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

20 липня
(не пізніше 12.00 години)

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап), вимог до зарахування на місця державного замовлення, а також подачі письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

23 липня
(до 10.00 години)

Зарахування вступників за результатами співбесіди та за квотою-2 (основний етап) за державним замовленням

23 липня
(до 15.00 години)

Виключення зарахованих вступників за результатами співбесіди та за квотою-2 (І етап) за державним замовленням, з конкурсу на інші місця державного замовлення

упродовж 23 липня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за кошти державного бюджету

28 липня

Рекомендація до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

29 липня

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 02 серпня
(до 18 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання на небюджетних конкурсних пропозиціях, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, (подання оригіналів документів)

06 серпня

Зарахування вступників за кошти державного бюджету, які виконали вимоги для зарахування (подали до 18.00 години 02 серпня оригінали документів)

09 серпня
(не пізніше 12.00 години)

Зарахування вступників на небюджетних конкурсних пропозиціях (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб), які виконали вимоги для зарахування (подали до 6 серпня оригінали документів)

10 серпня

Рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

10 серпня
(не пізніше 12.00 години)

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, вимог до зарахування (подання до приймальної комісії оригіналів документів)

до 13 серпня включно

Зарахування на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, які виконали вимоги до зарахування (подали до 13 серпня включно оригінали документів)

14 серпня
(до 12.00 години)

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 19 серпня

Закінчення терміну реєстрації електронних кабінетів вступників

30 серпня

Дозарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня

Початок занять у ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, зарахованих за денною формою здобуття освіти

1 вересня

Скасування рішень Приймальної комісії шляхом вилучення вступника з наказу про зарахування зі складу студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка в таких випадках:

– у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

– за власним бажанням;

– у разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку

з 22 липня по 10 вересня включно

Оприлюднення рейтингового списку осіб, які брали участь у додатковому конкурсному відборі на звільнене(і) місця державного замовлення

не пізніше
14 вересня

Прийняття рішення Приймальною комісією щодо зарахування на навчання осіб, які брали участь у додатковому конкурсному відборі на звільнене(і) місця державного замовлення

15 вересня
(не пізніше 12.00 години)

Формування і подання до ЄДЕБО наказів про зарахування за державним замовленням вступників, які брали участь у додатковому конкурсному відборі

не пізніше
17 вересня

Формування і подання до ЄДЕБО наказів про зарахування за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
30 вересня

 Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" на основі повної загальної середньої освіти

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про здобуту повну загальну середню освіту (атестат) і додаток до нього та їхні копії

5. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)
6.

Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 (за наявності) та копії цих документів

7.

Медичну довідку за формою 086-у (з відміткою про щеплення) лише для абітурієнтів факультету фізичного виховання

8.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

9.

Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см

10. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
 

Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню

 

Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)