Вступ за іншою спеціальністю

У 2021 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий (на вакантні місця набору 2020 року) та третій (на вакантні місця набору 2019 року) курси  на конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка, за умови допущення до участі в конкурсному відборі в разі успішного складання фахового вступного випробування.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які здобули раніше ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна
форми здобуття освіти

І етап

Прийом заяв та документів на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

З 14 липня по 6 серпня 2021 року

Проведення конкурсного відбору на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

З 9 серпня по 13 серпня 2021 року

Оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 серпня 2021 року

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування

до 23 серпня 2021 року

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування

не пізніше 25 серпня 2021 року

 

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття освітнього ступеня "БАКАЛАВР" за іншою спеціальністю

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка подається вступником в паперовій формі - особисто до приймальної комісії. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу, а також копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію

4.

Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, а також копії цих документів

5. Копію залікової книжки або витяг із залікової книжки, завірену уповноваженою особою за місцем навчання студента та скріплена гербовою печаткою закладу вищої освіти, в якому вступник навчається – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
6. Офіційну довідку із зазначеним місцем, спеціальністю (освітньою програмою), курсом та формою навчання студента – для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план
7.

Копію документа, що посвідчує реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків

8.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

9. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
Усі копії документів засвідчуює за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню
Документ, що посвідчує особу вступника, військово-облікового документа, оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються
 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)