Кафедра лінгводидактики та іноземних мов була створена в 2014 році шляхом об’єднання кафедри англійської філології та іноземної філології.

Завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов: доктор пед. наук, професор Шандрук С. І.

На кафедрі працюють: доктор пед. наук, проф. Шандрук С. І.; канд. філ. наук, доцент Козій О. Б.; канд. пед. наук, доцент Лисенко Л. О.; канд. філ. наук, доцент Капітан Т. А.; канд. пед. наук, доцент Смірнова Л. Л.; канд. пед. наук, доцент Черньонков Я. О.; канд. пед. наук, доцент Габелко О. М.; Фока М.В. канд.. філ.. наук, ст.. викл.

Основною метою діяльності кафедри лінгводидактики та іноземних мовє підготовка спеціалістів-педагогів з іноземних мов, яка ґрунтується на реалізації Програми розвитку університету, спрямованої на виконання Закону України “Про вищу освіту”, реалізацію “Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні” (ступеневу освіту).

Реалізація основної мети діяльності кафедри здійснюється через розв’язання таких пріоритетних завдань:

 • створення новітніх навчальних посібників та інших навчальних і методичних матеріалів, покликаних забезпечити базовий рівень освіти та високу теоретико-методичну й психологічну підготовку спеціалістів;
 • запровадження дійової системи допрофесійної підготовки молоді;
 • забезпечення раціонального й практично-доцільного поєднання соціально-громадського, загальнокультурного, психолого-педагогічного та соціального компонентів підготовки спеціалістів із англійської мови;
 • відповідність професійно-педагогічної підготовки вчителя англійської мови потребам розвитку суспільства;
 • цілісний підхід до формування особистості вчителя на основі досягнення сучасної науки та передового педагогічного досвіду, широкого використання надбань народної педагогіки, психології і моралі з урахуванням регіональних особливостей, традицій, звичаїв та образів;
 • гуманізація освітньої діяльності, що полягає в утвердженні людини як найвищої цінності суспільного життя, найповнішому розкритті її нахилу і здібностей на основі пріоритетних загальнолюдських цінностей та єдності особистих й суспільних освітніх потреб;
 • гуманітаризація змісту професійно-практичної підготовки спеціалістів із англійської мови, що означає найповніше відображення у всіх сферах освітньої діяльності кафедри загальнолюдських духовних і культурних цінностей, традицій гуманістичної культури світового рівня в процесі формування у майбутніх вчителів цілісної картини цивілізації й вироблення на цій основі відповідального ставлення до природи, суспільства і кожної людини;
 • національна спрямованість освітньої діяльності кафедри, що полягає у невіддільному навчально-виховного процесу від національного рунту, національної філософії і моралі, психології та естетики, національного характеру, історії й традицій взаємодії національних культур і вироблення на цій основі внутрішньої потреби до гармонізації національних відносин;
 • систематизація внутрішньої організаційної роботи кафедри;
 • посилення відповідальності членів кафедри за виконання своїх службових обов’язків;
 • активізація й підвищення ефективності взаємовідвідування лекцій та семінарів викладачами кафедри;
 • налагодження чіткої роботи наукових гуртків та проблемних груп;
 • удосконалення форм контролю за знаннями студентів, впровадження тестової методики контролю навчальних досягнень студентів, у тому числі в комп’ютерних лабораторіях;
 • активізація громадської та виховної роботи;
 • поліпшення спільної роботи зі школами, ліцеями, органами народної освіти.

Кафедральна тема, над якою працюють викладачі – «Англійська мова в професійній підготовці майбутніх учителів середньої школи».

Викладачі кафедри читають такі дисципліни:

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Практика усного та писемного мовлення
 3. Практична фонетика та практична граматика
 4. Практична граматика англійської мови
 5. Методика навчання іноземної мови
 6. Методика навчання англійської мови
 7. Технології навчання англійської мови
 8. Методика навчання іноземної мови з практикою усного та писемного мовлення
 9. Теоретичний курс англійської мови
 10. Лексикологія
 11. Країнознавство
 12. Англійська література
 13. Сучасна англійська література
 14. Академічна англійська мова

При кафедрі діють такі проблемні групи та гуртки:

 • «Інтерактивні методи навчання англійської мови»– науковий керівник проф. Шандрук С.І.
 • «Communicative Approach to English Learning»– науковий керівник доц. Лисенко Л.О.
 • «Місце Д. Толкієна у світовій літературі» – науковий керівник доц. Козій О.Б.
 • «English Overseas»– науковий керівник доц. Габелко О.М.
 • «Білінгвальна освіта як засіб практичного впровадження засад полікультурності»– науковий керівник доц. Смірнова Л.Л.
 • «Німеччина та її визначні місця»– науковий керівник доц. Капітан Т. А.
 • «Індивідуалізація процесу вивчення іноземної мови на немовних факультетах»– науковий керівник доц. Черньонков Я.О.
 • «Українська література в англомовному перекладі» – науковий керівник ст.. викл. Фока М.В.