Кафедра лінгводидактики та іноземних мов була створена в 2014 році шляхом об’єднання кафедри англійської філології та іноземної філології.

Завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов: доктор пед. наук, професор Шандрук С. І.

На кафедрі працюють: доктор пед. наук, проф. Шандрук С. І.; доктор філ. наук, доцент, професор кафедри Фока М.В.; кандидат пед. наук, доцент Габелко О. М.; кандидат філ. наук, доцент Капітан Т. А.; кандидат філ. наук, доцент Козій О. Б.; кандидат пед. наук, доцент Лисенко Л. О.; кандидат пед. наук, доцент Смірнова Л. Л.; кандидат пед. наук, доцент Черньонков Я. О.

Основною метою діяльності кафедри лінгводидактики та іноземних мов є реалізація засобами іноземної мови стратегічної мети розвитку університету до 2022 року з комплексної підготовки конкурентоспроможного вчителя, фахівця, здатного жити й творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином Європи і світу і, одночасно, відданим патріотом української держави, речником національних інтересів, працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство.

 

Реалізація основної мети діяльності кафедри здійснюється через розв’язання таких пріоритетних завдань:

 • промоція інтернаціоналізації університету;
 • застосування міжнародних, Загальноєвропейських та національних стандартів і практик в професійній діяльності;
 • підняття рівня англійської мови майбутніх учителів, фахівців немовних спеціальностей до В2 Загальноєвропейських вимог;
 • сприяння введенню англійської мови як мови викладання фахових дисциплін на І і ІІ освітньому рівнях вищої освіти (Бакалавр, Магістр) та на ІІІ освітньо-науковому рівні вищої освіти (Доктор Філософії);
 • забезпечення раціонального й практично-доцільного поєднання соціально-громадського, загальнокультурного, психолого-педагогічного та соціального компонентів підготовки вчителів, фахівців засобами англійської мови;
 • відповідність професійної підготовки вчителя англійської мови потребам розвитку суспільства;
 • виконання дослідницької роботи, дотримуючись принципів академічної доброчесності;
 • створення навчальних і методичних матеріалів, покликаних забезпечити викладання англійської мови за професійним спрямуванням та інших дисциплін;
 • систематизація внутрішньої організаційної роботи кафедри;
 • упровадження змішаної та дистанційної форм навчання;
 • посилення відповідальності членів кафедри за виконання своїх службових обов’язків;
 • удосконалення форм контролю за знаннями студентів;
 • активізація громадської та виховної роботи;
 • поліпшення спільної роботи зі школами, ліцеями, органами народної освіти.

 

Кафедральна тема, над якою працюють викладачі – «Англійська мова в професійній підготовці майбутніх учителів, фахівців».

 

Викладачі кафедри читають такі дисципліни:

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 2. Іноземна мова;
 3. Практика усного та писемного мовлення;
 4. Практична фонетика та практична граматика;
 5. Методика навчання англійської мови;
 6. Технології навчання англійської мови;
 7. Теоретичний курс англійської мови;
 8. Лексикологія;
 9. Країнознавство;
 10. Англійська література;
 11. Академічна англійська мова;
 12. Література Англії;
 13. Практична фонетика;
 14. Практична граматика;
 15. Іноземна мова в міжнародній та регіональній політиці;
 16. Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів;
 17. Практична граматика/Граматика англійської мови/Історична граматика англійської мови.

Дисципліни вільного вибору

 1. Вибіркові питання підготовки до ЄВІ з англійської мови в магістратуру.
 2. Регіональні студії.
 3. Основи професійної комунікації англійською мовою.

 

При кафедрі постійно працює проблемна група «Індивідуалізація процесу вивчення іноземної мови на немовних факультетах» – науковий керівник доц. Черньонков Я.О.