1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених Умовами прийому та цими Правилами випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
  • в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами ЦДПУ забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

2. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К6 * ОУ;

для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + КЗ * ПЗ + К4 * А + К6 * ОУ,

де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (додаток 5);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, К6 встановлюються ЦДПУ ім. В. Винниченка з точністю до 0,01; К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу КЗ не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Конкурсний бал обраховується з точністю до 0,001.

розрахунок бала 2019